O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Statystyki

Dyrektor: Józef Sobota

Departament Statystyki wykonuje zadania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji oraz ich bieżącą oceną w zakresie statystyki monetarnej, bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych sektora niefinansowego.

W szczególności do zadań Departamentu Statystyki należą:

  • organizowanie i koordynowanie systemu informacji miesięcznej w ramach Bankowej Informacji Statystycznej oraz systemu informacji przyspieszonej (dekadowej) o wybranych agregatach pieniężnych charakteryzujących przebieg realizacji polityki pieniężnej,

  • prowadzenie ewidencji statystycznej obrotów bilansu płatniczego, stanów zadłużenia i wierzytelności zagranicznych na podstawie sprawozdawczości bankowej oraz pozabankowej (w tym współpraca z oddziałami okręgowymi NBP w zakresie gromadzenia i analizy danych statystycznych niezbędnych do opracowania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa),

  • gromadzenie danych ilościowych i jakościowych (we współpracy z Oddziałami Okręgowymi NBP w zakresie badań ankietowych sektora przedsiębiorstw) oraz prowadzenie badań statystycznych podmiotów niefinansowych ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji pieniężno-kredytowej i poziomu koniunktury gospodarczej,

  • prowadzenie analiz miesięcznych w zakresie zmian podstawowych agregatów pieniężnych oraz zjawisk wpływających na kształtowanie się poszczególnych pozycji bilansów należności i zobowiązań państwa,

  • opracowywanie i publikacja zagregowanych danych, jak również okresowych ocen dotyczących aktywów i pasywów banków komercyjnych, Narodowego Banku Polskiego oraz systemu bankowego, bilansu płatniczego, a także bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa,

  • opracowywanie instrukcji i wytycznych oraz bieżący instruktaż dla banków i innych podmiotów, sporządzających sprawozdawczość statystyczną dla potrzeb bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych oraz zbiorczego bilansu banków,

  • prowadzenie prac metodologicznych w zakresie statystyki monetarnej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej,

  • koordynacja prac wynikających z realizacji zadań wynikających z przystąpienia Polski do systemu tzw. standardów specjalnych (Special Data Dissemination Standard) opracowywanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w tym w szczególności prac związanych z aktualizacją „metadanych” zamieszczonych w biuletynie elektronicznym w Internecie,

  • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie prac dotyczących statystyki bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz statystyki systemu bankowego (w tym z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie metodyki badań statystycznych, Europejskim Bankiem Centralnym w zakresie metodologii i systemu sprawozdawczości pieniężnej i bankowej oraz bilansu płatniczego, jak również z Międzynarodowym Funduszem Walutowym),

  • przygotowywanie miesięcznej Informacji Przyspieszonej, miesięcznego Biuletynu Informacyjnego, raportów na temat inwestycji bezpośrednich, bilansu płatniczego oraz sytuacji przedsiębiorstw.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję