Statystyka monetarna i finansowa

Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji

Zestawienie to prezentuje wielkość podaży pieniądza M3 i jej komponentów oraz czynników kreacji pieniądza w układzie miesięcznym, począwszy od grudnia 1996 r. Dane dotyczące poszczególnych kategorii prezentowane są w podziale na rodzaje instrumentów (kredyty, papiery wartościowe itp.) oraz w podziale na podstawowe sektory gospodarki. Definicje zawartych w zestawieniu kategorii oraz układ prezentacyjny dostosowane są do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Począwszy od marca 2002 r. szeroki pieniądz M3 stał się podstawową kategorią analityczną i publikacyjną dla podaży pieniądza w Polsce.

Informujemy, że wraz z opublikowaniem danych za czerwiec 2005 r., NBP dokonał redefinicji kategorii „Należności”. Zmiana polega na wyłączeniu z kategorii „Należności” odsetek zapadłych niespłaconych i przeniesieniu ich do pozycji „Saldo pozostałych pozycji (netto)”.

Wraz z opublikowaniem danych za lipiec 2007 r. wprowadzono zmianę metodyczną kilku kategorii zamieszczonych w pliku xls. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku pdf.

Począwszy od stycznia 2012 r. lista polskich monetarnych instytucji finansowych (MIF) nie zawiera funduszy rynku pieniężnego, ponieważ żaden z funduszy inwestycyjnych nie spełnia kryteriów definicji tego podsektora określonych w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 883/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 25/2009 w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2008/32) (EBC/2011/12). Sektor MIF obejmuje obecnie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Począwszy od danych na koniec września 2012 r. statystyka podaży pieniądza i czynników jego kreacji rozszerzona została o dane o transakcjach, wyliczanych zgodnie z metodą stosowaną przez EBC. Metoda ta polega na wyliczaniu zmian transakcyjnych poprzez eliminowanie z różnicy stanów zmian o charakterze nietransakcyjnym. Szczegółowy opis metodyki zamieszczony został poniżej.

UWAGA!
Informujemy, że wraz z publikacją danych za październik 2015 r. NBP dokonał redefinicji kategorii „Kapitał i rezerwy”. Zmiana polega na ujęciu w pozycji „Kapitał i rezerwy”, dodatkowo w stosunku do dotychczasowej definicji, następujących elementów bilansów monetarnych instytucji finansowych, wchodzących dotąd w skład kategorii „Pozostałe pasywa”: wynik finansowy roku bieżącego, wynik w trakcie zatwierdzania, wynik finansowy roku bieżącego w NBP, strata z lat ubiegłych w NBP oraz różnice z wyceny w NBP. Powyższa zmiana wprowadzona została w ramach harmonizacji kategorii monetarnych w UE. Dane dla zmodyfikowanych kategorii zostały skorygowane wstecz do grudnia 2008 r. włącznie. Więcej informacji w poniższym pliku PDF.

UWAGA!
Informacja z 14 VI 2017 r. o zmianie terminu publikacji danych o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji

Departament Statystyki NBP informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. Uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego ulegnie zmianie termin publikacji danych na stronie internetowej NBP.

Pliki „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (układ skrócony) - dane wstępne” i „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (układ skrócony) - dane wstępne - zmiany do początku roku i poprzedniego m-ca”, opracowywane na podstawie danych wstępnych i udostępniane 14. dnia kalendarzowego po zakończeniu miesiąca, po raz ostatni zostaną opublikowane w dniu 14 czerwca br.

Dotychczas publikowany plik „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (łącznie ze zmianami transakcyjnymi)” oraz plik „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji - układ skrócony” (plik będzie zawierał dane o zmianach od początku roku i w stosunku do poprzedniego miesiąca), sporządzane na podstawie danych bilansowych, począwszy od danych za czerwiec 2017 r. będą udostępniane zgodnie z kalendarzem publikacji danych znajdującym się na stronie internetowej NBP pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kalendarz/kalendarz.html

UWAGA!
W dniu 23 października 2017 r. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie danych pochodzących z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. Dane za okres czerwiec-sierpień 2017 r. opublikowane zostały powtórnie (zastąpiły dane udostępnione wcześniej, pochodzące z dotychczasowego systemu sprawozdawczego). Dane dla szeregów czasowych poszczególnych kategorii do maja 2017 r. włącznie pochodzą z dotychczasowego systemu.

Plik do pobrania:

Zobacz też:

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję