Statystyka monetarna i finansowa

Dane finansowe sektora bankowego

Data ostatniej aktualizacji danych na stronie: 09-05-2018

Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych.

Źródłem danych jest System Informacji Sprawozdawczej (SIS), opracowany w oparciu o strukturę sprawozdań FINREP rekomendowanych przez CEBS (Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych) - obecnie EBA (European Banking Authority).
Wzory formularzy sprawozdawczych określone są w Uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. (z późn.zm) w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

UWAGA!
W związku z wejściem w życie nowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9), informujemy, że począwszy od danych za styczeń 2018 r. zmodyfikowana zostanie prezentacja danych finansowych sektora bankowego w zestawieniach: Należności, Zobowiązania oraz Rachunek zysków i strat. Ze względu na powyższe, publikacja danych finansowych na stronie internetowej NBP wg nowych wzorów nastąpi po zebraniu danych za I kwartał 2018 r.

Należności
Zestawienie zawiera zagregowane dane banków i oddziałów instytucji kredytowych na temat wartości należności według podziału produktowego, podmiotowego oraz podziału portfelowego.

Dane dotyczące należności ogółem prezentowane są dla całego sektora bankowego, natomiast informacje dotyczące odpisów oraz należności z utratą wartości obejmują sektor finansowy oraz niefinansowy.

Tabele: Należności sektora bankowego - Portfel B (wartość bilansowa brutto) oraz Należności sektora bankowego z utratą wartości (wartość bilansowa brutto) stanowią kontynuację danych prezentowanych na stronie internetowej od marca 2009 r. Pozostałe tabele obejmują dane począwszy od marca 2010 r.

Plik do pobrania:

Zobowiązania
Zestawienie zawiera zagregowane dane na temat zobowiązań banków i oddziałów instytucji kredytowych. Prezentacja obejmuje dane przekrojowe dotyczące zobowiązań finansowych według podziału produktowego/ podmiotowego jak również zobowiązania według podziału portfelowego określonego dla sprawozdawczości FINREP.
Informacje prezentowane są za okres od marca 2010 r.

Plik do pobrania:

Rachunek zysków i strat
Zestawienie zawiera informacje na temat wybranych pozycji rachunku zysków i strat banków i oddziałów instytucji kredytowych oraz szczegółowe dane nt. kosztów i przychodów generowanych przez składniki aktywów i pasywów z wybranych portfeli określonych dla sprawozdawczości FINREP.
Informacje prezentowane są za okres od marca 2010 r.

Plik do pobrania:

Pozycje pozabilansowe z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi OTC
Zestawienie zawiera informacje na temat wartości nominalnej transakcji wybranych instrumentów pochodnych zawartych poza obrotem zorganizowanym, w podziale według rodzajów instrumentów oraz kategorii kontrahentów. Informacje prezentowane są za okres od stycznia 2011 r.

Plik do pobrania:

Należności od sektora niefinansowego z tytułu udzielonych kredytów samochodowych
Zestawienie zawiera informacje o kredytach samochodowych udzielonych sektorowi niefinansowemu z wyszczególnieniem przedsiębiorstw, przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prywatnych. Informacje prezentowane są z częstotliwością roczną począwszy od 2009 r.

Plik do pobrania:

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję