System SKARBNET4

Informacja na temat oceny systemu SKARBNET4
pod kątem spełniania wymogów rozporządzenia CSDR

Na podstawie przyjętej przez Zarząd NBP w czerwcu 2017 r. „Polityki sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego”, NBP przeprowadził ocenę systemu SKARBNET4, którego jest operatorem, w związku z prawnym obowiązkiem dostosowania do dnia 30 marca 2018 r. wszystkich centralnych depozytów papierów wartościowych prowadzonych przez banki centralne Unii Europejskiej do wymogów rozporządzenia CSDR i rozporządzenia delegowanego 2017/392. Wyniki tej oceny Zarząd NBP przyjął w dniu 1 marca 2018 r.

Celem przeprowadzonej oceny była weryfikacja spełniania przez system SKARBNET4 wymogów:

  • rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257/2 z dnia 28.9.2014, z późn. zm.) zwanego „rozporządzeniem CSDR” oraz
  • rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/392 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz. Urz. UE L 65/48 z dnia 10.3.2017) zwanego „rozporządzeniem delegowanym 2017/392”.

Ocenie podlegały funkcje systemu SKARBNET4 dotyczące prowadzenia rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz dokonywania operacji na tych papierach na rynku wtórnym, które to funkcje stanowią o prowadzeniu w ramach tego systemu centralnego depozytu papierów wartościowych w rozumieniu rozporządzenia CSDR. W szczególności ocena ta obejmowała świadczenie:

  • usługi rozrachunku (prowadzenia systemu rozrachunku papierów wartościowych),
  • usługi notarialnej (pierwszej rejestracji papierów wartościowych w systemie zapisów księgowych) oraz
  • centralnej usługi prowadzenia rachunku (zapewniania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych na najwyższym poziomie ewidencji).

Przeprowadzone w ramach NBP analizy i ustalenia wykazały wysoki poziom zgodności systemu SKARBNET4 z wymogami rozporządzenia CSDR i wymogami rozporządzenia delegowanego 2017/392.

Na bazie wyników oceny systemu SKARBNET4 NBP wprowadził niezbędne zmiany dostosowujące w dokumentacji systemu, w wyniku czego do dnia 30 marca 2018 r. została zapewniona pełna zgodność systemu SKARBNET4 we wszystkich obszarach jego działalności z ww. wymogami prawa unijnego.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-29
1 EUR4,6813
1 USD4,5164
1 CHF4,7449
1 GBP5,4141
100 JPY3,2702

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję