Komunikaty

Raport o stabilności systemu finansowego – lipiec 2010 r.

Data publikacji: 12-07-2010

Narodowy Bank Polski publikuje „Raport o stabilności systemu finansowego” dwa razy w roku. Lipcowa edycja Raportu opiera się na danych dostępnych do 18 czerwca 2010 r. i przedstawia najnowszą ocenę ryzyk dla stabilnego funkcjonowania systemu finansowego w Polsce.

Wolniejsze niż w poprzednich latach tempo wzrostu gospodarczego przyczyniło się do spadku wyników finansowych banków i towarzystw funduszy inwestycyjnych w porównaniu do okresu przedkryzysowego. Pogorszenie wyników banków wynikało w głównej mierze z materializacji ryzyka kredytowego zakumulowanego w ich bilansach w okresie dobrej koniunktury. Jednak już w I kwartale 2010 r. sektor bankowy osiągnął wyższy wynik finansowy niż rok wcześniej. Zwiększyła się również zdolność banków do absorbowania strat dzięki podniesieniu kapitałów i wzrostowi współczynników wypłacalności. Żaden bank nie znalazł się w sytuacji, która wymagałaby dokapitalizowania ze środków publicznych. W ocenie NBP, bieżąca sytuacja sektora bankowego poprawiła się w porównaniu z momentem publikacji ostatniego „Raportu o stabilności systemu finansowego” w grudniu 2009 r.

Jednym z najważniejszych czynników ryzyka dla stabilności systemu finansowego pozostaje kształtowanie się sytuacji makroekonomicznej. Tendencje w gospodarce światowej wskazują na kontynuację ożywienia, jednak nasilenie zaburzeń w II kwartale 2010 r., spowodowane obawami o wypłacalność niektórych krajów strefy euro, przyczyniło się do wzrostu niepewności co do przyszłej koniunktury gospodarczej. Zwiększyło się tym samym ryzyko pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego. Z tego względu, mimo wzrostu zdolności do absorbowania strat przez banki, nie można ocenić, że ryzyko dla ich stabilnego funkcjonowania obniżyło się istotnie.

Rozwój sytuacji gospodarczej zgodny ze ścieżką centralną czerwcowej projekcji makroekonomicznej NBP nie będzie stwarzał zagrożeń dla stabilnego funkcjonowania sektora bankowego w perspektywie projekcji. Makroekonomiczne analizy szokowe (ang. macro stress tests) przeprowadzone przez NBP wskazują, że nawet w warunkach silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego system bankowy pozostałby stabilny. Większość banków komercyjnych utrzymałaby zdolność do generowania wyniku operacyjnego, który ograniczyłby negatywny wpływ potencjalnych odpisów z tytułu utraty wartości kredytów na wysokość ich kapitałów. Zdecydowana większość banków posiada fundusze własne wystarczające do zaabsorbowania negatywnego wpływu obniżenia aktywności gospodarczej na ich przychody i koszty. Sytuacja sektora niebankowych instytucji finansowych także nie stwarza istotnych zagrożeń dla stabilności systemu finansowego. Można oceniać, że sektor ten pozostaje odporny na ewentualne pogorszenie warunków funkcjonowania.

W sytuacji, w której ryzyko makroekonomiczne nie zmaterializuje się i wzrost gospodarczy przyspieszy, czynnikiem ryzyka w dłuższym okresie może stać się wystąpienie nadmiernego wzrostu akcji kredytowej. Może to prowadzić do ponownej akumulacji ryzyka kredytowego w bilansach banków, co zwiększyłoby ich wrażliwość na negatywne szoki.

Na warunki funkcjonowania banków w przyszłości będzie wpływać również projektowana reforma globalnej architektury regulacyjnej, w tym m.in. rozważane obecnie wymogi płynnościowe. Ewentualne procesy dostosowawcze mogłyby oznaczać potrzebę istotnego przebudowania bilansów banków w Polsce. Zwiększenie udziału stabilnych długoterminowych źródeł finansowania obniżałoby wrażliwość banków na szoki płynnościowe, jednocześnie jednak znacznie zwiększyłoby koszty ich funkcjonowania.


Pliki do pobrania:

Zobacz również:Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję