Wydarzenia

Rozmowa z Piotrem Szpunarem,
dyrektorem Departamentu Systemu Finansowego NBP
o lipcowym Raporcie o stabilności systemu finansowego

Data publikacji: 12-07-2011

Dziś ukazał się Raport o stabilności systemu finansowego. Z Raportu wynika, że sytuacja polskich banków jest korzystna, a ich zdolność do absorpcji ewentualnych strat wzrosła w porównaniu do sytuacji z poprzedniej edycji Raportu opublikowanej w grudniu ub.r. System finansowy jako całość pozostaje stabilny. Jednocześnie jednak niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej za granicą stwarza ryzyka, z którymi - w przypadku negatywnego rozwoju sytuacji - polskie banki będą musiały się zmierzyć – mówi Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Systemu Finansowego.

1. Sektor bankowy stanowi największą część systemu finansowego w Polsce. Czy można go uznać za bezpieczny?

Zgodnie z konkluzjami zawartymi w najnowszym Raporcie o stabilności systemu finansowego, sytuacja banków krajowych poprawiła się od czasu opublikowania poprzedniej edycji Raportu z grudnia ub.r. System bankowy odnotowuje obecnie wysokie zyski, które są już tylko niewiele niższe niż w rekordowych latach poprzedzających globalny kryzys finansowy.

W przeciwieństwie do niektórych rynków zagranicznych w Polsce nie wystąpiło zjawisko tzw. credit crunch, czyli wstrzymania akcji kredytowej. Naturalnie nastąpił jednak spadek jej dynamiki, szczególnie w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw, co było wynikiem zarówno polityki banków, jak i mniejszego popytu ze strony samych przedsiębiorstw. Ostatnio można zauważyć jednak symptomy ożywienia w tej kategorii kredytów. Akcja kredytowa w segmencie kredytów mieszkaniowych jest natomiast stabilna i utrzymuje się na dość wysokim poziomie.

W wyniku kryzysu i spowolnienia gospodarczego jakość kredytów udzielonych przez banki obniżyła się, co jest zjawiskiem naturalnym w takich okolicznościach. Jednak w ostatnim okresie tempo przyrostu zagrożonych kredytów spadło, wpływając pozytywnie na wyniki banków. Polskie banki mają przy tym wysokie kapitały, a w ostatnim okresie ich adekwatność kapitałowa jeszcze dodatkowo się poprawiła, głównie dzięki zatrzymaniu wypracowanych zysków i pozyskaniu nowych kapitałów.

2. Jak nasz sektor bankowy wypada w stress-testach?

NBP dwa razy do roku szacuje wpływ ewentualnego spowolnienia gospodarczego na sytuację polskich banków, wykorzystując makroekonomiczne analizy szokowe, czyli tzw. stress-testy. Należy podkreślić, że analizy te nieprzypadkowo określa się mianem „szokowych”. Mają one badać odporność banków na skrajne, choć możliwe do wystąpienia scenariusze makroekonomiczne. Nie są one natomiast w żadnym stopniu prognozą, co do rozwoju sytuacji w sektorze finansowym.

Wyniki stress-testu wskazują, że większość krajowych banków komercyjnych posiada wystarczające kapitały do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Nawet w warunkach silnego szoku większość banków utrzymałaby zdolność do generowania dodatniego wyniku operacyjnego, który ograniczyłby negatywny wpływ potencjalnych odpisów z tytułu utraty wartości kredytów na wysokość kapitałów. Ewentualnego dokapitalizowania wymagałyby nieliczne instytucje, a jego skala byłaby ograniczona i wyniosłaby mniej niż 2 proc. dzisiejszego kapitału sektora bankowego.

3. Jak zmieniła się ocena perspektyw stabilności systemu finansowego w porównaniu do poprzedniej edycji raportu NBP?

Polski system finansowy funkcjonuje w coraz bardziej zintegrowanym europejskim otoczeniu. Rozwój sytuacji w krajach Unii Europejskiej i innych krajach wysoko rozwiniętych jest obarczony dużą niepewnością, w znacznym stopniu ze względu na eskalację kryzysu zadłużenia sektora publicznego w peryferyjnych krajach strefy euro. Potencjalny negatywny rozwój sytuacji w tych krajach mógłby wpłynąć na polskie banki poprzez obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce jak również poprzez kanał finansowania działalności. Ten ostatni kanał nabrał większego znaczenia od publikacji ostatniej edycji Raportu.

Wiele krajowych banków finansuje się bezpośrednio u swoich zagranicznych podmiotów dominujących. Niebezpieczeństwo nagłego wycofania tego finansowania przez banki-matki można oceniać jako ograniczone, niemniej jednak nie można go całkowicie pomijać ze względu na ekspozycje tych banków na ryzyko związane z kryzysem zadłużenia w niektórych państwach strefy euro.

Jeżeli sytuacja w krajach peryferyjnych strefy euro się pogorszy, nie wiemy jak dokładnie wpłynie to na rynki finansowe. Pamiętajmy jednak, że dotychczas polski system finansowy wykazywał dużą odporność na zaburzenia rynkowe. Nawet po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers jesienią 2008 r. i praktycznym zamknięciu niektórych segmentów rynków finansowych, polskie banki pozostały stabilne i żaden bank nie wymagał dokapitalizowania. Trzeba jednak odnotować, że stabilność systemu bankowego została wówczas wsparta przez działania instytucji sieci bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza NBP, który zaoferował bankom operacje swapowe.

Raport o stabilności systemu finansowego – Lipiec 2011

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję