Komunikaty

Inicjatywa Wiedeńska przyjmuje tekst misji i określa jej cele

Data publikacji: 20-07-2012

Inicjatywa stwierdza odnowienie procesu delewarowania w drugim kwartale; planuje omówić transgraniczne praktyki nadzorcze we wrześniu.

W dniu 18 lipca 2012 roku w Warszawie odbyło się zebranie Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej*, pod przewodnictwem Prezesa NBP Marka Belki.

Komitet przyjął tekst Misji Inicjatywy Wiedeńskiej określający kierunki przyszłych prac Inicjatywy oraz omówił zagadnienia z dwóch obszarów zainteresowania: 1. Transgranicznego delewarowania banków w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE) oraz 2. koordynacji działań pomiędzy krajami macierzystymi a krajami goszczącymi w zakresie transgranicznej działalności bankowej w regionie.

Członkowie Komitetu zapoznali się z raportem o transgranicznym delewarowaniu, sporządzonym przez ekspertów międzynarodowych instytucji finansowych będących członkami Inicjatywy. Stwierdzono, że w drugiej połowie 2011 roku nastąpiła istotna redukcja ekspozycji banków wobec regionu CESEE. Chociaż tendencja ta osłabła w pierwszym kwartale 2012 roku, być może pod wpływem operacji płynnościowych (LTROs) uruchomionych przez Europejski Bank Centralny, częściowe dane wskazują na odnowienie procesu delewarowania w drugim kwartale. Aby zapobiec nieuporządkowanemu delewarowaniu, należy stale prowadzić ścisły monitoring i dalszą analizę sytuacji, także w rozbiciu na poszczególne kraje i banki. Komitet będzie rozpatrywał okresowe raporty nt. delewarowania w regionie CESEEw celu zwrócenia uwagi na kwestie systemowe i informowania właściwych organów krajowych i europejskich.

Komitet zajął się również kwestią transgranicznych praktyk nadzorczych. Postanowiono zorganizować we wrześniu warsztat dla uczestników Inicjatywy Wiedeńskiej 2 z sektora publicznego i prywatnego, na którym kwestia ta będzie dalej omawiana, jak również przedstawiona niedawno propozycja unijnych ram dla postępowań naprawczych i kontrolowanej likwidacji banków. Głównym zagadnieniem obrad będzie tworzenie warunków dla skutecznej współpracy pomiędzy władzami krajów macierzystych i krajów goszczących, uwzględniającej konieczność zapewnienia stabilności systemu finansowego przez kraj goszczący. Obrady obejmą również problem wpływu transgranicznej delewarowania na europejskie rynki wschodzące.

*INFORMACJA O INICJATYWIE WIEDEŃSKIEJ

Inicjatywa Wiedeńska została ustanowiona w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego 2008/2009 jako forum podmiotów sektora publicznego i prywatnego służące zapewnieniu odpowiedniego wsparcia kapitałowego i płynnościowego przez zachodnie grupy bankowe dla swoich spółek powiązanych w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W styczniu 2012 inicjatywa została reaktywowana jako „Inicjatywa Wiedeńska 2” w reakcji na odradzające się zagrożenia dla regionu płynące z kryzysu w strefie euro. Inicjatywa koncentruje się obecnie na koordynacji działań władz krajów macierzystych i goszczących na rzecz zapewnienia stabilnej transgranicznej działalności bankowej i uniknięcia nieuporządkowanego delewarowania. Zachodnie grupy bankowe dalej pełnią ważną rolę w ramach Inicjatywy, zarówno wspierając wysiłki koordynacyjne, jak i podejmując własne działania dla zapobieżenia nieuporządkowanemu delewarowaniu

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję