Komunikaty

Komunikat Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 30 marca 2012 r.

Data publikacji: 30-03-2012

Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r. Rada ds. Systemu Płatniczego, po dyskusji z udziałem przedstawicieli: NBP, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich, Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., VISA, MasterCard, First Data Polska S.A., Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, przyjęła raport końcowy z prac Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange, powołanego przez Radę na mocy jej decyzji z dnia 3 października 2011 r., wraz z Programem redukcji opłat kartowych w Polsce.
Rada z satysfakcją przyjęła informację, że Program został zaakceptowany przez większość członków Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange. Rada oceniła, że ujęte w Programie propozycje działań dają szansę na zawarcie rynkowego kompromisu o charakterze nieregulacyjnym między głównymi uczestnikami funkcjonujących w Polsce systemów kartowych w zakresie obniżek opłat kartowych w Polsce.
Jako preferowaną formę realizacji kompromisu Rada zarekomendowała zawarcie wielostronnych porozumień między głównymi stronami poszczególnych systemów kartowych, lub – w razie braku takiej możliwości – jednostronne decyzje organizacji kartowych.

Rada zwróciła się z apelem do zaangażowanych stron o realizację Programu.

Rada upoważniła Przewodniczącego Rady do przekazania raportu końcowego z prac Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange do:

  1. organizacji prowadzących czterostronne systemy kartowe, w których występuje opłata interchange (VISA i MasterCard) – z prośbą o złożenie, do dnia 30 maja 2012 r., oficjalnej, wiążącej deklaracji woli podjęcia, nie później niż we wrześniu 2012 r., decyzji o dokonaniu obniżki opłaty interchange przez właściwe organy ww. organizacji, zgodnie z Programem redukcji opłat kartowych w Polsce,
  2. organizacji prowadzących trójstronne systemy kartowe, w których nie występuje opłata interchange (American Express i Diners Club) – z prośbą o ustosunkowanie się, w terminie do dnia 30 maja 2012 r., do propozycji zawartych w Programie.
Rada zwróciła się do Narodowego Banku Polskiego o podjęcie się funkcji podmiotu koordynującego przygotowanie treści porozumień, w których, na podstawie ustaleń i rekomendacji Zespołu, zostaną zawarte zobowiązania stron tych porozumień.

Ponadto, Rada przyjęła dwa dokumenty:

  • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2011 r.,
  • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2012 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję