Aktualności

Plenarne Forum Inicjatywy Wiedeńskiej 2 skupia się na kwestiach delewarowania oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków*

Data: 12-11-2011

9 listopada 2012 r. w Brukseli miało miejsce piąte posiedzenie Plenarnego Forum Europejskiej Bankowej Inicjatywy Koordynacyjnej (Inicjatywy Wiedeńskiej)

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, która była gospodarzem spotkania, powitał uczestników słowami: „Zamieniamy lekcje, które wynieśliśmy z kryzysu w rozwiązania praktyczne. Środki nieodzowne w dziedzinach restrukturyzacji banków, zarządzania kryzysowego oraz unii bankowej wpływają na relacje pomiędzy organami władzy państw macierzystych i państw goszczących. To w tej kwestii Inicjatywa Wiedeńska zapewnia wsparcie – poprzez zapewnienie platformy koordynacyjnej i wzmocnienie głosu państw goszczących.”

Przewodniczący Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej, Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, podkreślił, że decyzje podejmowane w strefie euro powinny uwzględniać interesy stron spoza obszaru wspólnej waluty. Zaznaczył, że działania podejmowane przez władze w jednym kraju nie powinny prowadzić do destabilizacji w innych jurysdykcjach oraz, że unia bankowa powinna wspierać nie tylko stabilność finansową, ale również zapewniać równe prawa i obowiązki wszystkich uczestniczących stron. Zachowana powinna zostać odpowiednia równowaga pomiędzy przekazaniem władzy nadzorczej i odpowiedzialnością za stabilność finansową.

Kontynuacja umiarkowanego delewarowania przy znaczącej różnicy pomiędzy krajami

Przedstawione w trakcie spotkania najnowsze dane Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) oraz wyniki badania ankietowego banków przeprowadzonego przez Inicjatywę Wiedeńską 2 potwierdzają, że w drugim kwartale 2012 r. wycofywanie przez banki macierzyste finansowania z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (ang. CESEE) nadal przebiegało w tempie umiarkowanym, jednak szybszym niż miało to miejsce w pierwszym kwartale bieżącego roku [CESEE Deleveraging Monitor, Nov. 9, 2012]. Ogółem, środki wycofane z regionu, z wyłączeniem Rosji i Turcji, od połowy 2011 r. stanowiły 4 procent PKB, przy czym w kilku krajach proces ten przybrał większy wymiar. Wycofywanie finansowania ma różną skalę na poszczególnych rynkach, w zależności od warunków lokalnych. Równocześnie odnotowano zatrzymanie dynamiki kredytu. Ograniczenie podaży kredytów miało w tym swój udział, jednak słaby popyt na kredyt również się do tego przyczynił. Podkreślono, że ograniczenia po stronie podażowej obejmują zarówno czynniki natury międzynarodowej, jak i czynniki krajowe. Wspomniano, że wycofywanie środków stanowiło część wysiłków podejmowanych przez banki macierzyste w celu zdywersyfikowania źródeł finansowania w kierunku bardziej stabilnego finansowania lokalnego. W tym kontekście, za szczególnie ważne uznano promowanie rozwoju lokalnych rynków kapitałowych. Ogólnie rzecz biorąc, nadal aktualny jest apel, aby wycofywanie środków przebiegało w sposób uporządkowany.

Innowacyjne ramy dla stabilności krajów goszczących

Stosując w praktyce zasady dialogu pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, których odzwierciedleniem jest Inicjatywa Wiedeńska, Narodowy Bank Chorwacji zwołał pod koniec października br. innowacyjne Transgraniczne Forum Krajów Goszczących. Forum było okazją do spotkania się kierownictwa głównych banków w Chorwacji, ich macierzystych grup bankowych, macierzystych organów regulacyjnych, chorwackiego organu regulacyjnego oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji finansowych, w celu przedyskutowania kwestii dotyczących systemu bankowego, który w znacznej części należy do grup bankowych ze strefy euro. Konstruktywna i szczera dyskusja przyczyniła się do lepszego zrozumienia transgranicznych efektów zewnętrznych (ang. spillovers) oraz ich skutków dla chorwackiego system finansowego. Plenarne Forum zasugerowało, że inne władze krajów goszczących mogłyby również rozważyć ustanowienie podobnych platform w celu zaangażowania transgranicznych grup bankowych o znaczeniu systemowym w ramach ich jurysdykcji.

Kraje goszczące powinny mieć większe prawo głosu w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

Plenarne Forum przedyskutowało projekt dyrektywy unijnej dotyczącej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i przyjęło stanowisko, iż kraje goszczące powinny mieć wyraźne i decydujące prawo głosu we wszystkich kwestiach mających wpływ na ich wewnętrzną stabilność finansową. W szczególności, za kwestię nadrzędną uznano konieczność uwzględniania wpływu decyzji podejmowanych przez kraje macierzyste na kraje goszczące. Uczestnicy podkreślili potrzebę większego zaangażowania władz krajów goszczących w proces decyzyjny w kwestiach nadzorczych i kwestiach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, a także potrzebę określenia praw i obowiązków tych władz. Wielu uczestników kładło nacisk na znaczenie utrzymania narzędzi makroostrożnościowych na poziomie krajowym. W odniesieniu do proponowanych zasad funkcjonowania unii bankowej Plenarne Forum podkreśliło, iż szybkie wprowadzenie pełnej unii bankowej byłoby z korzyścią dla całej Europy. Wielu uczestników z zadowoleniem przyjęłoby starania na rzecz zwiększenia uczestnictwa krajów spoza strefy euro (ang. opting in) zarówno w zakresie podziału odpowiedzialności, jak i dostępu do instrumentów wsparcia (access to backup facilities).

Przyspieszenie restrukturyzacji kredytów zagrożonych

Uczestnicy zwrócili uwagę na fakt, że wysoki poziom aktywów o obniżonej jakości w niektórych europejskich krajach regionu stanowi przeszkodę dla rozwoju akcji kredytowej i w efekcie dla powrotu na ścieżkę wzrostu. W ślad za raportem grupy roboczej Inicjatywy Wiedeńskiej na temat kredytów zagrożonych , w kilku krajach przeprowadzono warsztaty w zakresie procedur wdrażania oraz przyjęto programy restrukturyzacji takich kredytów. Plenarne Forum rekomenduje poszerzenie zakresu działań wdrożeniowych na wszystkie kraje, w których kredyty zagrożone stanowią poważne obciążenie dla bilansów banków.

Przyjęcie z zadowoleniem nowego Wspólnego Planu Działania Międzynarodowych Instytucji Finansowych Na Rzecz Wzrostu

Plenarne Forum z zadowoleniem przyjęło dopiero co ogłoszony Wspólny Plan Działania Międzynarodowych Instytucji Finansowych Na Rzecz ożywienia i wzrostu dla regionu CESEE przyjęty przez Europejski Bank Inwestycyjny, Grupę Banku Światowego i EBOR. Ponad 30 miliardów euro zadeklarowane przez te trzy instytucje na lata 2013-14 powinno przyczynić się do osiągnięcia celów Inicjatywy Wiedeńskiej 2 w państwach objętych tym planem.

Komitet Sterujący Inicjatywy Wiedeńskiej 2 z przyjemnością informuje o uruchomieniu nowej strony internetowej www.vienna-initiative.com . Na stronie tej można znaleźć informacje o Inicjatywie, w tym o grupach roboczych, publikacjach, badaniach oraz planowanych wydarzeniach.*W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru nad sektorem bankowym, banków centralnych oraz władz fiskalnych z krajów goszczących spośród europejskich państw rozwijających się oraz z krajów macierzystych wiodących grup bankowych z UE prowadzących działalność transgraniczną, działających w tym regionie, przedstawiciele banków macierzystych oraz urzędnicy Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, oraz Grupy Banku Światowego. Obserwatorami byli przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) oraz Rady Stabilności Finansowej (RSF).

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję