Wydarzenia

Rozwój Systemu Finansowego w Polsce w 2012 r.

Data publikacji strony: 05-12-2013

 • Wartość aktywów instytucji finansowych w Polsce wyniosła na koniec 2012 r. prawie 2 bln zł (1 962 mld zł), co oznacza wzrost o 8% wobec 2011 r. Na koniec II kwartału 2013 r. wspomniane aktywa wyniosły 2 040 mld zł.
 • Wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych w relacji do PKB na koniec 2012 r. ukształtowała się na poziomie 815 mld zł, tj. 51% PKB. Najwyższy udział w strukturze miały depozyty bankowe – 61,9%, a następnie gotówka w obiegu – 12,0%, tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe ubezpie­czeń na życie – 9,5%, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – 8,9%, akcje notowane na rynkach GPW – 4,5%, depozyty w SKOK-ach – 1,9%, skarbowe papiery wartościowe – 1,0% i pozostałe nieskar­bowe papiery wartościowe – 0,2%. Na koniec II kwartału 2013 r. aktywa finansowe gospodarstw domo­wych ogółem wyniosły 850 mld zł.
 • Najważniejszym pozabankowym zewnętrznym źródłem finansowania przedsiębiorstw w Polsce pozostawał leasing, z którego korzystały przede wszystkim małe i średnie podmioty. Wartość aktywów oddanych w leasing w 2012 r. nie zmieniła się istotnie w stosunku do poprzedniego roku (31,2 mld zł, wobec 31,1 mld zł w 2011 r).
 • Od 2009 r. rentowność kapitałów własnych niebankowych instytucji finansowych jest znacznie wyższa niż rentowność banków i przedsiębiorstw. Najwyższym ROE charakteryzują się TFI i PTE (odpowiednio 32% i 21% w 2012 r.).
 • W 2012 r. wynik finansowy netto OFE wyniósł 37 mld zł i był najwyższy w historii funkcjonowania tych funduszy.
 • Kasowy rynek złotego był największym rynkiem walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z wynikami organizowanego przez BIS badania Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity średnie dzienne obroty netto na tym rynku w kwietniu 2013 r. wyniosły 10,8 mld USD (w 2012 r. ponad 9 mld USD, podobnie jak w 2011 r.). Wielkość i struktura obrotów były determinowane przede wszystkim przez transakcje realizowane między nierezydentami (głównie bankami inwesty­cyjnymi i funduszami hedgingowym), które stanowiły ponad 80% obrotów na globalnym kasowym rynku złotego.
 • W 2012 r. odnotowano rekordowe zaangażowanie nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych (36% na koniec roku). W trakcie 2012 r. zwiększyli oni zaangażowanie na tym rynku o 37 mld zł do 190 mld zł. Na koniec III kwartału 2013 r. wspomniane zaangażowanie wyniosło 201 mld zł (35%).
 • Rynki akcji GPW (Główny Rynek GPW i NewConnect łącznie) uplasowały się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby IPO w 2012 r. (105). Po trzech kwartałach 2013 r. GPW znalazła się na drugiej pozycji w analogicznym zestawieniu (41 IPO), a pierwsze miejsce zajęła LSE (63 IPO).
 • W Polsce (z pominięciem ubezpieczeń społecznych oraz powszechnych, publicznych ubezpieczeń zdrowotnych) funkcjonuje około 160 rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych, a najbardziej powszechnym jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 • W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie EMIR a KE przyjęła regulacyjne i wykonawcze standardy techniczne, które wprowadzają m.in. obowiązki:
  • rozliczania transakcji wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi OTC w autoryzowanych CCP,
  • raportowania przez podmioty finansowe i niefinansowe szczegółowych danych na temat wszystkich transakcji instrumentami pochodnymi (w tym zawieranych na rynku regulowanym) do repozytoriów transakcji, począwszy od połowy lutego 2014 r.

Zobacz: Raporty o rozwoju systemu finansowego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję