Komunikaty

Ograniczenie delewarowania w europejskich gospodarkach wschodzących przy podejmowanych zmianach regulacyjnych i strukturalnych

Data publikacji strony: 02-05-2013

Trwająca od połowy 2011 r. druga fala wycofywania przez banki z Europy Zachodniej finansowania z regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE) traci na dynamice. Jak wynika z najnowszego Deleveraging Monitor opublikowanego przez Komitet Sterujący Inicjatywy Wiedeńskiej 21 proces wycofywania finansowania nie zakończył się jednak we wszystkich krajach regionu i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie na Węgrzech i w Słowenii.

Opracowanie zwraca również uwagę, że:

  • Obecny wysoki poziom płynności na świecie nie doprowadził jeszcze do powrotu kredytowania transgranicznego do regionu CESEE, co stanowi odzwierciedlenie utrzymujących się znaczących presji bilansowych zarówno po stronie banków macierzystych jak i ich jednostek zależnych, a także trwającej tendencji równoważnia finansowania jednostek zależnych CESEE ze źródeł lokalnych.
  • W efekcie, kredyty i pożyczki dla sektora prywatnego kształtują się w regionie na niskim poziomie.
  • Wyniki drugiej edycji badań sondażowych akcji kredytowej banków prowadzonych przez Inicjatywę Wiedeńską 2 sugerują, że niska dynamika kredytu wynika z czynników restrykcyjnych zarówno po stronie popytu jak i podaży. Spośród czynników ograniczających podaż kredytu banki w pierwszej kolejności wymieniają wysoki wskaźnik kredytów zagrożonych, dopiero w dalszej kolejności wskazując na ograniczenia finansowania. Jednocześnie, wyniki sondażu potwierdzają utrzymywanie się tendencji obniżania relacji kredytów do depozytów oraz równoważenia różnych źródeł finansowania jednostek zależnych w obszarze CESEE.
  • W ujęciu ogólnym, zmniejszyło się ryzyko nieuporządkowanego przebiegu procesu delewarowania. Ze względu jednak na wysoki stopień niepewności odnośnie optymalnego poziomu zagranicznego finansowania oraz relacji kredytów do depozytów w regionie, w perspektywie średniookresowej nie można wykluczyć kolejnych znaczących zmian rozmiaru finansowania, co przemawia za dalszą uważną obserwacją procesu delewarowania.

Ponadto Przewodniczący Komitetu Sterującego oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego Profesor Marek Belka zgłosił szefom instytucji europejskich w imieniu grupy roboczej2 Inicjatywy Wiedeńskiej 2 sugestie i uwagi na temat opracowywanego projektu unii bankowej. Dokument koncentruje się na oddziaływaniu projektu na kraje goszczące spośród wschodzących gospodarek europejskich. Podkreśla on, że powstanie otwartej na różne kraje, pełnej unii bankowej dysponującej systemem zachęt do uczestnictwa leży w interesie wszystkich transgranicznych grup interesariuszy – zarówno władz krajów macierzystych i goszczących, jak również banków – na ściśle zintegrowanych rynkach finansowych Europy.


1 Członkami Komitetu Sterującego są EBOR, Europejski Bank Inwestycyjny, MFW, Bank Światowy i Komisja Europejska, a także Włochy oraz Rumunia i Albania, które reprezentują odpowiednio władze macierzyste i goszczące. Przewodniczącym Komitetu jest Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego.
2 Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny były obserwatorami prac Grupy Roboczej ds. Unii Bankowej i mogą mieć inne poglądy na kwestie poruszane w tym dokumencie.

***

Dodatkowe informacje oraz najnowsze publikacje dostępne są na stronie: www.vienna-initiative.com

Kontakt:

European Commission: Simon O’Connor, Spokesperson for Economic and Monetary Affairs, Tel. +32 (0)2 296 73 59,
E-mail: simon.o’connor@ec.europa.eu

EBRD: Anthony Williams, E-mail: williama@ebrd.com, Press office: Tel: +44 20 7338 7805

EIB: Christof Roche: Email: c.roche@eib.org

IMF: IMF Media Relations: Email: media@imf.org, Tel: 202-623-7100

World Bank Group: Kristyn Schrader-King, Senior Communications Officer, Europe & Central Asia Region, The World Bank, Tel: +1-202-458-2736, Email: Kschrader@worldbank.org

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję