Komunikaty

KOMUNIKAT PRASOWY
Komitet Sterujący Inicjatywy Wiedeńskiej 2 przedłożył uwagi dotyczące transgranicznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków organom i instytucjom Unii Europejskiej

Data publikacji: 18-01-2013

Komitet Sterujący Inicjatywy Wiedeńskiej 2 przekazał przedstawicielom instytucji europejskich swoje uwagi dotyczące transgranicznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.123 Uwagi te koncentrują się na aspektach współpracy krajów macierzystych i goszczących, które mają szczególne znaczenie dla krajów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), gdzie podmioty zależne banków zagranicznych mają znaczenie systemowe. Celem przedłożenia uwag jest wniesienie wkładu w toczącą się dyskusję nad kształtem europejskich ram stabilności finansowej oraz zakomunikowanie kwestii szczególnie istotnych zarówno dla krajów goszczących jak i krajów macierzystych. Niektóre cechy charakterystyczne krajów CESEE sprawiają, że restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków działających transgranicznie stanowi szczególne wyzwanie w tym regionie. Wśród tych cech należy wymienić znaczenie systemowe spółek zależnych (lub oddziałów) banków z siedzibą w strefie euro na rynkach lokalnych oraz fakt, iż te podmioty niejednokrotnie zależne są od banków macierzystych nie tylko w zakresie finansowania, ale również głównych decyzji strategicznych i finansowych.

Dokument ten powstał w oparciu o dyskusje prowadzone pomiędzy organami nadzoru, bankami centralnymi, organami fiskalnymi oraz największymi bankami krajów macierzystych i goszczących, uwzględniając poglądy wyrażone podczas warsztatów zorganizowanych 12 września 2012 r. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Londynie oraz w trakcie spotkania Plenarnego Forum Inicjatywy Wiedeńskiej 9 listopada 2012 r. w Brukseli.

Uwagi te zostały przesłane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Uwagi dotyczące transgranicznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków opracowane zostały w kontekście rozważanego obecnie projektu Dyrektywy ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz planów utworzenia unii bankowej, w których zapowiadane jest również ustanowienie scentralizowanego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.4 Choć utworzenie pełnej unii bankowej wymaga czasu, zaprezentowane w opracowaniu obawy krajów goszczących spoza unii bankowej, wstępnie mającej objąć kraje strefy euro, powinny zostać wzięte pod rozwagę. Należy zapewnić właściwą równowagę pomiędzy podziałem kompetencji w procesie podejmowania decyzji a odpowiedzialnością w zakresie stabilności finansowej.

W oparciu o zasadę, iż działania organów władzy w jednym kraju nie powinny prowadzić do destabilizacji finansowej w innym kraju, dokument zwraca uwagę na następujące kwestie:

  • Jeżeli zgodnie z oczekiwaniami kraje goszczące mają wziąć udział w procedurach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, należy im zapewnić odpowiedni wpływ na proces decyzyjny w warunkach normalnego, nie-kryzysowego trybu pracy kolegiów nadzorczych. Wpływ ten powinien mieć umocowanie w prawie UE.
  • Interesy władz kraju goszczącego przy tworzeniu planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji grup powinny zostać odpowiednio uwzględnione przez władze kraju, z którego pochodzi grupa, zwłaszcza jeżeli oddziały lub spółki zależne mają znaczenie systemowe w kraju goszczącym mimo mniejszego znaczenia dla całej grupy bankowej;
  • Decyzje, które mogą być racjonalne z perspektywy kraju macierzystego, mogą w sposób niezamierzony mieć skutki destabilizujące dla systemu finansowego kraju goszczącego. Mediacja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego może ograniczyć skłonność do preferowania interesów kraju macierzystego w kolegiach nadzorczych i kolegiach ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Jednak należy rozważyć mechanizmy zabezpieczające, które zapewnią krajom goszczącym ochronę w przypadku, gdy proces mediacji nie przyniesie zamierzonych efektów. Jedną z opcji byłoby wprowadzenie procedury „zastosuj się lub uzasadnij”.
  • Zapewnienie krajom goszczącym odpowiedniego udziału w nadzorze oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wydaje się być warunkiem wstępnym dla dyskusji o podziale kosztów kryzysu. Osiągnięcie tego celu wymaga jasnego rozdziału kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy władze krajów macierzystych i goszczących;
  • Propozycje regulacji w zakresie zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji długu (ang. bail-in-able liabilities) winny być dalej opracowywane w taki sposób, aby uwzględniały sytuację krajów o małych i nierozwiniętych jeszcze rynkach kapitałowych w krajach gospodarek wschodzących w Europie, w którym dominuje model bankowości cechujący się niskim ryzykiem i szeroką bazą depozytową;
  • Należy zwiększyć prawa i obowiązki krajów goszczących w zakresie nadzoru i restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji oddziałów o znaczeniu systemowym. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest uzgodnienie, żeby na wniosek organu nadzoru kraju goszczącego oddziały, których udział w rynku tego kraju przekracza pewien pułap, mogły być przekształcane w spółki zależne w procesie skoordynowanych działań wspólnie z nadzorem macierzystym. Krokiem w kierunku poradzenia sobie z tą kwestią mogłoby być określenie progu wielkości oddziału w stosunku do rynku lokalnego.


1 Członkami Komitetu Sterującego są EBOR, Europejski Bank Inwestycyjny, MFW, Bank Światowy i Komisja Europejska, a także Włochy i Rumunia, które reprezentują odpowiednio władze macierzyste i goszczące. Przewodniczącym Komitetu jest Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego.
2 Komisja Europejska może mieć inne poglądy na temat kwestii poruszonych w niniejszym dokumencie.
3 Inicjatywa Wiedeńska przygotowała również dokument zatytułowany Uwagi na temat Transgranicznych Praktyk Nadzorczych (ang. Observations on Cross-border Supervisory Practices) z 18 października 2012 r., dostępny na stronie Inicjatywy Wiedeńskiej 2 www.vienna-initiative.com
4 Pozostałe element obejmują jednolity mechanizm nadzorczy oraz wspólny system gwarantowania depozytów.

*****

Dodatkowe informacje oraz najnowsze publikacje dostępne są na stronie: www.vienna-initiative.com

Kontakt:

European Commission: Simon O’Connor, Spokesperson for Economic and Monetary Affairs, Tel. +32 (0)2 296 73 59,
E-mail: simon.o’connor@ec.europa.eu

EBRD: Anthony Williams, Press office: Tel: +44 20 7338 7805

EIB: Christof Roche: Email: c.roche@eib.org

IMF: IMF Media Relations: Email: media@imf.org, Tel: 202-623-7100

World Bank Group: Kristyn Schrader-King, Senior Communications Officer, Europe & Central Asia Region,
The World Bank, Tel: +1-202-458-2736, Email: Kschrader@worldbank.org

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję