Komunikaty

KOMUNIKAT PRASOWY
Inicjatywa Wiedeńska 2 zwraca uwagę na słaby wzrost akcji kredytowej oraz szczególne wyzwania stojące przed krajami Europy Południowo-Wschodniej.

Data publikacji: 29-10-2013

Plenarne Forum Inicjatywy Wiedeńskiej 2 zebrało się w dniach 21 i 22 października w Brukseli. Forum poddało ocenie najnowsze tendencje w procesie delewarowania, podaży kredytu oraz kształtowania się poziomu kredytów zagrożonych w sektorach bankowych regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE). Omówiono wpływ na region CESEE opublikowanej ostatnio propozycji Wspólnego Mechanizmu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji Banków (ang. Single Resolution Mechanism) obejmującego unię bankową. W dodatkowej sesji podkreślone zostały szczególne wyzwania, przed jakimi staną kraje Europy Południowo-Wschodniej (SEE)* spoza Unii Europejskiej.

Równomierne skupienie uwagi na procesie delewarowania i na akcji kredytowej

Proces ograniczania przez banki z Europy Zachodniej finansowania w regionie CESEE postępuje dalej ale w umiarkowanym tempiei, z dużymi różnicami między krajami regionu. Zmiana w kierunku modelu finansowania opartego w większym zakresie na źródłach krajowych jest w zaawansowanej fazie. . Tymczasem tempo akcji kredytowej pozostaje na niskim poziomie w efekcie czynników zarówno podażowych jak i popytowych. W kontekście płytkich lokalnych rynków kapitałowych, wzrost depozytów krajowych może okazać się niewystarczający dla istotnego ożywienia akcji kredytowej. Ponadto, bardziej selektywne podejście banków prowadzących działalność transgraniczną w odniesieniu do tego regionu może stanowić wyzwanie dla niektórych krajów – kwestia ta wymaga wnikliwej obserwacji. Kluczowe znaczenie przy formułowaniu efektywnych strategii zaradczych ma ocena głównych przyczyn słabego wzrostu akcji kredytowej w poszczególnych krajach.

Pilna potrzeba odniesienia się do kwestii wysokiego poziomu kredytów zagrożonych

Pojawiają się wstępne oznaki ożywienia popytu na kredyt. Rozwiązanie problemu kredytów zagrożonych oraz niepewności regulacyjnej są głównymi zagadnieniami w kontekście złagodzenia obecnych czynników ograniczających podaż kredytowania.

Plenarne Forum podkreśliło pilną potrzebę rozwiązania kwestii utrzymującego się wysokiego poziomu kredytów zagrożonych w kilku krajach regionu – a tym samym poprawienie warunków dla udzielania nowych kredytów. Konieczne dla pobudzenia akcji kredytowej mogą się okazać wspólne działania ze strony organów regulacyjnych i banków, mające na celu stworzenie koniecznych bodźców dla rozwoju akcji kredytowej oraz nadanie jej rozmachu, co pozwoliłoby na przełamanie cyklu niskiego wzrostu i wysokiego poziomu kredytów zagrożonych. Forum z zadowoleniem przyjęło publikację nowych zharmonizowanych definicji kredytów zagrożonych oraz regulacyjnej pobłażliwości (ang. forbearance) przez Europejski Nadzór Bankowy (EBA). Ponadto Forum zachęca do szerszego ich stosowania w całym regionie CESEE. W odniesieniu do swoich członków reprezentujących banki i organy regulacyjne Forum wysunęło sugestie wspólnego opracowania strategii działań mających na celu zajęcie się problemem kredytów zagrożonych w krajach najbardziej dotkniętych tym problemem, również w ramach prac Forów Stabilności Krajów Goszczących. Równocześnie Inicjatywa Wiedeńska 2 opracuje konkretne opcje ewentualnego pobudzenia akcji kredytowej, które dadzą bodziec dla udzielana nowych kredytów, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nowo powołana grupa robocza przedstawi propozycje w tym zakresie do wiosny 2014 r.

Wpływ Unii Bankowej na region CESEE

Inicjatywa Wiedeńska 2 zwróciła uwagę na poważne implikacje, jakie dla regionu CESEE będzie miał zarówno Jednolity Mechanizm Nadzorczy jak i mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków tworzony w ramach europejskiej unii bankowej. Stwarza on szanse bardziej efektywnego i lepiej skoordynowanego przeprowadzenia procesu transgranicznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Forum nawołuje do przedstawienia silnych zachęt dla krajów członkowskich UE spoza strefy euro, które zagwarantowałyby im możliwie jak najbardziej równoprawne warunki uczestnictwa. Ważne będzie również opracowanie efektywnej komunikacji z krajami goszczącymi spoza unii bankowej, w tym krajami spoza Unii Europejskiej. Grupa robocza Inicjatywy Wiedeńskiej przekaże wkrótce instytucjom europejskim szczegółowe uwagi na ten temat.

Koncentracja na SEE

Jako region, na który omawiane tendencje mają znaczny wpływ, ale który w przeważającym zakresie pozostaje poza zasięgiem unijnych mechanizmów skoordynowanego nadzoru, Europa Południowo-Wschodnia została wskazana jako obszar wymagający szczególnie wnikliwej obserwacji w ramach prac Inicjatywy Wiedeńskiej 2.

Drugi dzień spotkania poświęcony został szczególnym wyzwaniom przed jakimi staje ten region, zwłaszcza kwestiom stabilności finansowej oraz wpływu projektów Unii Bankowej. W ramach Inicjatywy Wiedeńskiej 2 do chwili obecnej w krajach goszczących regionu przeprowadzono cztery fora dotyczące stabilności, których celem była pomoc w ocenie aspektów transgranicznych stabilności sektora bankowego. W kwestiach dotyczących Unii Bankowej, choć większość krajów aspiruje do członkostwa w UE, proces ich akcesji wymaga czasu. Tymczasem krystalizujące się plany Europejskiej Unii Bankowej nie zawierają klauzul dobrowolnego przystąpienia do unii bankowej przez te kraje ani żadnych specjalnych rozwiązań koordynacyjnych. Forum z zadowoleniem przyjęło decyzję EBA o wznowieniu prac z krajami spoza Unii Europejskiej w zakresie oceny zasad zachowywania poufności informacji nadzorczej. Forum nawołuje do specjalnych porozumień regionalnych z krajami spoza UE będącymi na drodze do akcesji unijnej z jednej strony, a Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym i Europejskim Nadzorem Bankowym z drugiej.

Nowy Deleveraging and Credit Monitor

Inicjatywa Wiedeńska będzie nadal bardzo uważnie monitorować tendencje w procesach delewarowania i kredytowania, na które mogą wpływać zbliżające się przeglądy jakości aktywów, harmonizacja definicji kredytów zagrożonych, testy warunków skrajnych banków strefy euro oraz potencjalne zmniejszenie skali niekonwencjonalnej polityki pieniężnej. Deleveraging Monitor, będzie kładł dodatkowy nacisk na tendencje w zakresie kształtowania się akcji kredytowej i zmieni nazwę na Deleveraging and Credit Monitor (DCM).. Następne wydanie DCM ukaże się w czwartek 31 października, w dniu w którym odbędzie się telekonferencja.

********************************************************************

Inicjatywa Wiedeńska została ustanowiona w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego 2008/2009 jako forum podmiotów sektora publicznego i prywatnego służące zapewnieniu odpowiedniego wsparcia kapitałowego i płynnościowego przez zachodnie grupy bankowe dla swoich spółek powiązanych w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

W styczniu 2012 inicjatywa została reaktywowana jako „Inicjatywa Wiedeńska 2” w reakcji na odradzające się zagrożenia dla regionu płynące z kryzysu w strefie euro. Inicjatywa koncentruje się obecnie na koordynacji działań władz krajów macierzystych i goszczących na rzecz zapewnienia stabilnej transgranicznej działalności bankowej i uniknięcia nieuporządkowanego delewarowania. Zachodnie grupy bankowe dalej pełnią ważną rolę w ramach Inicjatywy, zarówno wspierając wysiłki koordynacyjne, jak i podejmując własne działania dla zapobieżenia nieuporządkowanemu delewarowaniu.

*Uczesnikami byli przedstawiciele m.in. Albanii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Węgier, Włoch, Republiki Kosowo, Łotwy, Republiki Macedonii, Czarnogóry, Holandii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowenii, Szwecji, Turcji i Ukrainy; przedstawiciele największych grup bankowych prowadzących działalność w europejskich krajach rozwijających się: Erste, Eurobank, Intesa Sanpaolo, KBC, OTP, National Bank of Greece, Piraeus, Raiffeisen, Societe Generale, Sberbank International i Unicredit; oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, EBOR, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, MFW i Grupy Banku Światowego. Przedstawiciele Europejskiego Nadzoru Bankowego, EBC, ESRB and the BIS uczestniczyli w spotkaniu jako obserwatorzy.*****

Dodatkowe informacje oraz najnowsze publikacje dostępne są na stronie: www.vienna-initiative.com

Kontakt:

European Commission: Simon O’Connor, Spokesperson for Economic and Monetary Affairs, Tel. +32 (0)2 296 73 59,
E-mail: simon.o’connor@ec.europa.eu

EBRD: Anthony Williams, Press office: Tel: +44 20 7338 7805

EIB: Christof Roche: Email: c.roche@eib.org

IMF: IMF Media Relations: Email: media@imf.org, Tel: 202-623-7100

World Bank Group: Kristyn Schrader-King, Senior Communications Officer, Europe & Central Asia Region,
The World Bank, Tel: +1-202-458-2736, Email: Kschrader@worldbank.org

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję