Wydarzenia

Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2012

Data publikacji strony: 18-02-2013

Analiza NBP: Trzeci kwartał z rzędu odnotowano spadek dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, chociaż nieco słabszy niż w dwóch poprzednich okresach. W tym czasie spadło spożycie prywatne, ale wzrosły oszczędności.

Narodowy Bank Polski opublikował 18 lutego br. kolejną, cokwartalną analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych. Przedstawia ona dane za III kw. 2012 r.

W tym okresie realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych spadły o 0,2 proc. r./r. (w poprzednim kwartale spadły o 1,2 proc. r./r.). Jednak po wyeliminowaniu wahań sezonowych dochody do dyspozycji brutto były o 0,2 proc. wyższe niż w poprzednim kwartale oraz o 0,1 proc. wyższe niż w analogicznym kwartale 2011 r. Zdaniem autorów opracowania, dane te wskazują na osłabienie trendu spadkowego dynamiki dochodów do dyspozycji brutto.

Spożycie prywatne w III kw. 2012 r. spadło realnie o 0,4 proc. r./r. Był to pierwszy spadek tej kategorii od III kw. 2009 r., a jej tempo wzrostu obniżyło się już szósty kwartał z rzędu. Poprawa tempa wzrostu spożycia prywatnego w najbliższych kwartałach wydaje się analitykom NBP mało prawdopodobna ze względu na pogarszające się nastroje konsumenckie oraz słabe perspektywy wzrostu dochodów.

Stopa oszczędzania w III kw. 2012 r. po korekcie sezonowej wyniosła 7 proc., a stopa inwestowania 7,3 proc. Podwyższenie się stopy oszczędzania było w głównej mierze rezultatem wysokiego poziomu wartości korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych. Dodatkowo wystąpił wzrost stopy oszczędności dobrowolnych, pierwszy od IV kw. 2009 r., co należy odczytywać jako pozytywny sygnał. Natomiast stopa inwestowania od 2010 r. utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie.

W III kw. 2012 r. gospodarstwa domowe zainwestowały w aktywa finansowe 26,1 mld zł (w analogicznym kwartale 2011 r. było to 14,3 mld zł). Z tej kwoty 10,2 mld zł przeznaczono na zakup akcji, udziałów kapitałowych i jednostek funduszy inwestycyjnych, a 9,2 mld zł ulokowano w depozytach bankowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także dłużne papiery wartościowe, w których gospodarstwa domowe ulokowały 2,1 mld zł.

Zdaniem autorów analizy, do takiego zachowania gospodarstwa domowe mogły skłaniać uwarunkowania ekonomiczne obserwowane od początku 2012 r., m.in. słabnące tempo wzrostu gospodarczego, utrzymująca się od dłuższego czasu trudna sytuacja na rynku pracy i odnotowywany przez trzy kwartały z rzędu spadek realnych dochodów do dyspozycji.

W badanym okresie zobowiązania finansowe gospodarstw domowych wyniosły 8,4 mld zł. W ujęciu rocznym zwiększyły się o około 1,8 proc., czyli o 9,8 mld zł.

Analitycy NBP przewidują, że w kolejnych kwartałach można oczekiwać silniejszego przyrostu depozytów bankowych, a także – choć w mniejszym stopniu – aktywów lokowanych poza bankami. Może się też zwiększać zadłużenie gospodarstw domowych, głównie w związku z kredytami mieszkaniowymi.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję