Wydarzenia

Coraz lepsza kondycja polskich przedsiębiorstw

Data publikacji strony: 19-12-2013

Analizy NBP: Dane za trzeci kwartał 2013 r. przyniosły potwierdzenie wcześniejszych sygnałów o ożywieniu koniunktury w sektorze przedsiębiorstw.

19 grudnia NBP opublikował cokwartalny raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw. Zaprezentowane w nim dane i analizy dotyczą III kwartału 2013 r. i wskazują na znacznie ożywienie koniunktury w tym okresie. Ogółem przychody przedsiębiorstw wzrosły o 2,3 proc. r/r, za co odpowiadały przede wszystkim przychody ze sprzedaży zagranicznej (12,6 proc.), a także większa dynamika sprzedaży krajowej, która po raz pierwszy od trzech kwartałów osiągnęła dodatni wynik (0,2 proc.). Przedsiębiorstwa zwiększyły – w ujęciu rocznym – sprzedaż krajową (54,7 proc. przedsiębiorstw), jak i zagraniczną (59,2 proc.) - 4,5 pkt proc. różnicy między nimi pokazuje, że wciąż w lepszej sytuacji znajdują się eksporterzy niż przedsiębiorstwa działające na rynku krajowym.

Słaba natomiast okazała się kondycja branży budowlanej. Roczna dynamika sprzedaży była tu silnie ujemna i wyniosła -14 proc.

W analizowanym okresie dobrze przedstawiała się sytuacja płatnicza sektora przedsiębiorstw. Nieznacznemu obniżeniu względem poprzedniego kwartału uległ wskaźnik płynności gotówkowej. Jednocześnie zwiększyła się grupa firm z płynnością przekraczającą „bezpieczny” poziom referencyjny. Skłonność przedsiębiorstw do zadłużania się pozostała niska, a poziom zobowiązań – bezpieczny. Tempo przyrostu kredytów i pożyczek było niższe niż w poprzednim kwartale i wynosiło 0,2 proc. kw./kw. i 5,4 proc. r/r. Dane te wskazują, że nie są to podstawowe źródła kapitału dla nowo rozpoczynanych inwestycji.

Dynamika nakładów inwestycyjnych zwiększyła się o 5,2 proc. r/r., jednak skala oraz ich zasięg pozostają niskie, m.in. ze względu na wzrost koncentracji wydatków na środki trwałe. Niemniej, dodatnia dynamika nakładów inwestycyjnych jest widoczna w coraz większej liczbie branż i klas. Rosną przy tym nakłady nie tylko na środki transportu (były one jedynym źródłem wzrostu inwestycji w II kw.), ale również na budowę budynków i obiektów inżynierii oraz – w nieznacznym stopniu – na zakup maszyn i urządzeń.

W porównaniu z poprzednim kwartałem zatrudnienie wzrosło o 1,1 proc., natomiast w ujęciu rocznym spadło nieznacznie, bo o 0,3 proc. Szybciej niż w poprzednim kwartale rosły przy tym koszty pracy. Zjawisko to zaobserwowano w większości branż z wyjątkiem budownictwa. III kw. tego roku był kolejnym, w którym dynamika kosztów pracy rosła szybciej niż wydajność.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję