Wydarzenia

Wysoki stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec 2012 r.

Data publikacji strony: 07-01-2013

Dane NBP: Stan rezerw dewizowych Polski na koniec ub. roku wyniósł ponad 82,5 mld euro, a w przeliczeniu na dolary USA ponad 108,9 mld USD. Jest to znacząco więcej niż na koniec 2011 r.

Narodowy Bank Polski poinformował 7 stycznia br. o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec grudnia 2012 r. W przeliczeniu na euro wyniosły one ponad 82,5 mld EUR, a na dolary USA ponad 108,9 mld USD. Ze względu na zmiany kursów walut, rezerwy w euro były nieznacznie niższe niż na koniec listopada 2012 r, a w dolarach znacząco wyższe.

W porównaniu z końcem 2011 r. stan rezerw w przeliczeniu na euro powiększył się o blisko 6,9 mld EUR (wówczas wynosiły ok. 75,7 mld EUR), a na dolary USA o ponad 11,0 mld USD (wówczas było to ok. 97,9 mld USD) .

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie oraz zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy dewizowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw dewizowych jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Oficjalne aktywa rezerwowe – XII '12
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – XII '12


Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-04-16
1 EUR4,1925
1 USD3,0272
1 CHF3,4461
1 GBP5,0883
100 JPY2,9582

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Numizmatyka