Wydarzenia

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w III kwartale 2016 r.

Data publikacji strony: 14-02-2017

Raport NBP: W III kwartale 2016 roku zwiększyły się realne dochody sektora gospodarstw domowych. Przyspieszyła dynamika wzrostu spożycia prywatnego.

Narodowy Bank Polski opublikował 14 lutego br. analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych dotyczących danych za III kwartał 2016 roku.

Zwiększyły się realne dochody sektora gospodarstw domowych (5,9 proc. r/r oraz 0,8 proc. kw/kw po usunięciu wahań sezonowych). Wzrost realnych dochodów opierał się w dużej mierze na wysokiej dynamice świadczeń społecznych, w której dominującą rolę odgrywały wypłaty w ramach programu Rodzina 500 Plus. Odpowiadają one za 3,2 pp. wzrostu dochodów. Jednocześnie obniżyła się dynamika dochodów z pracy najemnej oraz rentowności indywidualnej działalności gospodarczej – kategorii tworzących większą część agregatu.

Wzrastające tempo spożycia doprowadziło do nieznacznego obniżenia się oszczędności. Stopa oszczędzania spadła do 2,0% (po usunięciu wahań sezonowych). Oszczędności gospodarstw domowych pozostają na niskim poziomie co powoduje podtrzymanie luki pomiędzy stopą inwestowania a oszczędzania przez gospodarstwa domowe. Głównym źródłem finansowania inwestycji w Polsce pozostają oszczędności sektora przedsiębiorstw.

Wśród motywacji do oszczędzania występuje tzw. motyw przezornościowy. Spodziewając się pogorszenia sytuacji własnej lub gospodarczej w kraju, gospodarstwa deklarują zwiększenie oszczędności, przy czym większe znaczenie ma pogorszenie sytuacji własnej niż percepcja sytuacji finansowej w kraju oraz bezrobocia.

Przy rekordowo wysokich odczytach wskaźników koniunktury konsumenckiej, dostrzegalne są przejawy stopniowego wyhamowania tendencji wzrostowych. Nadal najwięcej optymizmu jeśli chodzi o perspektywy konsumpcji, wykazują gospodarstwa domowe otrzymujące świadczenia w ramach programu Rodzina 500 Plus. Pozostałe typy gospodarstw domowych charakteryzuje mniejszy optymizm co do bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej, zarówno co do poziomu, jak i co do tendencji.

Nadal rosną aktywa w dyspozycji gospodarstw domowych. Najwięcej środków ulokowano w formie aktywów o względnie niskim poziomie ryzyka i dużej płynności (gotówka i depozyty krótkoterminowe). Nowo lokowane depozyty krótkookresowe otrzymują wyższą stopę zwrotu niż długookresowe, co umacnia preferencję dla inwestycji w płynne instrumenty. Zwiększanie wartości aktywów w formie depozytów przy wciąż niskim oprocentowaniu może sugerować, że główną motywacją alokacji środków w ten rodzaj aktywów jest awersja do ryzyka lub potrzeba wysokiej płynności zamiast stóp zwrotu. W dłuższej perspektywie, systematycznie rośnie znaczenie aktywów nieryzykownych i płynnych, a maleje rola instrumentów ryzykownych. Zobowiązania rosły wolniej niż aktywa, co przełożyło się na wzrost aktywów netto.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję