Komunikaty

Informacja o uzyskaniu przez Prezesa NBP nowych kompetencji w zakresie nadzoru systemowego nad systemem płatniczym

Data publikacji strony: 10-04-2017

Prezes NBP sprawuje nadzór systemowy nad systemami płatności, schematami płatniczymi, systemami rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych oraz usługą acquiringu.

Od 8 lutego 2017 r. obowiązują nowe zasady sprawowania przez Prezesa NBP nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego. Na mocy zmian dokonanych w przepisach prawa Prezes NBP uzyskał nowe kompetencje odnoszące się do sprawowania nadzoru nad systemem płatniczym. Zostały one poszerzone o nadzór nad funkcjonowaniem schematów płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez pojęcie schematu płatniczego należy rozumieć zbiór zasad przeprowadzania transakcji płatniczych, wydawania i akceptowania przez dostawców usług płatniczych instrumentów płatniczych i przetwarzania transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych oraz system kart płatniczych.

Wprowadzone zmiany uwzględniają przede wszystkim potrzebę dostosowania krajowych regulacji dotyczących transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych do postanowień rozporządzenia 2015/751 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych z wykorzystaniem karty (Dz. Urz. UE L 123 z 19 maja 2015 r.). W celu zapewnienia egzekwowania przepisów tego rozporządzenia przez operatorów schematów płatniczych (systemów kart płatniczych) jako organ właściwy został wyznaczony Prezes NBP. W odniesieniu do działalności dostawców usług płatniczych (wydawców instrumentów płatniczych, agentów rozliczeniowych) organem właściwym jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Ponadto sposób sprawowania nadzoru systemowego został uzupełniony i doprecyzowany w obszarach objętych dotychczas nadzorem systemowym Prezesa NBP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1997), wraz z aktami wykonawczymi.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję