Komunikaty

Nowe kompetencje NBP - numerowanie niebankowych dostawców usług płatniczych

Data publikacji strony: 14-07-2017

11 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców (D. U. z 2017 r. poz. 1360), które określa nowe kompetencje NBP w tym obszarze.

Rozporządzenie stanowi wykonanie przepisu art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997), upoważniającego ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, sposobu nadawania unikatowych identyfikatorów rachunkom płatniczym prowadzonym przez dostawców usług płatniczych niebędących bankami i uczestniczącym w systemach płatności, sposobu nadawania numerów rozliczeniowych tym dostawcom, szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania przez dostawców informacji do NBP w celu nadania numerów rozliczeniowych, sposobu nadawania dostawcom usług płatniczych identyfikatorów dostawcy, a także szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania przez dostawców informacji do NBP w celu nadania identyfikatora dostawcy.

Wydanie tego rozporządzenia wynikało z potrzeby zapewnienia jednolitego sposobu identyfikacji wszystkich dostawców usług płatniczych i numeracji prowadzonych przez nich rachunków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi dotychczas tylko banki standardami.

Nowa regulacja określa m.in. uprawnienia NBP do nadawania identyfikatorów i numerów rozliczeniowych niebankowym dostawcom usług płatniczych, którzy prowadzą rachunki płatnicze i uczestniczą w systemach płatności, na zasadach analogicznych jak dla banków.

Numery rozliczeniowe nadane przez NBP niebankowym dostawcom usług płatniczym umożliwią tym dostawcom identyfikowanie rachunków płatniczych swoich klientów w identyczny sposób ja ma to miejsce w przypadku rachunków bankowych. Takie rozwiązanie jest zniesieniem kolejnej bariery zwiększającej konkurencyjność na rynku usług płatniczych w Polsce.

Nowe zadanie powierzone NBP będzie wspierane systemem informatycznym EWIB 2.0.

Więcej informacji na temat nowej regulacji i systemu EWIB 2.0 można znaleźć na stronie https://ewib20p.nbp.pl/faces/pages/wazneInformacje.xhtml .

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję