Raporty NBP

Raport o rynku pracy i sytuacji gospodarstw domowych

Data publikacji strony: 29-11-2017

W II kwartale 2017 r. dynamika liczby pracujących w gospodarce przyspieszyła w porównaniu do początku br., choć wyraźnie spadła intensywność wykorzystania pracy (przeciętna liczba godzin pracy). Stopa bezrobocia obniżyła się do kolejnego rekordowo niskiego poziomu. Coraz bardziej zauważalny brak rąk do pracy wpływa na większe wykorzystanie rezerw podaży pracy w postaci wzrostu aktywności zawodowej. Zgodnie z przewidywaniami z lipcowego Raportu o Inflacji (ROI) stopniowo przyspiesza także tempo wzrostu wynagrodzeń nominalnych, przy czym tendencja ta dotyczy jak dotąd głównie sektora przedsiębiorstw. Jednocześnie roczna dynamika wydajności pracy kształtuje się na stabilnym poziomie.

Wszystkie mierniki zatrudnienia w gospodarce wskazują, że w II kw. br. wzrost liczby pracujących przyśpieszył w stosunku do I kw. 2017r., w którym odnotowany był wyraźny wzrost tych wskaźników. W szczególności dynamika liczby pracujących w BAEL wzrosła z 1,7% r/r w I kw. ub.r. do 1,9% r/r w II kw. br. Podobnie jak w poprzednim kwartale wzrost zatrudnienia dotyczył umów o pracę na czas nieokreślony.

Przeciętna liczba przepracowanych godzin gwałtownie spadła do poziomu najniższego w historii obserwacji, co świadczy o obniżeniu się intensywności wykorzystania już zatrudnionych pracowników i potencjalnie może ograniczać przyspieszanie wzrostu płac w gospodarce.

Podaż pracy w II kw. br. zwiększyła się po raz pierwszy od półtora roku. Było to efektem wzrostu współczynnika aktywności zawodowej, który z nadwyżką skompensował wpływ długookresowych negatywnych tendencji demograficznych. Wzrost aktywności zawodowej wynikał z jednej strony z zapobiegania przez firmy odchodzeniu z rynku pracy osób w wieku przedemerytalnym, z drugiej zaś z większego wykorzystania pracy osób zwykle „luźniej” związanych z rynkiem pracy. Braki podażowe na polskim rynku pracy częściowo uzupełnia imigracja zarobkowa.

Stopa bezrobocia BAEL w II kw. br. obniżyła się do 5,1% (sa), tj. o 0,2 pp. w porównaniu z I kw. br. i jest najniższa od początku prowadzenia badań BAEL. Dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w II i III kw. br. wskazują, że w warunkach wzrastającej podaży pracy spadek bezrobocia był nieco wolniejszy niż wynikałoby to z wcześniej obserwowanych tendencji.

Tempo wzrostu płac w gospodarce ustabilizowało się w III kw. 2017 r. na poziomie 4,9% r/r, tj. o 0,1 pp. niższym niż przed kwartałem, kiedy to obserwowano jego wyraźne przyspieszenie. Także dynamika wydajności pracy w gospodarce utrzymywała się od początku br. na umiarkowanym i stabilnym poziomie.

Analizy pogłębione w części dotyczącej rynku pracy dostarczają wniosków z porównania zmian w czasie różnych miar bezrobocia konstruowanych zgodnie z definicjami amerykańskiego BLS (Bureau of Labor Statistics).

W II kw. 2017 r.dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych (GD) zwiększyły się o ok. 3,5% r/r sa wobec 2,7% w I kw. Są to szacunki NBP, na podstawie wstępnych danych GUS, różniące się w odniesieniu do I kwartału od danych opublikowanych w: NBP (sierpień 2017), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2017 r. (patrz Ramka nr 2: Szacunek niektórych danych o dochodach gospodarstw domowych z kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych). Utrzymaniu solidnej dynamiki dochodów do dyspozycji sektora gospodarstw domowych w II kwartale br. sprzyjał szybki wzrost dochodów z pracy najemnej (ok. 6%, wg szacunku NBP), przy znacznie niższej dynamice nadwyżki operacyjnej brutto (1,9%) oraz transferów społecznych (0,5%).

Spożycie prywatne w II kw. br. przyrosło realnie o 4,6% r/r wobec 4,7% r/r w poprzednim kwartale, co wskazuje na kontynuację silnej tendencji wzrostowej w tej kategorii. Utrzymujące się historycznie rekordowe poziomy optymizmu konsumentów wskazują na znaczne prawdopodobieństwo szybkiego wzrostu spożycia w kolejnych kwartałach.

W II kw. 2017r. stan aktywów gospodarstw domowych wyniósł 1 962,0 mld zł, co oznacza brak istotnych zmian w ujęciu kwartalnym i wzrost o 9,8% w ujęciu rocznym. Przy braku zmiany stanu aktywów ogółem w omawianym okresie, nastąpiły zmiany w strukturze zasobów finansowych: wzrósł stan aktywów płynnych, tzn. gotówki i depozytów, natomiast zmniejszył się stan depozytów długoterminowych, akcji nienotowanych oraz pozostałych aktywów.

Stan zobowiązań gospodarstw domowych nie uległ zmianie w ujęciu kwartalnym i wyniósł 700,7 mld zł w II kwartale br. Wzrosły transakcje zarówno w formie kredytów konsumpcyjnych ( 4,9 mld zł wobec 2,0 mld zł w I kw. 2017r.), jak i kredytów mieszkaniowych (3,8 mld zł wobec 2,8 mld zł w I kw.), przy negatywnym wpływie przeszacowań wcześniej zaciągniętych zobowiązań walutowych. W ujęciu rocznym, zobowiązania ogółem wzrosły realnie o 3,0%.


Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy i sytuacji gospodarstw domowych

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję