Raporty NBP

Raport o rynku pracy w IV kw. 2016 r.

Data publikacji strony: 29-03-2017

Analizy NBP: Pod koniec 2016 r. pojawiły się oznaki wzrostu popytu na pracę, choć wzrost liczby pracujących w gospodarce był w dalszym ciągu wyraźnie niższy niż obserwowany w pierwszej połowie ub.r. Pomimo rekordowo niskiej stopy bezrobocia wzrost nominalnych wynagrodzeń w dalszym ciągu nie przyspieszał, pogłębiał się natomiast spadek podaży pracy wynikający z coraz wyraźniejszego ujemnego wpływu czynników demograficznych.

Stopień wykorzystania dostępnych zasobów pracy w gospodarce nie zmienił się znacząco w porównaniu z poprzednim kwartałem. Nieznaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego w IV kw. ub.r. skutkowało wprawdzie zwiększeniem liczby pracujących w gospodarce (BAEL) o ok. 68 tys. osób w ujęciu kwartalnym, jednak roczne tempo wzrostu ustabilizowało się na relatywnie niskim poziomie (0,3% r/r, sa). Głównym składnikiem wzrostu liczby pracujących pozostawały stabilne formy zatrudnienia najemnego, jak również samozatrudnienie poza rolnictwem. Odnotowano przy tym niewielki wzrost przeciętnej liczby przepracowanych godzin, co doprowadziło do jej zrównania z preferencjami pracowników i wyzerowania luki niedopasowania godzinowego.

Podaż pracy nadal obniżała się. Utrzymywanie się tendencji malejącej wynikało ze spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym nieskompensowanego wzrostem współczynnika aktywności zawodowej. Coraz niższy wzrost aktywności zawodowej związany był przy tym z wyhamowywaniem wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym.

Stopa bezrobocia BAEL osiągnęła kolejne minimum (w IV kw - 6,1% sa), a liczba bezrobotnych spadła poniżej 1 mln osób. Spadek bezrobocia wynika jednak nadal w większym stopniu ze zmniejszającej się podaży pracy niż ze wzrostu liczby pracujących.

Pomimo bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy tempo wzrostu płac w gospodarce w IV kw. 2016 r. obniżyło się z 4,1 do 3,7% r/r, na co wpłynęły między innymi wyraźnie niższe niż rok wcześniej wypłaty dodatkowych składników wynagrodzeń w górnictwie. Tempo wzrostu jednostkowych kosztów pracy (ULC) pozostaje dość stabilne i jest zbliżone do średniej dla grupy krajów EŚW.

Szersze analizy w raporcie poświęcono badaniu wpływu programu „Rodzina 500 plus” na oczekiwania płacowe, wpływu formalności związanych z rejestracją oświadczeń dla imigrantów na statystyki dot. ofert pracy, jak również badaniu możliwych zmian podaży pracy w kontekście starzenia się społeczeństwa i obniżenia wieku emerytalnego.


Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy w IV kw. 2016 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję