Konferencje

7. doroczna konferencja NBP
z cyklu Future of the European Economy

The Evolving Role of Central Europe in the European Economy

Warszawa, 20 października 2017

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie konwergencji ekonomicznej, rola integracji europejskiej w procesie restrukturyzacji gospodarek regionu, niekonwencjonalna polityka monetarna, źródła wzrostu gospodarczego w regionie, koniec unijnej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 – te zagadnienia poruszono w trakcie dorocznej konferencji międzynarodowej Narodowego Banku Polskiego z cyklu NBP Conference on the Future of the European Economy, która odbyła się 20 października 2017 r. w Warszawie.

Narodowy Bank Polski już po raz siódmy gościł ekonomistów niemal z całego świata – przedstawicieli banków centralnych, międzynarodowych instytucji finansowych i środowisk akademickich. Podczas tegorocznego spotkania pod hasłem The Evolving Role of Central Europe in the European Economy, dyskusje odbyły się w czterech panelach, do których zaproszenie przyjęli przedstawiciele m.in. Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także Bruegel i OMFIF. Obrady poświęcone były wyzwaniom stojącym przed krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które od ponad ćwierćwiecza funkcjonują jako gospodarki rynkowe.

Konferencję otworzył Prezes NBP, Adam Glapiński, który wskazując Polskę jako przykład sukcesu transformacji, zachęcił uczestników do dyskusji na temat wyzwań stojących przed gospodarkami regionu. Za wyzwania wymagające szczególnej uwagi uznał zapewnienie źródeł długoterminowego wzrostu, finansowanie inwestycji po roku 2020 oraz konsekwencje odwrotu od polityki luzowania ilościowego. Wyraził przy tym oczekiwanie (jak zaznaczył, oczekiwanie obarczone ryzykiem), że powrót EBC do bardziej standardowej polityki pieniężnej będzie miał raczej ograniczony wpływ na odpływ kapitału i zmienność kursów walut w regionie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powitał uczestników obrad w specjalnym liście, wskazując na znaczenie tego forum wymiany doświadczeń dla podkreślenia roli Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, w gospodarce europejskiej. Życzenia owocnych obrad przekazał także Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Specjalne przemówienie otwierające obrady wygłosił dyrektor europejskiego think tanku Bruegel, Guntram B. Wolff. Jego zdaniem, choć wydaje się, że Europa, po latach kryzysu, powróciła na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego i stopniowego ograniczania poziomu bezrobocia, to istotnym wyzwaniem dla regionu pozostaje kwestia konwergencji. Jedną z głównych nauk płynących z kryzysu, zdaniem prelegenta, jest to, że konwergencja realna jest tak samo istotna jak konwergencja nominalna, a naruszenie stabilności instytucjonalnej w państwie członkowskim może mieć negatywne skutki ekonomiczne. G. B. Wolff podkreślił, że kraje członkowskie UE, które planują wejść do strefy euro powinny wcześniej zadbać o odpowiednie przygotowanie pod względem politycznym, ekonomicznym i instytucjonalnym. Przed uzyskaniem członkostwa w unii walutowej kraje aspirujące do niej powinny też rozważyć przystąpienie do unii bankowej.

Podczas sesji I. The Rise and Reintegration of Central Europe dokonano oceny procesu konwergencji gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej z gospodarkami Europy Zachodniej, jaki dokonywał się w ostatnich dekadach, a także omówiono rolę integracji europejskiej w restrukturyzacji i modernizacji regionu. Podczas panelu podkreślano, że transformacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest sukcesem, do którego przyczynił się m.in. liberalne reformy gospodarcze, dostęp do wspólnego rynku UE i funduszy europejskich. Jednocześnie, status quo nie jest zadawalający i należy zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z poszukiwaniem nowych źródeł wzrostu gospodarczego. Przyszły rozwój regionu zależy m.in. od jakości instytucji, wiarygodności rządów i praworządności. Przeszkodą dla rozwoju mogą być ruchy populistyczne.

W ramach sesji II. Unconventional Monetary Policy – a Risk to Central Europe’s Sustainable Growth? omówiono wpływ niekonwencjonalnej polityki pieniężnej prowadzonej przez EBC na przepływy kapitału w Europie Środkowo-Wschodniej oraz poddano analizie wynikające z niej wyzwania dla stabilnego wzrostu w tym regionie. W ocenie uczestników panelu efekty uboczne luzowania ilościowego (quantitative easing, QE), które przyczyniło się do znacznego obniżenia stóp procentowych w krajach strefy euro i zagwarantowania płynności tamtejszemu sektorowi bankowemu, okazały się, jak dotąd, umiarkowane w krajach niemających wspólnej waluty europejskiej. Choć poziom inflacji w krajach spoza strefy euro pozostaje niski, to, zdaniem prelegentów, na jego poziom w przeważającym stopniu mają wpływ raczej niskie ceny surowców na rynkach globalnych aniżeli program QE. Ponadto, choć pierwotnie przewidywano, że wskutek prowadzonej przez EBC niekonwencjonalnej polityki pieniężnej kraje spoza strefy euro doświadczą znacznych napływów kapitału, zjawiska tego nie odnotowano w żadnym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej za wyjątkiem Czech.

Podczas sesji III. Sources of Growth in the Future uwagę słuchaczy przykuły kwestie potencjalnych źródeł wzrostu regionu w średnio- i długookresowej perspektywie, w tym budowania strukturalnej konkurencyjności oraz konkurencyjności opartej na innowacyjnych produktach i technologiach. W najbliższych latach kraje Europy Środkowo-Wschodniej muszą sprostać nowym wyzwaniom, aby utrzymać obecne tempo wzrostu gospodarczego. Uczestnicy panelu zauważyli, że nowych „motorów wzrostu” należy upatrywać m.in. w międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw z regionu, rozwijających się technologiach przemysłowych, poprawie efektywności przedsiębiorstw, czy świadczonych na wysokim poziomie usługach. Z kolei trendy demograficzne i ograniczenia związane z dostępnością wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy zostały uznane za główne zagrożenia dla wzrostu w regionie. Podkreślono także, że istotną rolę w poszukiwaniu nowych czynników wspierających wzrost gospodarczy mogą odegrać władze publiczne poprzez właściwe kształtowanie środowiska biznesowego.

Zamykający konferencję panel „Crystal Ball” pt. Beyond the End of EU Financial Perspective 2014–2020 był próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przyszłe zmiany w budżecie unijnym oraz polityce strukturalnej i spójności będą wpływać na szanse rozwoju i modernizacji tych państw regionu, które do tej pory cieszyły się statusem największych beneficjentów funduszy europejskich. Uznano, iż kraje Europy Środkowo-Wschodniej staną przed wyzwaniem wynikającym z prawdopodobnej modyfikacji struktury, wielkości oraz charakteru wsparcia w nowej perspektywie finansowej. Zdaniem uczestników ostatniego panelu, w konsekwencji można oczekiwać ograniczenia działań o naturze dystrybucyjnej na rzecz dążenia do większego udziału inwestycji w źródłach wzrostu gospodarczego.


Pliki do pobrania:

Album zdjęć:

CoFEE 2017: The Evolving Role of Central Europe in the European Economy

Zapis wideo z konferencji:

Patroni medialni:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję