Konferencje

Wsparcie finansowe dla polskich inwestycji – prezentacja raportu EBI

Polska jest jednym z największych beneficjentów akcji kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – to jeden z wniosków raportu EBI pt. Investment and Investment Finance – the Polish story, zaprezentowanego 27 lutego 2017 r. w Centrali NBP.

Konferencję otworzył członek zarządu NBP Ryszard Kokoszczyński. Następnie wprowadzenie do tematu konferencji wygłosił wiceprezes EBI Vazil Hudák, który podkreślił, że Polska, reprezentowana we władzach EBI przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, pełniącego od 2016 r. funkcję przewodniczącego Rady Gubernatorów EBI, zajmuje obecnie 6. miejsce wśród krajów UE pod względem wartości inwestycji EBI. W 2016 r. EBI przyznał polskim podmiotom łącznie 4,44 mld euro kredytów.

Współautorka raportu, dyrektor Departamentu Ekonomicznego EBI Debora Revoltella, przedstawiła główne cechy aktualnego krajobrazu inwestycyjnego UE, który charakteryzują duże różnice pomiędzy państwami oraz sektorami. W połowie 2016 r. inwestycje w najmniej dotkniętych przez kryzys krajach „starej Unii” osiągnęły poziom sprzed kryzysu. W większości nowych krajów członkowskich był on o 9 proc. niższy niż przed kryzysem.

W Polsce bardzo duże znaczenie dla inwestycji mają fundusze unijne, z czym związane jest także zaangażowanie sektora publicznego. Rola sektora prywatnego rośnie od 2014 r. Od kryzysu w 2008 r. dynamika inwestycji w Polsce utrzymywała się na wyższym niż średnia UE poziomie. Obniżenie poziomu inwestycji w 2016 r. było typowe dla kraju w trakcie zmiany rządu, na co nałożył się koniec jednej perspektywy finansowej UE i prace związane z rozpoczęciem kolejnego okresu finansowania.

Debora Revoltella przedstawiła także wyniki przeprowadzonej przez EBI ankiety na temat dynamiki inwestycji i priorytetów w tym zakresie wśród 12 000 europejskich firm, w tym prawie 500 polskich przedsiębiorstw. Z ankiety EBI wynika, że większość polskich firm inwestuje głównie w sprzęt i infrastrukturę. Wśród strukturalnych słabości polskich inwestycji EBI wymienia niski poziom inwestycji w badania i rozwój, technologie z niską emisją CO2 oraz innowacje (które większość polskich firm importuje). Jako główne przeszkody w podejmowaniu decyzji o inwestycjach polskie firmy wskazały niepewność dotyczącą otoczenia biznesowego, a także trudności w pozyskaniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami. Na dalszych miejscach wymieniono regulacje rynku, koszty energii i dostęp do finansowania. W ocenie przedstawicieli EBI, odpowiedzią na obecny stan inwestycji w Polsce jest rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz planowane inwestycje.

Po prezentacji raportu odbyła się dyskusja panelowa poświęcona dynamice inwestycji w Polsce, moderowana przez Árona Gerebena, starszego ekonomistę EBI. W dyskusji udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński, regionalny przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Europie Środkowo-Wschodniej Bas B. Bakker oraz ekspert ekonomiczny w Instytucie Ekonomicznym NBP Łukasz Postek. Jerzy Kwieciński podkreślił, że inwestycje są jednym z priorytetów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Rząd traktuje sprawy gospodarcze oraz otoczenie biznesowe, w jakim funkcjonują polskie firmy, priorytetowo. Przypomniał w tym kontekście prace nad „Konstytucją Biznesu” oraz pakietem „100 zmian dla firm”. Polska jest jednym z państw członkowskich UE, które aktywnie włączyły się w realizację tzw. planu Junckera (Plan inwestycji dla Europy) i rząd intensywnie współpracuje w zakresie inwestycji zarówno z EBI, jak i EBOR. Łukasz Postek wskazał na wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw prowadzanych przez NBP, z których wynika, że firmy nie odczuwają trudności w dostępie do kredytu bankowego na inwestycje. Przedstawiciel NBP podkreślił potrzebę dobrze przemyślanych inwestycji w sektor energetyczny, wskazując przy tym na problemy z rentownością górnictwa, a także na aktualny dzisiaj kontekst złej jakości powietrza w Polsce. Uczestnicy panelu zgodzili się, że czynniki mające wpływ na niepewność otoczenia biznesowego mają zarówno charakter globalny (w tym m.in. Brexit, nowe priorytety gospodarcze administracji USA), jak i lokalny (w tym m.in. zmiany podatkowe i regulacyjne), ale trudno przypisać im relatywną wagę. Bas B. Bakker zauważył, że inwestorzy w Europie są bardziej konserwatywni i mniej skłonni do finansowania innowacyjnych rozwiązań niż inwestorzy amerykańscy. Odnosząc się do sytuacji w Polsce zwrócił również uwagę na niewielki poziom inwestycji sektora prywatnego, chociaż, jak zauważył, stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału rośnie. Wśród przyczyn niskiej skłonności do inwestowania przez polskich przedsiębiorców wskazał m.in. na słaby wzrost na rynkach eksportowych, mniejszy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wciąż względnie niski poziom kapitału na mieszkańca oraz utrzymującą się niepewność na rynkach globalnych. Zmianę sytuacji w jego ocenie może przynieść poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i niwelowanie luk infrastrukturalnych. Przedstawiciel MFW wskazał, że niezależnie od tego, jak ocenia się działania rządu (w tym Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), poprawy wymaga proces komunikowania o nich rynkom finansowym, przedsiębiorcom i społeczeństwu.

Ostatnim punktem programu było przedstawienie działalności Grupy EBI w Polsce przez Romualdo Massę Bernucciego, zastępcę dyrektora generalnego EBI odpowiedzialnego za operacje w krajach regionu Morza Bałtyckiego i Europy Północnej. Przedstawił on najważniejsze polskie projekty zrealizowane w 2016 r. dzięki wsparciu EBI. W 2016 r. zaangażowanie EBI wyniosło prawie 4,5 mld euro (w tym w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – EFIS), przy czym największe było w sektorze transportu i komunikacji (38%), następnie przemysłu, usług i rolnictwa (27%) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (24%). Przedstawiciel EBI wskazał, że projekty realizowane w 2016 r. w ramach EFIS były bardzo dobrej jakości, w tym wykorzystywały pionierskie (w skali unijnej) rozwiązania finansowe (np. emisja hybrid bond przez Tauron). Łącznie, w ramach EFIS zatwierdzono 19 polskich projektów.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych, korpusu dyplomatycznego oraz NBP.

Pełna wersja raportu EBI dostępna jest pod adresem:
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/investment-and-investment-finance-in-europe-2016.htm


Zobacz zdjęcia z konferencji na naszym profilu w serwisie Flickr

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję