Badania i konferencje

Seminaria Biura ds. Integracji ze Strefą Euro (BISE)

Programowi badawczemu - w ramach którego zrealizowanych zostało kilkadziesiąt niezależnych projektów badawczych - towarzyszył system seminariów, podczas których prezentowane były wyniki badań.

   Harmonogram wszystkich seminariów (XII 2007 - X 2008) (plik .pdf - 72 KB)

Informacje na temat dotychczasowych seminariów

 • Oszacowanie kursu równowagi fundamentalnej dla złotego (Michał Rubaszek, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 443 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 154 KB)

  ***


 • Wybrane skutki przystąpienia małej otwartej gospodarki do unii walutowej. Optyka modeli DSGE SOE.PL.Euro (Grzegorz Grabek, Bohdan Kłos, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 501 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 1,6 MB)

  ***


 • Prawne przygotowania do wejścia Polski do strefy euro (Marcin Olszak, Departament Prawny, NBP, Marek Porzycki, Uniwersytet Jagielloński)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 1,7 MB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 1.2 MB)

  ***


 • Konkurencyjność polskiego sektora przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro (Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 104 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 652 KB)

  ***


 • Analiza stopnia zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro (Karolina Konopczak, BISE, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 462 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 909 KB)

  ***


 • Skutki przystąpienia Polski do strefy euro. Wyniki symulacji na podstawie dymanicznego modelu CGE (Tomasz Daras, Jan Hagemejer, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 1,4 MB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 329 KB)

  ***


 • Koszt utraty autonomicznej polityki pieniężnej po wejściu Polski do strefy euro (Michał Gradzewicz, Krzysztof Makarski, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 622 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 501 KB)

  ***


 • Elastyczność wynagrodzeń i zatrudnienia w Polsce na tle krajów UE. Wyniki ankiety "Badanie elastyczności płac i cen" (Paweł Strzelecki, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 244 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 637 KB)

  ***


 • Dostosowania makroekonomiczne a heterogeniczność strefy euro (Andrzej Torój, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 802 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 575 KB)

  ***


 • Ocena systemu głosowania rotacyjnego w Radzie Prezesów - efektywność polityki pieniężnej i wpływ przedstawicieli Polski na proces decyzyjny EBC (Anna Kosior, Instytut Ekonomiczny, Marek Rozkrut, Andrzej Torój, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 980 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 720 KB)

  ***


 • Analiza porównawcza instytucji rynku pracy w wybranych krajach członkowskich strefy euro (Joanna Tyrowicz, Instytut Ekonomiczny NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 655 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 1,1 MB)

  ***


 • Szanse i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do strefy euro w ujęciu regionalnym (Paweł Gajewski, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński, Uniwersytet Gdański)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 428 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 607 KB)

  ***


 • Ocena skuteczności regionalnych mechanizmów dostosowawczych w absorbowaniu szoków asymetrycznych (Aleksandra Rogut, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 658 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 360 KB)

  ***


 • EMU i ceny w Polsce - analiza wpływu akcesji do strefy euro na względny poziom cen. (Przemysław Woźniak, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 202 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 305 KB)

  ***


 • Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego na zmiany w poziomie cen krajów strefy euro. Część II. (Karolina Konopczak, Marek Rozkrut, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 905 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 253 KB)

  ***


 • Efektywność kanału finansowego a wygładzanie konsumpcji w strefie euro i w Polsce. (Michał Konopczak, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 1.6 MB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 2.2 MB)

  ***


 • Behawioralny model kursu równowagi PLN/EUR. (Joanna Bęza-Bojanowska, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro NBP, Ronald MacDonald, University of Glasgow)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 713 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 333 KB)

  ***


 • Prawne i praktyczne aspekty przygotowań Słowacji do zamiany waluty krajowej na euro. (Małgorzata Siemaszko, Weronika Lip, Anna Górska, Departament Zagraniczny NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 163 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 374 KB)

     Informacja o autorkach (plik .pdf - 63 KB)

  ***


 • Doświadczenia nowych państw członkowskich UE w zakresie praktycznych przygotowań do wprowadzenia euro do obiegu. Wnioski dla Polski. (Konrad Szeląg, Ministerstwo Finansów)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 589 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 1,0 MB)

     Informacja o autorze (plik .pdf - 37 KB)

  ***


 • Stylizowany model DSGE małej gospodarki otwartej w niesymetrycznej unii walutowej. Wnioski dla Polski (Grzegorz Koloch, Szkoła Główna Handlowa)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 493 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 959 KB)

  ***


 • Wpływ przyjęcia przez Polskę euro na strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa (Zespół pod kierunkiem Marka Szczerbaka, Ministerstwo Finansów)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 355 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 697 KB)

  ***


 • Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego na zmiany w poziomie cen krajów strefy euro. Część I. (Karolina Konopczak, Marek Rozkrut, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 279 KB)

  ***


 • Zmienność długoterminowych stóp procentowych w krajach Unii Europejskiej a wprowadzenie euro (Maciej Grodzicki, Departament Systemu Finansowego, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 1.9 MB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 1.3 MB)

  ***


 • Efekty zaokrągleń cen w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego (Jarosław Jakubik, Instytut Ekonomiczny, Karolina Konopczak, Marek Rozkrut, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 1.7 MB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 860 KB)

     Aneks (plik .pdf - 504 KB)

  ***


 • Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich (Instytut Badań Strukturalnych)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 7.7 MB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 984 KB)

  ***


 • Adaptacyjność gospodarki polskiej do szoków makroekonomicznych
  (Instytut Badań Strukturalnych)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 547 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 861 KB)

  ***


 • Rozwój rynków finansowych, unia monetarna i wzrost
  (Michał Brzozowski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 91 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 245 KB)

  ***


 • Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro. Wnioski dla Polski
  (Tomasz Jędrzejowicz, Marcin Kitala, Anna Wronka, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 203 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 520 KB)

  ***


 • Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek
  (Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 349 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 2.3 MB)

  ***


 • Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych
  (Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, Marta Widłak, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 176 KB)

     Informacja o autorach (plik .pdf - 130 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 1,1 MB)

  ***


 • Skuteczność płynnego kursu walutowego w stabilizowaniu polskiej gospodarki
  (Agnieszka Stążka, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 214 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 553 KB)

  ***


 • Real Exchange Rate Volatility: A Measure of Real Convergence in the Central and Eastern European Euro Area Accession Countries
  (Monika Błaszkiewicz-Schwartzman, National University of Ireland)


 •    Opracowanie końcowe (plik .pdf - 481 KB)

  ***


 • The Maastricht Convergence Criteria and Optimal Monetary Policy for the EMU Accession Countries
  (Anna Lipińska, Bank Anglii)


 •    Opracowanie końcowe (plik .pdf - 493 KB)

  ***
 • Analiza skutków handlowych przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Monetarnej przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego
  (Andrzej Cieślik, Jan J. Michałek, Jerzy Mycielski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 346 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 308 KB)

  ***


 • Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości gospodarek i zmiany w strukturze handlu
  (Wojciech Mroczek, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 896 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 559 KB)

  ***


 • Skutki integracji walutowej dla procesu zarządzania rezerwami dewizowymi NBP - długoterminowa strategia inwestycyjna
  (Jarosław Grabczyński, Jerzy Hylewski, Agnieszka Roy, Ewa Szafarczyk, Magdalena Zielińska, Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 705 KB)

     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 509 KB)

  ***


 • Doświadczenia Cypru i Malty związane z zamianą walut krajowych na euro
  (Anna Górska, Małgorzata Siemaszko, Łukasz Szymczyk, Honorata Wyganowska, Departament Zagraniczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 295 KB)
     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 505 KB)
     Informacja o autorach (plik .pdf - 67 KB)

  ***


 • Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro
  (Michał Mackiewicz, Piotr Krajewski, Uniwersytet Łódzki)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 165 KB)
     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 515 KB)

  ***


 • Analiza kosztów działania oraz dochodów z operacji wymiany walut w sektorze bankowym z tytułu wprowadzenia euro
  (Sylwester Kozak, Departament Systemu Finansowego, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 330 KB)
     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 168 KB)

  ***


 • Wpływ dóbr często kupowanych na inflację postrzeganą przez konsumentów - implikacje dla wprowadzenia euro w Polsce
  (Tomasz Łyziak, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 810 KB)

  ***


 • Porównanie podstawowych cech mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce i strefie euro
  (Grzegorz Grabek, Bohdan Kłos, Ryszard Kokoszczyński, Tomasz Łyziak,
  Jan Przystupa, Ewa Wróbel; Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 231 KB)
     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 680 KB)

  ***


 • Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro
  (Paweł Skrzypczyński, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 214 KB)
     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 527 KB)

  ***


 • Oszacowanie wpływu przystąpienia do strefy euro na wyniki
  oraz poziom konkurencji sektora finansowego

  (Małgorzata Pawłowska, Instytut Ekonomiczny, NBP)
  (Sylwester Kozak, Departament Systemu Finansowego, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 267 KB)
     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 490 KB)
     Informacja o autorach (plik .pdf - 336 KB)

  ***


 • Koszty dostosowawcze oraz korzyści z wprowadzenia euro dla sektora polskich przedsiębiorstw niefinansowych
  (Katarzyna Puchalska, Instytut Ekonomiczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 437 KB)
     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 1.0 MB)

 • Implikacje Traktatu z Lizbony dla uwarunkowań instytucjonalnych funkcjonowania strefy euro
  (Łukasz Szymczyk, Departament Zagraniczny, NBP)


 •    Prezentacja wyników (plik .pdf - 135 KB)
     Opracowanie końcowe (plik .pdf - 148 KB)
     Notka o autorze (plik .pdf - 27 KB)  ***


 • Process of Euro Introduction in Slovakia (Elena Kohútiková, VUB BANKA)


 •    Prezentacja (plik .pdf - 1.5 MB)

  ***


 • Skill Requirements, Search Frictions and Wage Inequality
  (Prof. Lawrence Uren, University of Melbourne)


 •    Prezentacja (plik .pdf - 313 KB)

     Opracowanie (plik .pdf - 289 KB)

  ***


 • Determinants of Foreign Currency Borrowing in the New Member States of the EU
  (Christoph B. Rosenberg, Marcel Tirpak, Międzynarodowy Fundusz Walutowy)


 •    Prezentacja (plik .pdf - 88 KB)

  ***


 • Business cycle convergence in EMU: A first look at the second moment
  (prof. Jesus Crespo Cuaresma, University of Innsbruck)


 •    Prezentacja (plik .pdf - 297 KB)
     Opracowanie (plik .pdf - 249 KB)

  ***


 • The Euro and the New Member States
  (Natalia Tamirisa, Departament Badań, Międzynarodowy Fundusz Walutowy)


 •    Prezentacja (plik .pdf - 6.0 MB)
     Opracowanie (plik .pdf - 1.5 MB)

  ***


 • Exchange rate policies in a run-up to EMU
  (prof. Ronald MacDonald z Uniwersytetu w Glasgow)


 •    Prezentacja (plik .pdf - 613 KB)

  ***


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję