Banknoty i monety

Rada do spraw obrotu gotówkowego

Rada do spraw obrotu gotówkowego jest organem opiniodawczo – doradczym przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Rada została powołana w lutym 2019 r. Uchwałą nr 4/2019 Zarządu NBP z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady do spraw obrotu gotówkowego oraz określenia trybu jej działania.

Do głównych jej zadań należy:

 1. przygotowanie i przedstawienie Zarządowi NBP projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego;
 2. analiza skutków wdrożenia przyjętej przez Zarząd NBP Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego;
 3. analiza obrotu gotówkowego w Polsce oraz analiza uregulowań prawnych z tego zakresu;
 4. opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy projektów planów określających strategiczne kierunki rozwoju obrotu gotówkowego;
 5. rekomendowanie propozycji działań mających na celu w szczególności:
  • minimalizację ryzyka systemowego obrotu gotówkowego,
  • usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego;
 6. opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy projektów organizacji procesów gotówkowych, zapewniających powszechny dostęp do gotówki w pełnej strukturze nominałowej i odpowiedniej jakości;
 7. przygotowywanie propozycji działań mających na celu integrowanie funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego;
 8. rozpatrywanie spraw wskazanych przez Zarząd NBP.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Poczty Polskiej S.A. i banków odgrywających kluczową rolę w zakresie pobierania i odprowadzania waluty polskiej, przedstawiciele organizacji zrzeszających sektor detaliczny, firm CIT1 , przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, a także reprezentanci operatorów sieci bankomatowych oraz przedstawiciele NBP.

Rada, w celu usystematyzowania zagadnień znajdujących się w kręgu zainteresowań jej uczestników, podjęła decyzję o powołaniu tematycznych grup roboczych. W obszarze działań powołanych grup roboczych znalazły się kwestie związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie zapatrywania banków w gotówkę, przeprowadzaniem testów urządzeń do procesowania banknotów, usprawnieniami i standaryzacją procesów gotówkowych na rynku oraz zapewnieniem ciągłości działania rynku obrotu gotówkowego.

W marcu 2021 r. w ramach uruchomienia prac związanych z przygotowaniem Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego Rada powołała następujące zespoły zadaniowe, odpowiedzialne za przygotowanie projektu Strategii:

 1. akceptacji i dostępności gotówki,
 2. logistyki gotówki,
 3. cyberbezpieczeństwa,
 4. bezpieczeństwa fizycznego gotówki,
 5. komunikacji.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku. Przewodniczący Rady do spraw obrotu gotówkowego może zapraszać do udziału w posiedzeniach przedstawicieli innych instytucji, w zależności od zagadnień będących przedmiotem posiedzenia.Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego jest dokumentem przygotowanym w 2021 r. przez Radę ds. obrotu gotówkowego przy Zarządzie NBP. Propozycje ujęte w Narodowej Strategii odnoszą się do kluczowych obszarów funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego oraz do jego uczestników. Tematycznej kategoryzacji działań dokonano według czterech filarów Narodowej Strategii, tj. powszechnej akceptacji i dostępności gotówki, płynnego zaopatrywania rynku w walutę polską, cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrywania w gotówkę oraz bezpieczeństwa fizycznego banknotów i monet. Równolegle w ramach poszczególnych filarów przewidziano działania w zakresie komunikacji społecznej.

Założenia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego opierają się na przekrojowym, systemowym przeglądzie rynku obrotu gotówkowego, obejmującym zarówno uwarunkowania prawne, organizacyjne, jak i regulacyjne. Proponowane działania przedstawiono na tle analizy kwestii prawnych, społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych lub innych, uzasadnionych do włączenia w zależności od specyfiki danego rozwiązania.

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego została przygotowana w wersji pełnej oraz skróconej. Skrócona wersja Narodowej Strategii stanowi syntezę celów do osiągnięcia, wynikających z nich priorytetów oraz działań do wdrożenia w ramach każdego z czterech filarów. Pełna wersja Narodowej Strategii obejmuje dodatkowo charakterystykę rynku obrotu gotówkowego, stanowiącą genezę opracowanych przez zespoły zadaniowe propozycji działań.


***

Pliki do pobrania:
1 Firmy CIT (cash-in-transit) to przedsiębiorcy, którym banki powierzyły czynności przeliczania oraz sortowania banknotów i monet (powierzenie czynności faktycznych zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) oraz transportowania wartości pieniężnych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję