Publikacje

Integracja Europejska

Integracja Europejska - dokumenty

W listopadzie 2011 r. został przyjęty pakiet aktów prawnych w zakresie wzmocnienia zarządzania gospodarczego, składających się na tzw. 6-pak. Nowe rozwiązania weszły w życie 13 grudnia 2011 r. W opracowaniu omówiono i poddano analizie zmiany wprowadzone do Paktu Stabilności i Wzrostu, a także specjalny mechanizm nadzorczy nad sytuacją makroekonomiczną państw członkowskich UE, w tym Procedurę Nadmiernych Zakłóceń Równowagi.

Plik do pobrania:
Pod wpływem rozwoju sytuacji na rynkach finansowych, w tym ryzyka rozprzestrzeniania się kryzysu zadłużenia na kolejne państwa strefy euro, w marcu oraz w lipcu br., szefowie państw lub rządów strefy euro podjęli decyzję o uelastycznieniu mechanizmów ratunkowych, m.in. poszerzając ich instrumentarium oraz łagodząc warunki finansowe udzielanej przez nie pomocy. Materiał omawia zasady funkcjonowania, jak również projektowane i wprowadzone do umów powołujących EFSF i ESM zmiany, uzgodnione przez przywódców europejskich.

Plik do pobrania:

Od początku kryzysu zadłużenia w strefie euro Unia Europejska podjęła szereg działań mających na celu pomoc najbardziej zagrożonym państwom, których efektem są m. in. programy pomocowe dla Grecji, Irlandii i Portugalii. Po weryfikacji pierwszych rezultatów udzielonej pomocy oraz pod wpływem dynamicznie zmieniającej się sytuacji, szefowie państw i rządów strefy euro dokonali na nadzwyczajnym szczycie 21 lipca br. modyfikacji niektórych parametrów tych programów oraz podjęli decyzję o drugim pakiecie pomocowym dla Grecji. Materiał przedstawia istotę ww. programów wraz z ich uwarunkowaniami w obliczu ostatnich zmian, opisuje postępy w ich wdrażaniu oraz omawia ich wpływ na sytuację gospodarczą krajów nimi objętych.

Plik do pobrania:

Kryzys finansowy uwypuklił słabości systemu zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. W rezultacie na forum UE podjęto działania mające na celu znalezienie rozwiązań dla zidentyfikowanych słabości systemowych. Komisja Europejska w dniu 29 września 2010 r. przedstawiła pakiet propozycji legislacyjnych dotyczących unijnych i krajowych reguł fiskalnych oraz nierównowag makroekonomicznych. W dniu 21 października 2010 r. swoje rekomendacje przedstawiła także tzw. grupa zadaniowa Herman’a van Rompuy’a, przewodniczącego Rady Europejskiej (Task Force). W opracowaniu przedstawiono najważniejsze propozycje sformułowane przez Komisję Europejską oraz grupę zadaniową, wskazując ewentualne różnice.

Plik do pobrania:

We wrześniu 2009 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję pakietu legislacyjnego w sprawie nowej architektury nadzoru finansowego w Unii Europejskiej. Komisja zaproponowała powołanie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego odpowiedzialnej za nadzór makroostrożnościowy w UE oraz utworzenie, w obszarze nadzoru mikroostrożnościowego, trzech Europejskich Organów Nadzoru, w tym Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego. Obecnie ww. projekty znajdują się na etapie uzgodnień w Parlamencie Europejskim oraz Radzie UE. W niniejszym opracowaniu podsumowano dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych, omówiono najważniejsze propozycje zmian Parlamentu Europejskiego do projektów legislacyjnych Komisji, a także przedstawiono możliwy przebieg dalszych prac.

Plik do pobrania:Konieczność udzielenia wsparcia finansowego przez kraje strefy euro dla Grecji oraz potencjalne problemy z finansowaniem zadłużenia Hiszpanii i Portugalii wywołały debatę dotyczącą wzmocnienia koordynacji polityki gospodarczej w ramach unii walutowej. W dniu 12 maja 2010 r. został opublikowany Komunikat Komisji Europejskiej nt. wzmocnienia koordynacji polityki gospodarczej stanowiący podstawę do dalszych prac nad ustanowieniem efektywnego zarządzania gospodarczego w strefie euro oraz Unii Europejskiej. W dniu 30 czerwca br. Komisja Europejska wydała kolejny Komunikat ws. zarządzania gospodarczego, doprecyzowujący postulaty z Komunikatu z dnia 12 maja br. W niniejszym opracowaniu przedstawiono szczegółowo propozycje Komisji Europejskiej, jak i prace na forum UE z nimi związane.

Plik do pobrania:Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-30
1 EUR4,6684
1 USD4,5066
1 CHF4,7421
1 GBP5,4151
100 JPY3,2466

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję