Statystyka i sprawozdawczość

Rachunki finansowe

Kwartalne rachunki finansowe

Kwartalne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe. Są one zestawiane w oparciu o zasady zawarte w ESA 2010 oraz z uwzględnieniem wymogów EBC.

Kwartalne rachunki finansowe opracowane przez NBP obejmują zestawienia danych bilansowych, tzw. bilanse finansowe, oraz zestawienia o transakcjach za okres począwszy od IV kwartału 2003 r. (dla transakcji - od I kwartału 2004 r.).

Dla wybranych instrumentów finansowych dostępne są zestawienia zawierające dane bilansowe (stany) o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach sektorów instytucjonalnych (tzw. dane „who-to-whom”) za okres począwszy od IV kwartału 2012 r.

Regularna publikacja kwartalnych rachunków finansowych odbywa się do 25. dnia kalendarzowego czwartego miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą, tj. do 25. stycznia, kwietnia, lipca i października.

Szeregi czasowe są dostępne w formie tabeli przestawnej w pliku xlsx. Dane za ostatni kwartał są dodatkowo przedstawione w standardowym układzie prezentującym rachunki finansowe w odrębnym pliku. Opis głównych zasad zestawiania kwartalnych rachunków finansowych jest zawarty w "Objaśnieniach".

Roczne rachunki finansowe

Roczne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe. Są one zestawiane w oparciu o zasady zawarte w ESA 2010 oraz z uwzględnieniem wymogów Eurostatu.

Roczne rachunki finansowe opracowane przez NBP obejmują zestawienia danych bilansowych, tzw. bilanse finansowe począwszy od roku 2003, oraz zestawienia o transakcjach od roku 2004 - dane nieskonsolidowane i skonsolidowane.

Regularna publikacja rocznych rachunków finansowych odbywa się do 25 kwietnia następnego roku wraz z publikacją danych kwartalnych za IV kwartał. Dane roczne są aktualizowane przy okazji kolejnych publikacji danych kwartalnych.

Szeregi czasowe są dostępne w formie tabeli przestawnej w pliku xlsx. Dane za ostatni rok są dodatkowo przedstawione w standardowym układzie prezentującym rachunki finansowe w odrębnym pliku. Opis głównych zasad zestawiania rocznych rachunków finansowych jest zawarty w "Objaśnieniach".


Objaśnienia do kwartalnych i rocznych rachunków finansowych

Do pobrania:
  1. Objaśnienia (PDF)

Dane z rocznych rachunków finansowych są wykorzystywane do wyznaczania trzech podstawowych oraz dwóch dodatkowych wskaźników w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych (Macroeconomic Imbalances Procedure – MIP):

  • przepływy kredytowe sektora prywatnego, dane skonsolidowane (w % PKB),
  • zadłużenie sektora prywatnego, dane skonsolidowane (w % PKB),
  • zobowiązania ogółem sektora finansowego, dane nieskonsolidowane (w ujęciu rok do roku),
  • zadłużenie sektora prywatnego, dane nieskonsolidowane (w % PKB),
  • dźwignia finansowa w sektorze finansowym (stosunek długu do kapitału własnego), dane nieskonsolidowane (w %).

Procedura ta została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania.

Więcej informacji na temat MIP można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/indicators

Raport jakości dotyczący statystyki rachunków finansowych wykorzystywanej do obliczania wskaźników MIP, opracowany przez NBP, dostępny jest na stronie internetowej Komitetu ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (CMFB):
https://www.cmfb.org/main-topics/mip-qualityStopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję