Statystyka i sprawozdawczość

Załączniki 22-32

Sprawozdania należy nadsyłać na dyskietce, płycie CD lub płycie DVD oraz w formie wydruku formularza elektronicznego podpisanego przez osobę działającą w imieniu podmiotu sprawozdającego. Jako formę papierową sprawozdania, prosimy przysyłać wydruki arkuszy "Dane o sprawozdawcy" oraz, w zależności od typu formularza, wydruki arkuszy "Dane o papierach", "Charakterystyka papieru wart.", "Wartość pozycji" lub "Kwoty bazowe".

Formularze ZIP-MP, ZIP-MNP, ZIP-FI, ZIP-INF, ZIP-RZ, D-WT, D-WT-B, D-WO, D-WO-B, AUD4 oraz AUD4 - PL prosimy przesyłać pod adres:

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Warszawie
Wydział Statystyczno - Dewizowy
Sekcja Bilansu Płatniczego
Pl. Powstańców Warszawy 4
00-030 Warszawa


Dodatkowych wyjaśnień dotyczących załączników udziela:

załączniki 22-32

Dariusz Ziółek
tel. 0 22 653-28-27 (w zakresie sprawozdawczości dotyczącej funduszy inwestycyjnych) 1. FORMULARZ ZIP-MP (załącznik nr 22)
  Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez rezydentów innych niż Skarb Państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów
  Dotyczy: rezydentów będących firmami inwestycyjnymi, prowadzących działalność maklerską

 2. FORMULARZ ZIP-MNP (załącznik nr 23)
  Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z wyłączeniem emisji, dla których rolę depozytariusza pełni krajowy bank, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów
  Dotyczy: rezydentów będących firmami inwestycyjnymi, prowadzących działalność maklerską

 3. FORMULARZ ZIP-FI (załącznik nr 24)
  Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego w posiadaniu nierezydentów
  Dotyczy: funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

 4. FORMULARZ ZIP-INF (załącznik nr 25)
  Informacja o emisji własnych papierów wartościowych dokonanej przez rezydenta
  Dotyczy: rezydentów emitujących poza lub na terytorium RP papiery wartościowe, które nie zostały zarejestrowane w KDPW lub systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez NBP, rezydentów emitujących instrumenty rynku pieniężnego niebędące papierami wartościowymi, które nie zostały zarejestrowane w KDPW

 5. FORMULARZ ZIP-RZ (załącznik nr 26)
  Informacja o zmianie danych dotyczących emisji własnych papierów wartościowych dokonanej przez rezydenta
  Dotyczy: rezydentów emitujących poza lub na terytorium RP papiery wartościowe, które nie zostały zarejestrowane w KDPW lub systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez NBP, rezydentów emitujących instrumenty rynku pieniężnego niebędące papierami wartościowymi, które nie zostały zarejestrowane w KDPW

 6. FORMULARZ AUD4 (załącznik nr 27)
  Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów lub jednostki uczestnictwa w będących nierezydentami funduszach zbiorowego inwestowania, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdającego
  Dotyczy: rezydentów będących firmami inwestycyjnymi prowadzących działalność maklerską, funduszy inwestycyjnych, otwartych i pracowniczych funduszy emerytalnych, instytucji ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw, osób fizycznych i innych podmiotów posiadających papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów poza lub na terytorium RP, lub jednostki uczestnictwa w będących nierezydentami funduszach zbiorowego inwestowania

 7. FORMULARZ AUD4 - PL (załącznik nr 28)
  Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niezarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub Narodowym Banku Polskim, papiery wartościowe dłużne wyemitowane przez rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem papierów wartościowych, dla których rolę depozytariusza pełni bank krajowy lub rezydent będący firmą inwestycyjną, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdającego
  Dotyczy: rezydentów będących firmami inwestycyjnymi prowadzących działalność maklerską, funduszy inwestycyjnych, otwartych i pracowniczych funduszy emerytalnych, instytucji ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw, osób fizycznych i innych podmiotów posiadających papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów poza terytorium RP lub papiery wartościowe dłużne wyemitowane przez rezydentów na terytorium RP, niezarejestrowane w KDPW lub systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez NBP

 8. FORMULARZ D-WT (załącznik nr 29)
  Wartość godziwa pozycji w forwardach, futures, swapach walutowych i dwuwalutowych swapach stóp procentowych, wyrażona w tys. PLN
  Dotyczy: rezydentów zawierających (bez pośrednictwa podmiotów krajowych) transakcje w zakresie pochodnych instrumentów finansowych, w wyniku których powstają potencjalne zobowiązania lub należności wobec nierezydentów oraz rezydentów pośredniczących w zawieraniu takich transakcji

 9. FORMULARZ D-WT-B (załącznik nr 30)
  Wartość kwot bazowych forwardów, futures, swapów walutowych i dwuwalutowych swapów stóp procentowych, wyrażona w tys. PLN
  Dotyczy: rezydentów zawierających (bez pośrednictwa podmiotów krajowych) transakcje w zakresie pochodnych instrumentów finansowych, w wyniku których powstają potencjalne zobowiązania lub należności wobec nierezydentów oraz rezydentów pośredniczących w zawieraniu takich transakcji

 10. FORMULARZ D-WO (załącznik nr 31)
  Wartość godziwa pozycji w opcjach walutowych, wyrażona w tys. PLN
  Dotyczy: rezydentów zawierających (bez pośrednictwa podmiotów krajowych) transakcje w zakresie pochodnych instrumentów finansowych, w wyniku których powstają potencjalne zobowiązania lub należności wobec nierezydentów oraz rezydentów pośredniczących w zawieraniu takich transakcji

 11. FORMULARZ D-WO-B (załącznik nr 32)
  Wartość kwot bazowych opcji walutowych, wyrażona w tys. PLN
  Dotyczy: rezydentów zawierających (bez pośrednictwa podmiotów krajowych) transakcje w zakresie pochodnych instrumentów finansowych, w wyniku których powstają potencjalne zobowiązania lub należności wobec nierezydentów oraz rezydentów pośredniczących w zawieraniu takich transakcji


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-29
1 EUR4,6813
1 USD4,5164
1 CHF4,7449
1 GBP5,4141
100 JPY3,2702

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję