Sprawozdawczość na potrzeby statystyki
monetarnej i nadzorczej - archiwum

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 10 marca 2008 r.

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 30 marca 2006 r.

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 10 czerwca 2005 r.

W związku z wejściem w życie uchwały nr 43/2005 Zarządu NBP z dnia 30 maja 2005 r. Departament Statystyki przesłał do wszystkich banków pismo omawiające zmiany w sprawozdawczości obowiązujące od sprawozdań za czerwiec 2005 roku.
Zmiany dotyczą publikowanych w dziale "Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej" materiałów z następujących obszarów:
 1. Instrukcja EBC - stany,
 2. Tablice przejścia,
 3. Powiązania Informacji wstępnej z Webisem.
Poniżej zamieszczamy tekst pisma znak DS/SB/4040/156/05 z dnia 10.06.2005 r. i zmodyfikowane pliki z pkt 1-3.
Komunikat z 14 kwietnia 2004 r.; w sekcji archiwum dostępny od 1 września 2005 r.

W dniu 14 kwietnia 2004 r. zamieszczone zostały zaktualizowane teksty Instrukcji dotyczącej wypełniania formularzy WEBIS, formularzy typu EBC oraz statystyki transakcji, uzupełnione o dodatkowe wyjaśnienia.

W związku z potrzebą poprawnego, sektorowego zaklasyfikowania w Informacji wstępnej, nowo kreowanych operacji banków, realizowanych w ramach sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dokonano aktualizacji powiązań Informacji wstępnej z Webis. Aktualizacja dotyczy wzoru F-1b w obszarze "operacji z przyrzeczeniem odkupu" oraz "zobowiązań złotowych wobec instytucji rządowych szczebla centralnego". (W pliku xls zamieszczonym w dniu 26.08 2004 r. zmiany zaznaczono kolorem niebieskim). Opublikowane powiązania mają zastosowanie do sprawozdań Informacji wstępnej, zawierających dane na 31 sierpnia 2004 r.
 1. Informacja wstępna - powiązania WEBIS - plik XLS; (245 KB)

Komunikat z grudnia 2004 r.; w sekcji archiwum dostępny od września 2005 r.

Aktualna Lista MIF dostępna jest na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego każdego pierwszego dnia miesiąca wg stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
Prosimy Państwa o posługiwanie się aktualną Listą MIF przy sporządzaniu sprawozdań dla NBP uregulowanych Uchwałą Nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w zakresie załączników nr 2, 5, 6, 7, 19, począwszy od sprawozdania za styczeń 2005 r.

Lista polskich monetarnych instytucji finansowych, opracowywana przez NBP, obejmuje obecnie - oprócz Narodowego Banku Polskiego - banki działające zaliczone do grupy instytucji kredytowych. Od stycznia 2005 r. lista polskich MIF zostanie uzupełniona o spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe działające na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 14 grudnia 1995 r. oraz fundusze rynku pieniężnego działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Prosimy o uwzględnienie tej zmiany w sprawozdawczości i kwalifikowanie operacji z ww podmiotami, umieszczonymi na Liście MIF do grupy pozostałych monetarnych instytucji finansowych. Lista nie obejmuje banków w likwidacji, w upadłości lub z umorzonym postępowaniem upadłościowym. Operacje z tymi podmiotami na potrzeby sprawozdawczości prosimy kwalifikować jako operacje z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego.


Zgodnie z zapowiedziami udostępniamy Państwu wykaz monetarnych instytucji finansowych mających status rezydenta w Rzeczpospolitej Polskiej. Jest on dostępny na nowej podstronie naszego serwisu WWW pn. "Monetarne Instytucje Finansowe", w sekcji "Sprawozdawczość".

Pragniemy również doprecyzować nasze wcześniejsze wyjaśnienia dotyczące kwalifikacji podmiotów do sektora MIF. Sektor monetarnych instytucji finansowych tworzą tylko te podmioty, które są uprawnione do prowadzenia aktywnej działalności depozytowo kredytowej. Lista monetarnych instytucji finansowych nie obejmuje banków w organizacji, w likwidacji, w upadłości lub w przypadku których postępowanie upadłościowe zostało umorzone.

***
Komunikat z dnia 22 października 2004 r.

W nawiązaniu do pkt 1 Komunikatu z dnia 24 września 2004 r. uprzejmie Państwa informujemy, że nie zmienia się sposób wyliczania rezerwy obowiązkowej przez banki.

Formularze IDXXX (zał. nr 2) i wzory PDXXX w załączniku nr 5 zostaną zmodyfikowane, począwszy od danych za styczeń 2005 r., z powodu wprowadzenia na polską Listę monetarnych instytucji finansowych (Lista MIF) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) i funduszy rynku pieniężnego (FRP).

Informujemy również, że w dniu 22 października br. Departament Statystyki NBP przekazał do komórek sprawozdawczych banków pismo o następującej treści:

"W związku ze stwierdzeniem w jednym z banków nieprawidłowego klasyfikowania depozytów do odpowiednich przedziałów terminowych w sprawozdaniach miesięcznych, przekazywanych do NBP na podstawie Uchwały nr 23/2003 Zarządu NBP w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych..., chcielibyśmy dokonać przeglądu poprawności sprawozdawczości dla celów statystycznych w tym obszarze. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o przekazanie do Departamentu Statystyki NBP następujących informacji:
 1. Czy Państwa Bank oferuje depozyty nie określające terminu o charakterze rachunku oszczędnościowego, na których złożone środki dostępne są dla klientów bez istotnych ograniczeń czy restrykcji?
 2. Jeśli tak, to do którego przedziału terminowego zaliczane są takie depozyty (bieżące, terminowe z terminem pierwotnym realizacji do 1 miesiąca, ..., powyżej 2 lat) w ramach sprawozdań dla NBP?
 3. Od kiedy taki produkt jest oferowany i czy warunki oferty zmieniały się w tym czasie?
 4. Jeśli depozyty takie wykazywane są w pozycji "Depozyty terminowe", prosimy o przekazanie szeregów o ich wysokości od chwili powstania do dnia dzisiejszego z częstotliwością miesięczną, zgodnie z kryteriami klasyfikacji przyjętymi w formularzu P0301 załącznika nr 2 do ww. Uchwały.
Po przeanalizowaniu otrzymanych od Państwa informacji i danych powiadomimy o terminie i trybie ewentualnego przeniesienia depozytów do właściwych przedziałów terminów pierwotnych.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z wymogami określonymi przez Europejski Bank Centralny, opisanymi w Instrukcjach przekazywania sprawozdawczości, środki, które mogą być na żądanie i bez żadnych restrykcji wypłacone w formie gotówki, należy zaliczać do kategorii "Depozyty i inne zobowiązania bieżące". Kluczowym wyróżnikiem decydującym o umiejscowieniu produktu w przekrojach sprawozdawczych dla potrzeb polityki monetarnej jest dostępność klienta do środków zgromadzonych na rachunku. Stosowanie przez bank niewielkich stałych prowizji za dokonywanie wypłat nie powinno być traktowane jako odstępstwo od zasad określonych w Instrukcji.

Prosimy o przesłanie powyższych informacji do Departamentu Statystyki NBP w terminie do 28 października br."

***
Komunikat z dnia 24 września 2004 r.

Uprzejmie Państwa informujemy, że począwszy od danych za styczeń 2005 r. do sprawozdawczości miesięcznej WEBIS zostaną wprowadzone następujące zmiany będące w gestii Departamentu Statystyki NBP.

 1. Modyfikacja formularzy IDXXX (przygotowana przez Departament Operacji Krajowych) wynikająca z projektowanej zmiany sposobu wyliczania rezerwy obowiązkowej przez banki. Zmiana polega również na zaniechaniu przekazywania do NBP danych o stanach dziennych wybranych składników pasywów banków zawartych w załączniku nr 5 na wzorach PDXXX.
 2. Likwidacja formularza A0330 w związku z obowiązującą obecnie zasadą ujmowania należności indeksowanych do walut obcych.
 3. Ponadto, od stycznia 2005 r. Departament Statystyki zgodnie z zasadami stosowanymi przez Europejski Bank Centralny zamierza wprowadzić na polską Listę monetarnych instytucji finansowych (Lista MIF), publikowaną na stronach internetowych Europejskiego Banku Centralnego, grupę podmiotów ujmowaną poza tym sektorem. Są to spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe (SKOK) oraz fundusze rynku pieniężnego (FRP). Zmiana ta pozostaje bez wpływu na obowiązującą postać formularzy sprawozdawczych. Zmienia się natomiast zakres podmiotowy sektora "pozostałych monetarnych instytucji finansowych" i "pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego". Obecnie pod pierwszym pojęciem "pozostałe MIF" rozumie się jedynie banki. W nowej definicji pod pojęciem tym poza bankami powinny być uwzględnione SKOK i FRP. Ostatecznie oznacza to że operacje z wyżej wymienionymi podmiotami - o ile mają miejsce - powinny być rejestrowane począwszy od stycznia 2005 r. w sektorze "pozostałe monetarne instytucje finansowe" a nie w sektorze "pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego". Dodatkowo, z uwagi na to, że Lista MIF nie zawiera banków z ogłoszoną upadłością i w likwidacji, operacje z takimi bankami powinny zostać ujęte i prezentowane na formularzach sprawozdawczych w sektorze pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego.

***
W związku z wejściem w życie Uchwały nr 23/2003 Zarządu NBP z dnia 25 lipca 2003 r. przypominamy, że dane zestawiane przez banki w/g załączników nr 6 (wzór F-1a, F-1b), nr 7 (wzór W-1, W-2), nr 8 (wzór F-2, F-3, F-4), nr 10 (wzór F-7), począwszy od danych za styczeń 2004 r. powinny być przekazywane do Narodowego Banku Polskiego wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-29
1 EUR4,6813
1 USD4,5164
1 CHF4,7449
1 GBP5,4141
100 JPY3,2702

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję