System płatniczy

Rada ds. Systemu Płatniczego

Rada ds. Systemu Płatniczego została powołana w czerwcu 1998 r. na mocy uchwały nr 14/98 Zarządu NBP z dnia 10 czerwca 1998 r. Rada pełni rolę opiniodawczo-doradczą Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Jej podstawowym celem jest koordynacja działań NBP, Związku Banków Polskich, banków działających na polskim rynku oraz innych instytucji krajowych związanych z systemem płatniczym.

Rada ds. Systemu Płatniczego określa strategiczne kierunki rozwoju systemu płatniczego, zajmuje się bieżącą analizą i oceną polskiego systemu płatniczego oraz uregulowań prawnych dotyczących tego zakresu. Podejmuje też działania zmierzające do integracji działań sektora bankowego w zakresie systemu płatniczego oraz formułuje propozycje działań, które w szczególności dotyczą:

  • minimalizacji ryzyka systemowego w systemie płatniczym,
  • usprawnienia obrotu płatniczego i zwiększenia jego bezpieczeństwa, efektywności i dostępności,
  • ograniczenia wykluczenia finansowego,
  • promocji bezpiecznych innowacji w płatnościach.

Rada może też zajmować się rozpatrywaniem spraw wskazanych przez Zarząd NBP. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Pierwsze posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbyło się w dniu 10 października 1998 r.

Radzie przewodniczy wyznaczony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego wiceprezes Narodowego Banku Polskiego lub członek Zarządu NBP , a zastępcą jest Prezes Zarządu Związku Banku Polskich. W skład Rady wchodzą także: przedstawiciel Ministra Finansów w randze Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, wyznaczony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Prezes Zarządu Poczta Polska S.A., prezesi zarządów kilku banków komercyjnych wskazanych przez Związek Banków Polskich oraz Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP, który pełni funkcję Sekretarza Rady.

Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenie Rady, w zależności od tematyki posiedzenia, również przedstawicieli innych instytucji i podmiotów działających w zakresie systemu płatniczego, w szczególności: przedstawicieli ministerstw lub urzędów centralnych, przedstawicieli podmiotów prowadzących systemy płatności lub schematy płatnicze, przedstawicieli niebankowych dostawców usług płatniczych, przedstawicieli związków konsumentów oraz przedstawicieli związków przedsiębiorców.

Funkcję Przewodniczącego Rady ds. Systemu Płatniczego pełni Pan Rafał Sura, Członek Zarządu NBP.


Zobacz również:Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję