System płatniczy

Sprawozdawczość obecnie obowiązująca

1. Wydawcy instrumentów płatniczych, agenci rozliczeniowi, wydawcy pieniądza elektronicznego

W dniu 22 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1427).

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 14a – 14c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposób realizacji obowiązku ich przekazywania.

Nowe wzory formularzy, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. należy stosować, począwszy od danych za drugi kwartał 2015 r.

Poniżej zamieszczono instrukcję wypełniania poszczególnych formularzy stanowiących załączniki do rozporządzenia oraz wzory załączników w formie elektronicznej.Prosimy o przekazywanie danych statystycznych zgodnie ze wzorem formularzy zawartym w załączniku dotyczącym Państwa działalności, bezpośrednio do Departamentu Systemu Płatniczego NBP w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą dane, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej system.platniczy-dane@nbp.pl lub w postaci papierowej na adres siedziby Centrali NBP w Warszawie.

Z uwagi na nowe dostosowania technologiczne po stronie DSP usprawniające proces gromadzenia danych, w przypadku wyboru sposobu przekazywania danych statystycznych drogą pocztową, dodatkowo prosimy o przekazanie tych danych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Ponadto prosimy nie modyfikować układu kolumn i wierszy wzorów formularzy w udostępnionych załącznikach.

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Analiz i Badań w Departamencie Systemu Płatniczego NBP:

Adres pocztowy:

Narodowy Bank Polski
Departament Systemu Płatniczego
Wydział Analiz i Badań
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa2. Biura usług płatniczych i krajowe instytucje płatnicze przyjmujące wpłaty na rachunki bankowe

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych, (Dz. U. Nr 107, poz.1139) nałożyły na przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe do przekazywania określonych danych statystycznych do Narodowego Banku Polskiego. Wyróżnione zostały następujące dwa typy sprawozdawczości tj.:

  1. Sprawozdawczość podmiotów pośredniczących w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe
  2. Sprawozdawczość podmiotów pośredniczących w zakresie realizacji przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicą.

Dane statystyczne zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku, dotyczącym Państwa działalności prosimy o przekazywanie bezpośrednio do Departamentu Systemu Płatniczego NBP w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dane dotyczą drogą pocztową, mailową lub faxem.

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Analiz i Badań w Departamencie Systemu Płatniczego NBP:

Adres pocztowy:

Narodowy Bank Polski
Departament Systemu Płatniczego
Wydział Analiz i Badań
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

W dniu 23 września 2011 r. opublikowano ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199 poz. 1175) o usługach płatniczych. Ustawa wejdzie w życie w dniu 24 października br. Więcej informacji o sprawowaniu nadzoru nad dostawcami usług płatniczych znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję