KOMUNIKAT PRASOWY

W związku z podjęciem przez Radę Ministrów w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej decyzji o pełnym upłynnieniu z dniem 12 kwietnia kursu złotego wobec walut obcych, Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. podjęła uchwały niezbędne do realizacji tej decyzji.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę uchylającą uchwałę z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursu walut obcych w złotych oraz uchwałę uchylającą uchwałę z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie tempa kroczącej dewaluacji. Nowe uchwały obowiązują od dnia 12 kwietnia 2000 roku.

Konferencja prasowa Rady Polityki Pieniężnej z udziałem przedstawiciela Rady Ministrów odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 18:00 w Narodowym Banku Polskim.

Przewodnicząca RPP
Prezes Narodowego Banku Polskiego

Hanna Gronkiewicz-Waltz

U Z A S A D N I E N I E
26 maja 1999 roku Rada Polityki Pieniężnej wystąpiła do rządu z propozycją likwidacji dotychczasowego systemu kursowego i wprowadzenia w pełni płynnego kursu walutowego w dniu 11.04.2000 r. Rada Ministrów w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pełnym upłynnieniu kursu złotego wobec walut obcych. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 11.04.2000 r. podjęła uchwałę o likwidacji pasma dopuszczalnych wahań kursu, likwidacji parytetu centralnego i zaprzestaniu dotychczasowego systemu pełzającej dewaluacji parytetu centralnego złotego: z dniem 12.04.br.

Podjęta decyzja stanowi kolejny krok w realizacji "Średniookresowej strategii polityki pieniężnej", przyjętej przez Radę Polityki Pieniężnej w 1998 roku. Postulat wprowadzenia systemu kursu płynnego znalazł się w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2000". Pełne upłynnienie kursu złotego jest niezbędne dla konsekwentnej i skutecznej realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Jest również koniecznym krokiem w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej i do Europejskiego Systemu Walutowego. W systemie kursu płynnego kurs złotego kształtuje się swobodnie na rynku walutowym pod wpływem sił podaży i popytu nie podlega żadnym ograniczeniom. Stwarza to nowe warunki działania dla wszystkich uczestników rynku walutowego.

Z momentem likwidacji wahań rośnie ryzyko związane z transakcjami walutowymi co nakłada na uczestników rynku większe wymagania zarówno w zakresie realizowania transakcji walutowych, jak i ubezpieczania się przed ryzykiem kursowym. Upłynnienie kursu oznacza więc zmniejszenie zachęt do spekulacji walutowej.


[ Powrót ] [ Do druku ]
Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję