Komunikat prasowy

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2000 r. przeanalizowała kształtowanie się procesów inflacyjnych.
RPP postanowiła nie zmieniać instrumentów polityki pieniężnej.

Ocena sytuacji inflacyjnej

  1. Dwunastomiesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu bieżącego roku wzrósł do poziomu 10,2% wobec 10% w maju. W ten sposób dynamika CPI przez siedem kolejnych miesięcy oscyluje wokół wysokiego poziomu 10% w skali rocznej. Utrzymywanie się wysokiego poziomu inflacji jest spowodowane niekorzystnymi szokami o charakterze podażowym. Gorsze wyniki produkcji rolnej oraz procykliczne interwencje państwa na rynku rolnym w roku ubiegłym, a także niekorzystne warunki pogodowe i spóźnione interwencje na rynku rolnym w bieżącym roku w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu dwunastomiesięcznego wskaźnika cen żywności i napojów bezalkoholowych do poziomu 9,9% w czerwcu 2000 roku wobec -0,2% w czerwcu 1999 roku. W roku bieżącym gospodarka również w dalszym ciągu absorbuje negatywne szoki wzrostu cen paliw na rynku międzynarodowym. Są one wzmacniane wzrostem stawek akcyzy oraz quasi monopolistyczną strukturą rynku paliwowego w Polsce. Jednocześnie, głównie na skutek wzrostu cen paliw oraz energii elektrycznej, w czerwcu nastąpił znaczny wzrost dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu do poziomu 8,8% w skali rocznej.

  2. Wysoka dynamika inflacji utrzymuje się pomimo wolniejszego tempa wzrostu podaży pieniądza. Gwałtowny miesięczny wzrost podaży pieniądza M2 w czerwcu o 5,9% oraz wzrost kredytów dla osób prywatnych o 25% został spowodowany zapisami na zakup akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN w ramach kolejnego etapu prywatyzacji PKN. Jednakże w obliczu znaczącej redukcji zgłoszonych ofert na zakup wspomnianych akcji pierwsza dekada lipca przyniosła zgodnie z oczekiwaniami gwałtowny spadek zarówno kredytów udzielonych osobom prywatnym, jak i zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych. Wstępne dane wskazują, że zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych spadły w pierwszej dekadzie lipca o 13,5%, zaś kredyty dla osób prywatnych obniżyły się o 17,1%. W rezultacie podaż pieniądza spadła o 2,3%. Na koniec pierwszej dekady lipca roczna dynamika podaży pieniądza M2 wróciła do poziomu 15,4%, kredytów do 25%, zaś kredytów dla osób prywatnych do 47,9% - najniższej dynamiki od października 1999 roku. Realna dynamika podaży pieniądza spadła więc poniżej obserwowanego w ostatnich kwartałach tempa wzrostu gospodarczego.

  3. Czerwiec był kolejnym miesiącem utrzymywania wysokiej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu. Jej roczne tempo wzrostu osiągnęło poziom 13,5%. Wysokiej dynamice produkcji towarzyszy spowalnianie dynamiki popytu wewnętrznego. Na niskim poziomie utrzymuje się dynamika dochodów z pracy - tempo realnego wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu (w porównaniu do czerwca 1999 roku) 1,3%. Jednocześnie na niskim poziomie utrzymuje się dynamika świadczeń społecznych. Na obniżanie się dynamiki popytu wewnętrznego wskazuje także spadająca dynamika sprzedaży detalicznej oraz sprzedanej na rynku krajowej produkcji budowlanej. Kontynuacja tendencji ograniczania dynamiki popytu wewnętrznego może spowodować, że 2000 rok będzie pierwszym od wielu okresem, w którym dynamika popytu wewnętrznego będzie niższa od dynamiki produktu krajowego. W warunkach rosnącego popytu zewnętrznego (wyższy poziom aktywności gospodarczej u najważniejszych partnerów gospodarczych Polski) skutkować to powinno ograniczeniem deficytu w obrotach bieżących bilansu płatniczego.

  4. Według danych NBP w maju deficyt obrotów bieżących wyniósł 376 milionów dolarów w porównaniu do prawie 700 milionów w roku ubiegłym. W maju wpływy z eksportu wyrażone w USD wzrosły o 22,1%, a wyrażone w Euro wzrosły o 43% w porównaniu do maja ubiegłego roku. Wypłaty z tytułu importu wyrażone w USD wzrosły w tym samym okresie o 10%, natomiast wyrażone w Euro o 28,7%. W porównaniu do poprzednich miesięcy 2000 roku w maju zwraca uwagę zmniejszenie deficytu w obrotach towarowych i usługach oraz w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku wzrost nadwyżki niesklasyfikowanych obrotów bieżących.

  5. Po sześciu miesiącach bieżącego roku deficyt budżetu państwa znajduje się pod kontrolą. Niepokojące sygnały napływają jednak z pozostałych segmentów sektora finansów publicznych. Między innymi niedoszacowana subwencja oświatowa skutkować może dodatkowym deficytem sektora samorządowego, zaś sygnalizowane niedobory Funduszu Pracy wzrostem jego deficytu.

  6. Założenia do projektu budżetu na 2001 rok zakładają ograniczenie w przyszłym roku deficytu sektora finansów publicznych do 1,7% PKB (wobec przewidywanego wykonania w 2000 roku na poziomie 2,8%). Najważniejszy jednak dla kształtowania sytuacji makroekonomicznej jest tzw. deficyt ekonomiczny finansów publicznych, który według projektu ma zmniejszyć się do 1,6% PKB z 2,0% PKB w roku bieżącym. Rada dostrzega bardzo trudne uwarunkowania towarzyszące konstruowaniu budżetu na 2001 rok wynikające z bardzo istotnego wzrostu tzw. wydatków sztywnych spowodowanego głównie odmiennym od zakładanego w Ustawie budżetowej przebiegiem zjawisk makroekonomicznych w 2000 roku.W związku z powyższym, pomimo poważnego ograniczenia pozostałych wydatków budżetowych, skala zmniejszenia deficytu ekonomicznego (o 0,4% PKB) jest niewystarczająca dla znacznego i trwałego obniżenia deficytu w obrotach bieżących bilansu płatniczego. Dlatego też RPP uważa, że w trakcie prac nad budżetem należy dążyć do dalszego ograniczenia deficytu ekonomicznego finansów publicznych. Natomiast każda próba jego zwiększenia oznaczałaby istotny wzrost ryzyka destabilizacji makroekonomicznej. Jednocześnie Rada uważa, że dalsza znaczna redukcja deficytu sektora budżetowego w kolejnych latach wymagać będzie istotnych zmian w strukturze finansów publicznych.

  7. Pomimo stosunkowo korzystnej sytuacji w kształtowaniu się długookresowych podstaw procesów inflacyjnych (w zakresie czynników pieniężnych i sytuacji w zakresie równowagi wewnętrznej) zagrożeniem dla dostatecznie szybkiego przywrócenia procesu dezinflacji jest wpływ długotrwałych i silnych szoków podażowych na bieżącą dynamikę cen. W związku z powyższym Rada postanowiła utrzymać restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 30 sierpnia br.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję