Komunikat prasowy po posiedzeniu RPP

I. Ocena sytuacji inflacyjnej

1. Inflacja

     W sierpniu 2000 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się o 0,3% w porównaniu z lipcem i były wyższe o 10,7% w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku. Dzięki temu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji obniżył się w stosunku do lipca o 0,9 pkt. proc.
     Ten korzystny wynik był przede wszystkim rezultatem spadku cen żywności średnio o 1,1%, w wyniku silnego potanienia warzyw (o 19,7%) i owoców (o 18,0%). Spadek cen żywności w sierpniu br. miał zatem charakter sezonowy. Utrzymywał się stosunkowo wysoki wzrost cen pozostałych grup artykułów żywnościowych wynoszący łącznie 1,6%.
     Nieznaczny spadek cen towarów nieżywnościowych w porównaniu z lipcem (0,2%) był głównie spowodowany krótkotrwałym spadkiem cen paliw (4,7%). Po wyłączeniu cen paliw, wzrost cen innych grup spośród towarów nieżywnościowych wyniósł w sierpniu br. 0,2%. Oprócz paliw, odzieży i obuwia staniały również samochody (o 0,5%). Pewien wpływ na deflację w grupie towarów nieżywnościowych miał również czynnik sezonowy, o czym świadczy obniżenie się cen odzieży i obuwia (o 0,2%).
     Ceny usług konsumpcyjnych w sierpniu wzrosły o 0,4%. Tak jak w poprzednim miesiącu przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost cen usług bytowych: opłat za najem mieszkań, za dostawy zimnej i ciepłej wody, za centralne ogrzewanie, gaz oraz za energię elektryczną. Podrożały także opłaty za przejazdy komunikacją miejską i usługi medyczne.
     Od połowy ub.r. aż do lipca br. obserwowany jest wzrost wskaźników inflacji bazowej obliczanych w NBP. W sierpniu zanotowano ich nieznaczny spadek. Nie świadczy to jednak o odwróceniu tendencji inflacyjnych.
     Uzyskany wynik w zakresie inflacji w sierpniu nie oznacza wyczerpania się źródeł obserwowanej ostatnio presji inflacyjnej i nie uzasadnia zmiany restrykcyjnego nastawienia w polityce pieniężnej. Jest on bowiem – obok przejściowego obniżenia cen paliw - w dużym stopniu wynikiem procesów sezonowych.

2. Podaż pieniądza.

     W sierpniu 2000 r. roczne tempo wzrostu podaży pieniądza utrzymywało się na poziomie około 15%. Tempo wzrostu kredytu ogółem również nie odbiega od wielkości notowanych w poprzednich miesiącach bieżącego roku i w sierpniu ukształtowało się na poziomie ok.23%. Nadal obserwuje się spadkową tendencję dynamiki podaży kredytu osób prywatnych, jednakże roczne tempo wzrostu tej kategorii nadal jest wysokie i w sierpniu br. wynosiło 43%. Kontynuowany był natomiast powolny wzrost dynamiki depozytów osób prywatnych. Roczne tempo wzrostu tej kategorii z 14-15% w pierwszych miesiącach br. wzrosło w sierpniu br. do ok. 18%.

3. Sektor realny.

     W sierpniu br. utrzymał się wysoki wzrost produkcji przemysłowej. Wskaźnik ten wyniósł 9,3% wobec 7,8% w lipcu 2000r. Nadal wysoką dynamikę obserwowano w działach przemysłu o dużym udziale eksportu i wytwarzających dobra zaopatrzeniowe. Brak jest oznak zwiększania dynamiki popytu konsumpcyjnego. W sierpniu br. nastąpił realny wzrost rocznego wskaźnika przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (1,1%). Drugi z kolei miesiąc produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się poniżej poziomu z roku ubiegłego, co jest symptomem dalszego obniżania się popytu inwestycyjnego. Wysoki wzrost produkcji przemysłowej jest zatem związany przede wszystkim ze wzrostem eksportu.

4. Nierównowaga zewnętrzna

     W lipcu br. kontynuowana była - widoczna od kwietnia 2000 r.- tendencja poprawy sytuacji w zakresie obrotów bieżących bilansu płatniczego na bazie płatności. Deficyt obrotów bieżących wyniósł w lipcu br. 676 mln USD, wobec 860 mln USD w czerwcu br. oraz 1.070 mln USD w lipcu 1999 r. Na tak ukształtowaną sytuację w części bieżącej bilansu płatniczego wpłynęły przede wszystkim lepsze wyniki płatności w zakresie obrotów towarowych.
     Dane NBP pokazują, że w lipcu br. wpływy z eksportu wyrażone w USD wzrosły o 20,1%, a wyrażone w euro wzrosły o 32,1% w porównaniu do lipca ub. roku. Wypłaty z tytułu importu wyrażone w USD wzrosły o 2,7%, a wyrażone w euro wzrosły o 12,5% w porównaniu do lipca 1999 r. W rezultacie deficyt obrotów towarowych był niższy o 25% w stosunku do lipca 1999 r., wynosząc odpowiednio: minus 994 mln USD, wobec minus 1.337 mln USD. W lipcu br. zmiany kursów krzyżowych, w następstwie spadku kursu euro wobec dolara amerykańskiego, obniżały przeciętnie dynamikę płatności towarowych w handlu zagranicznym o ok. 7 pkt. proc.

                                       * * *

     Mimo obniżenia dwunastomiesięcznego wskaźnika inflacji w sierpniu szoki podażowe z rynku żywności i paliw mogą przenosić się na ceny towarów i usług oraz poprzez wpływ na ogólny wskaźnik cen nadal przyczyniać się do wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Dlatego też, aby stworzyć warunki dla realizacji celu inflacyjnego w 2001r., a tym samym osiągnięcia celu średniookresowego, Rada utrzymuje restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej.

II. Ograniczanie nadpłynności sektora bankowego

     19 września, zgodnie z decyzją RPP, NBP przeprowadził pierwszą operację bezwarunkowej sprzedaży obligacji skarbu państwa. Wartość sprzedanych obligacji wyniosła 410 mln zł. Celem tych operacji jest osiągnięcie stanu operacyjnego niedoboru płynności w sektorze bankowym. Operacje te będą kontynuowane.

III. Rada Polityki Pieniężnej przyjęła następujące dokumenty:

     1. Założenia polityki pieniężnej na 2001 r.

2. Prognoza bilansu płatniczego RP na 2001 r.

3. Raport o inflacji za II kwartał 2000 r.

4. Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz bilans pasywów i aktywów zagranicznych RP za 1999 r.

5. Bilans płatniczy RP za I półrocze 2000 r.

Następne posiedzenie RPP odbędzie się 25 października br.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję