Komunikat prasowy

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2000 roku omówiła aktualną sytuację w zakresie kształtowania się procesów inflacyjnych.

  1. Inflacja. W listopadzie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4%. W wyniku tego dwunastomiesięczny wskaźnik wzrostu cen obniżył się do 9,3%. Spadek ten był skutkiem wolniejszej dynamiki cen w tych grupach towarów, które decydowały o przyspieszeniu inflacji w pierwszej połowie roku : ceny żywności w listopadzie wzrosły tylko o 0,3 %, natomiast ceny paliw spadły. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł tylko o 0,1% i w skali roku wyniósł 7,3%. Na koniec 2000 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych może spaść poniżej 9% w skali rocznej.
  2. Pieniądz. W listopadzie br. utrzymało się stabilne tempo wzrostu podaży pieniądza; w ujęciu rocznym wyniosło ono 14,2%. Utrzymuje się wysokie tempo wzrostu depozytów złotowych: osoby prywatne zwiększyły stan swych oszczędności w ujęciu rocznym o 22,0%, a podmioty gospodarcze o 14%. Obniżył się natomiast stan gotówki w obiegu. Na niską dynamikę podaży pieniądza wpłynęło dalsze obniżenie dynamiki kredytu oraz spadek wielkości zadłużenia netto sektora budżetowego w sektorze bankowym przy względnie stałym poziomie aktywów zagranicznych netto. Tempo wzrostu kredytów dla podmiotów gospodarczych spadło z 15% w październiku do 13,9% w listopadzie, a dla osób prywatnych odpowiednio z 38,7% do 34,9%.
  3. Sektor realny. Według badań GUS koniunktura w przedsiębiorstwach w listopadzie br. osłabła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrosły zapasy wyrobów gotowych oraz spadła dynamika popytu. Wyniki tych badań zostały potwierdzone niższy, wzrostem produkcji sprzedanej przemysłu, który w listopadzie osiągnął poziom 4,6% w skali rocznej. Bezrobocie, mimo lekkiego wzrostu zatrudnienia, wzrasta nie tylko z powodu małej liczby tworzonych nowych miejsc pracy, ale i z powodu zwiększania się liczby osób aktywnych zawodowo (w wieku powyżej 15 lat), gotowych podjąć pracę. W bieżącym roku obserwuje się wolniejszy wzrost wynagrodzeń realnych niż w roku poprzednim. Można oczekiwać, że w drugiej połowie br. tempo wzrostu PKB nadal będzie przewyższać dynamikę popytu krajowego.
  4. Polityka fiskalna. Od początku roku zadłużenie netto sektora budżetowego w sektorze bankowym obniżyło się o 19,1 mld zł. Jest to przede wszystkim wynikiem wysokich wpływów z prywatyzacji. Jednakże w roku bieżącym nie nastąpiło pożądane zacieśnienie polityki fiskalnej, a deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych ukształtuje się na poziomie zbliżonym do osiągniętego w 1999 roku.
  5. Nierównowaga zewnętrzna i kurs walutowy. W październiku 2000 r. nastąpiło zwiększenie deficytu w zakresie obrotów bieżących bilansu płatniczego, jednakże przyczyną tego było przesunięcie części płatności z tytułu obsługi zadłużenia wobec Klubu Paryskiego na październik. W zakresie podstawowych pozycji tworzących bilans obrotów bieżących, a zatem płatności towarowych i usługowych oraz niesklasyfikowanych obrotów bieżących utrzymuje się systematyczna poprawa.

W październiku nadal dynamika wzrostu eksportu przewyższała dynamikę wzrostu importu. Według danych NBP w październiku br. wpływy z eksportu wyrażone w USD wzrosły o 16,5% w porównaniu do października ub. roku, natomiast wypłaty z tytułu importu wzrosły o 6,0% . Wpływy z tytułu eksportu w okresie od stycznia do października 2000 r. wyrażone w USD zwiększyły się o 5,5% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku, a wypłaty z tytułu importu wzrosły w tym okresie o 3,6%.

W okresie dziesięciu miesięcy 2000 r. deficyt obrotów bieżących wyniósł 8,9 mld, USD, co odpowiadało jego poziomowi w tym samym okresie poprzedniego roku. Przewiduje się, że deficyt ten wyniesie w 2000 r. ok. 11,0 mld, USD, co stanowiłoby ok. 6,9% prognozowanego PKB.

W listopadzie złoty umocnił się względem dolara o 4,5% i euro o 1,3%. Tendencja ta utrzymuje się również w grudniu. Świadczy to o poprawie oceny sytuacji gospodarczej w Polsce i wzroście zaufania wśród inwestorów.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację inflacyjną Rada Polityki Pieniężnej postanowiła zmienić nastawienie w polityce pieniężnej z restrykcyjnego na neutralne, co oznacza zmniejszenie prawdopodobieństwa podwyższenia nominalnych stóp procentowych.

Zmiana nastawienia w polityce pieniężnej jest wynikiem poprawy wielu wskaźników makroekonomicznych, które zwiększają szanse realizacji celu inflacyjnego w 2001 roku. Rada zwraca jednak uwagę na wciąż liczne czynniki mogące negatywnie wpływać na przebieg procesów inflacyjnych w przyszłym roku.

  1. Wskaźniki inflacji bazowej pokazują, że obserwowany w ostatnich miesiącach spadek wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych może być w znacznym stopniu wynikiem czynników przejściowych - wolniejszego wzrostu cen towarów żywnościowych oraz spadku cen ropy naftowej.
  2. Bilans produkcji i spożycia produktów żywnościowych wskazuje, że w pierwszych miesiącach 2001 roku może nastąpić ponowne przyspieszenie wzrostu cen żywności. Nie należy też oczekiwać kontynuacji obserwowanego w ostatnich dwóch miesiącach silnego spadku cen ropy i jej przetworów na rynkach światowych. Jednocześnie przewidywany wzrost cen gazu może stać się dodatkowym impulsem inflacyjnym.
  3. Rada z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie przez Sejm części ustaw okołobudżetowych, zwraca jednak uwagę, że prace nad budżetem nadal nie są zakończone i na tym etapie nie można wiarygodnie określić faktycznego stopnia zacieśnienia polityki fiskalnej w przyszłym roku.
  4. W pierwszej połowie przyszłego roku może nastąpić wzrost presji popytowej w związku z waloryzacją wynagrodzeń, emerytur i rent oraz wypłatami rekompensat.
  5. Badania wykazują, że nadal utrzymują się wysokie oczekiwania inflacyjne, przede wszystkim wśród osób fizycznych.

Następne posiedzenie RPP odbędzie się 24 stycznia 2001 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję