Komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniu 21.O6.2000

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2000 r. przeanalizowała kształtowanie się procesów inflacyjnych.
RPP postanowiła nie zmieniać instrumentów polityki pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej przyjęła:

  • Raport o inflacji za I kwartał 2000 r.
  • Bilans płatniczy RP za I kwartał 2000 r.

Rada Polityki Pieniężnej zapoznała się z Oceną sytuacji ekonomicznej banków w 1999 r. z uwzględnieniem wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej, przedstawioną przez Komisję Nadzoru Bankowego.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 19 lipca br.I. Ocena sytuacji inflacyjnej.

  1. Inflacja, mierzona stopą wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) była w maju wyższa od oczekiwań wynosząc 0,7% w stosunku do kwietnia. W rezultacie jej wskaźnik dwunastomiesięczny wzrósł do 10%. Zwiększył się również z 7,5% do 7,7% roczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wzrost inflacji w maju spowodowany był przede wszystkim czynnikami niezależnymi od polityki pieniężnej – znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, paliw płynnych oraz węgla kamiennego. Efektem tego był szybszy niż w kwietniu wzrost cen usług i towarów nieżywnościowych.
  2. W maju 2000 r. roczne tempo wzrostu podaży pieniądza M2 ustabilizowało się na poziomie 15% - 15,5%. Wyhamowaniu uległa także tendencja ograniczania dynamiki podaży kredytu, szczególnie dla osób prywatnych. Tempo wzrostu podaży kredytu ogółem kształtowało się na poziomie około 23,5%. Kontynuowany był natomiast powolny wzrost dynamiki depozytów osób prywatnych. Ograniczenie dynamiki inflacji w dalszej perspektywie wymaga przywrócenia spadkowego trendu dynamiki podaży pieniądza i kredytu.
  3. Maj był kolejnym miesiącem wysokiej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu. Jej poziom wyniósł 12,3% w skali rocznej. W majowych badaniach koniunktury przedsiębiorstwa oceniały popyt na swoje produkty bardziej optymistycznie niż przed miesiącem, ale jednocześnie wykazały znaczny wzrost poziomu nadmiernych w stosunku do możliwości sprzedaży zapasów wyrobów gotowych. Na podstawie danych określających wielkość dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych i tendencji obserwowanych w handlu detalicznym można szacować, że zmniejszyło się tempo wzrostu konsumpcji indywidualnej. Na spadek tempa wzrostu dochodów z pracy najemnej składają się tendencje zmniejszenia zatrudnienia i dynamiki wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw oraz przewidywany spadek realnych dochodów z pracy w jednostkach sfery budżetowej. Podobnie mogą ukształtować się dochody ze świadczeń społecznych. Dane o produkcji budowlanej i o podaży dóbr inwestycyjnych wskazują na istotne zmniejszenie dynamiki nakładów inwestycyjnych. Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw uległa w maju obniżeniu. Świadczy to o braku narastania presji popytowej w sektorze realnym.
  4. Poprawie uległy wyniki w zakresie obrotów bieżących bilansu płatniczego. Deficyt obrotów bieżących w kwietniu ukształtował się po raz pierwszy od początku 2000 r. na poziomie niższym niż w tym samym okresie ubiegłego roku i wyniósł 0,8 mld USD (w porównaniu do 0,9 mld USD). Zwraca uwagę zmniejszenie deficytu w obrotach towarowych i wzrost nadwyżki niesklasyfikowanych obrotów bieżących. W kwietniu rejestrowane przez sektor bankowy, wyrażone w euro, wpływy z eksportu wzrosły (w porównaniu z kwietniem ub.r.) o 8,8%. Obniżyła się jednocześnie dynamika płatności za import wynosząc 10,5%. Opublikowane przez GUS dane o obrotach handlu zagranicznego potwierdzają te pozytywne tendencje. W ciągu pierwszych czterech miesięcy eksport w wyrażeniu dolarowym wzrósł o 11,5%, przy wzroście importu o 9,4%. Dynamiki obydwu tych wielkości wyrażone w euro wyniosły odpowiednio 26,7% oraz 24,2%.
  5. RPP odnotowuje lepsze, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wyniki w zakresie polityki fiskalnej. Deficyt budżetu państwa po pięciu miesiącach br. stanowił ok. 63,6% planu rocznego. Od początku br. obserwuje się spadek zadłużenia netto sektora budżetowego w bankach. Do końca maja zadłużenie to zmniejszyło się o 7,3 mld zł, tj. o 11,3%.
    Wysoki deficyt na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego stwarza ciągłe zagrożenie dla stabilizacji makroekonomicznej. Ograniczenie deficytu bezwzględnie wymaga, by budżet na rok 2001 był istotnym krokiem w kierunku zaostrzenia polityki fiskalnej, poprawy stanu finansów publicznych. RPP z wielką uwagą obserwuje prace nad projektem budżetu na 2001 r.
  6. W maju wystąpiły czynniki o charakterze podażowym, które skutkować mogą nasileniem się presji inflacyjnej w następnych miesiącach. Przede wszystkim zaliczyć do nich należy niesprzyjające produkcji rolnej warunki pogodowe (susza) oraz sytuację na światowym rynku paliw. Przy tym istotną rolę w przenoszeniu podażowych impulsów inflacyjnych odgrywa nie w pełni konkurencyjny rynek paliw i usług komunalnych oraz polityka interwencji na rynku rolnym. Czynnikiem pobudzającym inflację był także spadek kursu złotego. Utrzymywanie się tych tendencji w kolejnych miesiącach stanowić będzie impuls dla wzrostu oczekiwań inflacyjnych i może zagrozić realizacji celu inflacyjnego. Mając na uwadze powyższe zagrożenia, Rada utrzymuje restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję