Komunikat prasowy

I. Ocena sytuacji inflacyjnej

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2000 r Rada Polityki Pieniężnej przedyskutowała i oceniła sytuację makroekonomiczną. Rada postanowiła utrzymać parametry polityki pieniężnej bez zmian.

  1. Inflacja, mierzona stopą wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) była w kwietniu br. niższa od oczekiwań. Wskaźnik miesięczny wyniósł 0,4%, a dwunastomiesięczny obniżył się do wielkości jednocyfrowej i wyniósł 9,8%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w kwietniu br. o 0,5%, a dwunastomiesięczny wskaźnik wzrostu tych cen obniżył się do 7,1%. Jest to m.in. skutek zwiększenia restrykcyjności polityki pieniężnej poczynając od września ubiegłego roku. Osłabienie napięć inflacyjnych w kwietniu zwiększa szanse realizacji celu inflacyjnego na rok bieżący. Obniżenie się dwunastomiesięcznego wskaźnika inflacji w drugim kolejnym miesiącu 2000 r., w stopniu wyższym od oczekiwanego przyczynia się również do osłabienia oczekiwań inflacyjnych.

  2. W ciągu ostatnich miesięcy roczne tempo wzrostu podaży pieniądza M2 obniżyło się do 14-16%, w porównaniu z wzrostem o 19-22% obserwowanym w ostatnim kwartale ub. roku. Dynamika wzrostu kredytów spadła odpowiednio z 27-29% do 23-25%. Zahamowana też została tendencja do spadku tempa wzrostu depozytów osób prywatnych: dynamika depozytów wzrosła z 14-15% na początku bieżącego roku do 16-17% obecnie. Tendencje te wskazują że kształtowanie się zmiennych pieniężnych jest zgodne ze ścieżką postulowanego obniżania inflacji do poziomu określonego w średniookresowej strategii polityki pieniężnej.

  3. Analiza czynników popytu wewnętrznego (niższy deficyt sektora budżetowego, niższe tempo podaży kredytów) oraz podaży krajowej (stały wzrost produkcji sprzedanej przemysłu) pokazuje, że w sferze realnej powstają przesłanki dalszego obniżania presji inflacyjnej. Zmniejsza się dynamika popytu na towary konsumpcyjne, co wraz z danymi o sprzedaży detalicznej wskazuje na spadek tempa wzrostu konsumpcji indywidualnej. Nadal stosunkowo wolno rosną nakłady na inwestycje. Nie widać zatem oznak silnej presji popytu wewnętrznego w gospodarce. Poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw w I kwartale b.r. zmniejsza presję kosztów produkcji na ceny zbytu. Niepokoi zaobserwowany w kwietniu silny wzrost płac, ale w sytuacji spadającego poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nie musi to oznaczać wzrostu jednostkowych kosztów produkcji. Niemniej utrzymanie się tak wysokiej dynamiki płac w najbliższych miesiącach mogłoby jednak spowodować wzrost presji inflacyjnej.

  4. Nadal głównym zagrożeniem dla równowagi makroekonomicznej pozostaje duży deficyt w obrotach bieżących. Rada odnotowuje jednak pozytywne tendencje w zakresie wzrostu eksportu. Dane GUS pokazują, że w I kwartale b.r. eksport wyrażony w USD wzrósł o 9.2%, a wyrażony w Euro według obliczeń własnych NBP o 23,6% w stosunku do I kwartału ub. roku, a więc znacznie szybciej od wzrostu PKB. Rada zwraca jednocześnie uwagę, że rozbieżności między statystyką towarową (publikowaną przez GUS) a statystyką płatniczą (publikowaną przez NBP) wynikają w znacznej części z udziału transakcji rozliczanych w ramach kompensat, które są częścią rzeczowych obrotów towarowych z zagranicą, nie są natomiast rejestrowane przez statystykę płatniczą. Obroty kompensacyjne dotyczą wzajemnego rozliczenia wierzytelności zagranicznych z tytułu eksportu z zobowiązaniami z tytułu importu między tymi samymi podmiotami.

  5. RPP wielokrotnie podkreślała, że jedynym skutecznym sposobem przywracania równowagi płatniczej jest radykalne ograniczenie deficytu w sektorze finansów publicznych oraz przyspieszenie reform strukturalnych. Rada z zadowoleniem przyjmuje zapowiadane przez Ministerstwo Finansów ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych w 2001 roku do 1.5% PKB. Jednocześnie Rada podkreśla potrzebę dalszego zmniejszenia tego deficytu w pracach nad budżetem na przyszły rok.

Mimo tych pozytywnych zjawisk, Rada nadal dostrzega szereg zagrożeń dla realizacji celu inflacyjnego w bieżącym roku i postanawia utrzymać restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej.

Niesprzyjające warunki pogodowe mogą skutkować ograniczeniem podaży produktów rolnych i mniejszym niż zwykle sezonowym spadkiem cen żywności w miesiącach letnich. Utrzymuje się niepewność co do sytuacji na światowym rynku paliwowym. Nie ujawniły się jeszcze skutki uwolnienia cen energii elektrycznej. Zagrożeniem może okazać się kontynuowanie zaobserwowanej w kwietniu tendencji w zakresie kształtowania się wynagrodzeń. Negatywny wpływ na sytuację na rynkach finansowych może także wywrzeć destabilizacja sytuacji politycznej w kraju.

II. Rada Polityki Pieniężnej przyjęłaSprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 r.

Następne posiedzenie RPP odbędzie się 21 czerwca br.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję