Komunikat prasowy

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 25 października 2000 r. omówiła aktualną sytuację na rynkach finansowych.

 1. We wrześniu 2000 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,0% w porównaniu z sierpniem. Wzrost cen był wolniejszy o 0,4 pkt. proc. od występującego we wrześniu roku poprzedzającego. Dwunastomiesięczne tempo inflacji we wrześniu br. wyniosło 10,3%, wykazując niewielki spadek w porównaniu z sierpniem br. (o 0,4 pkt. proc.). W takim samym okresie przed rokiem nastąpiło przyspieszenie tempa inflacji liczonej w skali roku o 0,8 pkt. proc.

  Ogólny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2000 r. w największym stopniu był rezultatem ponownego przyspieszenia - po spadku w sierpniu br. - tempa wzrostu cen żywności, a także cen towarów nieżywnościowych.

  Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,4% i był to wzrost cen tej kategorii najwyższy od lutego br. Mimo zróżnicowanej dynamiki zmiennych sezonowo cen warzyw i owoców (spadek cen ziemniaków, owoców, przy wzroście cen warzyw świeżych) występował nadal znaczny wzrost cen innych grup żywności, m.in. mięsa wołowego o 4,1% i wieprzowego o 2,8%, cukru, mąki.

  W grupie towarów nieżywnościowych wzrost cen wyniósł 1,2% i była to najwyższa dynamika od września ubiegłego roku. Wzrost ten ponownie pobudziły, po spadku w sierpniu, ceny paliw, które wzrosły o 3% oraz opału i leków. We wrześniu średnio o 2% podrożały książki, czasopisma i gazety oraz materiały piśmienne. Natomiast sezonowy wzrost cen obuwia i odzieży we wrześniu był stosunkowo niewielki, mieścił się w granicach 0,6 - 0,7%.

  Ceny usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 0,6%, tj. podobnie jak przed rokiem. Zaznaczył się tu również sezonowy wzrost cen usług związanych z edukacją, w tym opłaty za pobyt w przedszkolu, czesne za naukę w szkołach niepublicznych. Na wyższą niż w sierpniu br. dynamikę cen usług wpłynęło także podwyższenie opłat za najem mieszkań o 0,9%. Podrożały również usługi w zakresie sportu i rekreacji oraz bilety wstępu do teatrów, kin, na koncerty - o 1,8%.

  Dynamika różnych miar inflacji bazowej wskazuje, że we wrześniu nastąpiło silniejsze niż w przypadku CPI obniżenie się tych wskaźników, co oznaczało, że na kształtowanie się CPI wpłynęły w silniejszym stopniu ceny o wysokiej zmienności oraz ceny kontrolowane.

  We wrześniu br. doszło do osłabienia kursu złotego, zarówno do dolara, jak i do euro, Z uwagi na pogłębienie się deprecjacji euro wobec dolara na rynkach światowych osłabienie kursu złotego było dwukrotnie większe w stosunku do waluty amerykańskiej.

 2. W sierpniu br. nastąpiło pewne pogorszenie sytuacji w zakresie równowagi zewnętrznej polskiej gospodarki. Deficyt w obrotach bieżących bilansu płatniczego był wyższy zarówno w stosunku do lipca br., jak również w porównaniu do sierpnia 1999 r. Przyczyną zwiększenia ujemnego salda na rachunku bieżącym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego było przede wszystkim obniżenie nadwyżki niesklasyfikowanych obrotów bieżących, natomiast w porównaniu do lipca 2000 r. - zwiększenie deficytu obrotów towarowych. W sierpniu deficyt w zakresie płatności towarowych ukształtował się na poziomie -1 294 mln USD i był wyższy o ok. 24% w stosunku do deficytu z lipca br. Jednak w kolejnych miesiącach Rada przewiduje poprawę wskaźnika deficytu obrotów bieżących w relacji do PKB.

  Po stronie popytu krajowego nie występują zagrożenia, które mogłyby pobudzać inflację w najbliższym okresie. Wzrost wynagrodzeń pozostawał umiarkowany, a wysokie bezrobocie przyczyniało się do osłabienia presji płacowych.

 3. Także rozwój procesów w sferze monetarnej wskazuje, że nie stanowią one zagrożenia na drodze dalszego ograniczania inflacji. We wrześniu br. roczne tempo wzrostu podaży pieniądza ogółem obniżyło się do 14,3%. Kontynuowana była tendencja wyhamowywania dynamiki akcji kredytowej, w wyniku której tempo wzrostu kredytów podmiotów gospodarczych obniżyło się do 17,3% ( był to najniższy wskaźnik wzrostu od ponad ośmiu lat), a roczne tempo wzrostu kredytów osób prywatnych spadło do poziomu 41%. Natomiast szybciej niż przed rokiem zwiększały się depozyty złotowe osób prywatnych w ujęciu rocznym wzrosły o 18,8%.

  W reakcji na zaostrzenie polityki pieniężnej w sierpniu br. nastąpiło podwyższenie stóp procentowych zarówno od depozytów, jak i kredytów bankowych. Przeciętne w sektorze oprocentowanie depozytów terminowych oraz kredytów dla osób prywatnych wzrosło we wrześniu br. o ok. 0,2 pkt. proc., a kredytów dla przedsiębiorstw - o ok. 0,7 pkt. proc. Realne oprocentowanie depozytów i kredytów dla osób prywatnych podniosło się zatem głównie na skutek obniżenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (i wyniosło odpowiednio ok. 3,5 i 10,5%), natomiast realne oprocentowanie kredytów (do 1 roku) na cele gospodarcze wzrosło o ok. 0,9 pkt. proc. i wyniosło ok. 9,5%. W październiku obserwuje się kontynuację procesu podnoszenia stóp procentowych przez banki komercyjne.

 4. Utrzymanie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej wymaga zaostrzenia polityki fiskalnej w przyszłym roku. Ponadto dodatkowe zagrożenie może wynikać z niepewnej koniunktury w Europie Zachodniej po szokach paliwowych. W związku z tym Rada podtrzymuje restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej.

  Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 29 listopada br.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję