Komunikat prasowy

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br. omówiła aktualny przebieg procesów inflacyjnych w gospodarce oraz sytuację na rynkach finansowych. RPP postanowiła podtrzymać restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej.

Ocena sytuacji inflacyjnej

 1. Dostępne informacje pozwalają oczekiwać, że inflacja w relacji grudzień do grudnia może ukształtować się w pobliżu górnego przedziału celu inflacyjnego na 2000 rok.
  W marcu nastąpiła nieznaczna poprawa wskaźników obrazujących kształtowanie się tendencji inflacyjnych. Obniżyło się tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Spadło również tempo wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu. Inflacja bazowa w lutym i marcu, w wyrażeniu rocznym - w zależności od przyjętej miary - lekko wzrosła. Jej kształtowanie się potwierdza istotną rolę podwyżek cen kontrolowanych we wzroście cen dóbr i usług konsumpcyjnych w omawianym okresie.
  Nie można jednoznacznie stwierdzić, że przestały działać czynniki powodujące wzrost presji inflacyjnej. Ceny usług i towarów nieżywnościowych rosną nadal szybciej niż ogólny wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych. W dalszym ciągu o ostatecznej dynamice inflacji w 2000 r. może zadecydować ukształtowanie się cen żywności. Trudno obecnie przesądzić, czy obserwowany ostatnio spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych okaże się zjawiskiem trwałym. Ze względu na sposób ustalania cen w kontraktach importowych dla istotnej części sprowadzanej do Polski ropy ewentualny spadek cen tego surowca na rynkach światowych nie będzie natychmiast przekładał się na obniżenie cen transakcyjnych w polskim imporcie.
 2. Roczne tempo wzrostu podaży pieniądza w marcu było stosunkowo niskie i wyniosło 13,7%, w wyrażeniu realnym stanowiło to 3,1% (w lutym 3,0%). W stosunku do poprzedniego miesiąca nieznacznie zwiększyło się tempo wzrostu depozytów złotowych osób prywatnych.
  W marcu obniżyło się tempo wzrostu należności ogółem. Było to spowodowane przede wszystkim przez znaczny spadek tempa wzrostu należności od podmiotów gospodarczych. Wysokie oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych spowodowało wzrost zainteresowania przedsiębiorstw krótkoterminowymi papierami wartościowymi. Popyt na kredyt ze strony gospodarstw domowych utrzymał się na wysokim poziomie. W pierwszej dekadzie kwietnia roczne tempo wzrostu należności od osób prywatnych znacznie wzrosło - może to jednak być skutkiem czynników sezonowych (kredyty świąteczne). Można jednak stwierdzić, że spadek podaży pieniądza w pierwszych miesiącach 2000 r. stwarza korzystne warunki dla ograniczania inflacji w dalszej perspektywie.
 3. Nie widać obecnie oznak intensyfikacji popytu wewnętrznego w gospodarce. Według wstępnych szacunków w I kwartale br. tempo wzrostu popytu wewnętrznego, liczonego do analogicznego okresu ubiegłego roku, ukształtowało się na poziomie zbliżonym do występującego w IV kwartale ub. r. Obniżyło się tempo wzrostu spożycia, wyższe było natomiast tempo wzrostu akumulacji, przy niższym wzroście nakładów na środki trwałe brutto. Obniżenie wskaźników dynamiki spożycia wiązało z niższą dynamiką dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Wyższy roczny wskaźnik wzrostu akumulacji wynikał natomiast z wysokiej dynamiki zapasów środków obrotowych, których poziom w I kwartale 1999 r. został dostosowany do ograniczonego w tym okresie poziomu produkcji. Razem ze wzrostem produkcji sprzedanej w następnych miesiącach ub. r. zwiększała się wartość zapasów materiałów, towarów i produktów gotowych zgromadzonych w przedsiębiorstwach.
  Przedsiębiorstwa przewidują możliwość dalszego wzrostu popytu i produkcji w ciągu następnych trzech miesięcy, choć ich prognozy są mniej optymistyczne niż w lutym. W marcu pogorszyły się natomiast oceny dotyczące bieżącego i oczekiwanego popytu zagranicznego.
  Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w wyrażeniu rocznym była w marcu znacząco niższa niż w lutym (106,8 wobec 116,4). Należy jednak zwrócić uwagę, że w marcu 1999 r. roczna dynamika produkcji przemysłowej (wskaźnik 103,3) była znacznie wyższa niż w lutym 1999 r. (94,4) i że roczna dynamika produkcji przemysłowej wykazuje znaczne wahania.
 4. Powiększanie się deficytu obrotów bieżących w Polsce jest w dużym stopniu efektem oddziaływania czynników strukturalnych, niezależnych od polityki pieniężnej. W sferze polityki makroekonomicznej, w warunkach zliberalizowanych obrotów kapitałowych najbardziej skutecznym narzędziem przeciwdziałania powiększaniu się tego deficytu jest zacieśnianie polityki fiskalnej. W sferze polityki strukturalnej konieczne jest przyspieszenie zmian poprawiających konkurencyjność polskiej gospodarki.

RPP dyskutowała również nad Raportem o inflacji w 1999 r. oraz rozpatrzyła materiały sprawozdawcze NBP za 1999 r.

Następne posiedzenie RPP odbędzie się 17 maja br.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję