Komunikat prasowy po posiedzeniu RPP

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2000 r. Rada Polityki Pieniężnej przeanalizowała bieżącą sytuację gospodarczą oraz przebieg procesów inflacyjnych.

1.Inflacja.

W październiku br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8% w porównaniu z wrześniem i były wyższe o 9,9% w porównaniu do października ubiegłego roku. Wskaźnik liczony od grudnia ub. r. osiągnął 7,8%. Do podstawowych czynników wzrostu cen w październiku br. należały szybko rosnące ceny towarów wrażliwych na czynniki sezonowe, przede wszystkim warzyw, oraz usług. Silnym czynnikiem inflacyjnym był nadal wzrost cen paliw.

W październiku br. wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 0,5% (we wrześniu 0,8%). W skali dwunastu miesięcy wzrost tych cen ukształtował się na poziomie 7,9%. W okresie styczeń-październik br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 6,5% .

Mimo że od sierpnia br. następuje obniżanie się tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz różnych miar inflacji bazowej, wskaźniki te nadal utrzymują się na wysokim poziomie.

2. Podaż pieniądza.

W październiku br. roczne tempo wzrostu podaży pieniądza ogółem utrzymało się - podobnie jak w poprzednich miesiącach - na stabilnym poziomie ok. 15%. Nadal spada tempo wzrostu kredytów zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych. W przypadku podmiotów gospodarczych osiągnęło ono poziom 16% - najniższy od ośmiu lat. O ograniczeniu akcji kredytowej dla osób prywatnych świadczy dalszy spadek tempa wzrostu z 43% we wrześniu br. do 38,7% w październiku br. Przyspieszeniu uległo tempo wzrostu depozytów złotowych: osoby prywatne zwiększyły stan swych oszczędności w ujęciu rocznym o 23,3%, a podmioty gospodarcze o 15%.

W okresie 10 miesięcy br. podaż. pieniądza ogółem zwiększyła się o około 24 mld zł tj o 9,1%. Oznacza to, że realny wzrost podaży pieniądza wyniósł 1,2%. Należności od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych były w omawianym okresie podstawowym źródłem kreacji pieniądza w sektorze bankowym. Niewiele niższy był przyrost aktywów zagranicznych netto, co wiązało się m.in. z prywatyzacją TP S.A. Zadłużenie netto sektora budżetowego wykazywało spadek od początku bieżącego roku. Nie oznacza to jednak znaczącego osłabienia wpływu sektora budżetowego na wzrost podaży pieniądza z uwagi na pieniężne efekty finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu ze źródeł zagranicznych, odzwierciedlanych we wzroście aktywów zagranicznych netto.

3. Równowaga makroekonomiczna.

W III kwartale br. przy obniżeniu tempa wzrostu PKB nastąpiła dalsza poprawa równowagi gospodarki. Odnotowano wysoką dynamikę eksportu i relatywnie niską dynamikę importu będącą wynikiem obniżenia tempa wzrostu popytu krajowego. Dane GUS wskazują na wyraźne spowolnienie w bieżącym roku zarówno tempa wzrostu konsumpcji, jak i inwestycji.

Wzrost wynagrodzeń był w trakcie ostatnich miesięcy umiarkowany, wynagrodzenia w październiku br., w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostały na tym samym poziomie, a wysokie bezrobocie przyczyniło się do osłabienia presji płacowych. W okresie 10 miesięcy br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wynagrodzenia wzrosły realnie tylko o 1,8%. Utrzymywaniu się tej tendencji może zagrażać jednak proces indeksacji płac i świadczeń społecznych wynikający z wyższej niż prognozowano inflacji w 2000 r.

W roku bieżącym, wbrew oczekiwaniom, nie nastąpiło zacieśnienie polityki fiskalnej; deficyt sektora finansów publicznych wynieść może powyżej 2,5% PKB wobec 1,7% PKB zakładanego na rok bieżący oraz 2,7% PKB w roku ubiegłym.

W zakresie równowagi zewnętrznej zaznaczała się stopniowa poprawa, wskutek spadku dynamiki importu oraz poprawy dynamiki eksportu. Prognozy obrotów bieżących na koniec roku wskazują na to, że ich deficyt w relacji do PKB będzie wynosił prawdopodobnie nieco poniżej 7%.

* * *

Utrzymuje się nadal wiele zagrożeń, które mogą wpływać na zjawiska inflacyjne w najbliższym okresie. Niepewna jest przede wszystkim sytuacja na międzynarodowym rynku paliwowym. Nie widać perspektyw istotnego obniżenia cen ropy naftowej.

Zagrożeniem dla ograniczania procesów inflacyjnych będzie w dalszym ciągu sytuacja na rynku żywności. Prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych wskazują na możliwość dalszego zmniejszania się, w bieżącym kwartale i co najmniej w pierwszych dwóch kwartałach 2001 r., podaży produktów pochodzenia rolniczego z produkcji krajowej. Utrzymywać się będzie dalszy spadek produkcji mięsa wieprzowego i wołowego, który nie zostanie w pełni skompensowany dostawami z importu, w warunkach istniejącej ochrony krajowego rynku oraz ostatnich decyzji rządu wprowadzających blokadę dla importu wołowiny. Gorsze tegoroczne zbiory zbóż i warzyw będą zbyt małe, aby zaspokoić w pełni popyt krajowy. W konsekwencji należy liczyć się z możliwością utrzymywania się wysokiej dynamiki cen żywności w dalszych miesiącach bieżącego roku, jak również prawdopodobnie co najmniej w I połowie roku 2001.

RPP postanowiła utrzymać restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej.

Następne posiedzenie RPP odbędzie się 20 grudnia br.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję