Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego

W dniu 13 czerwca 2001r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. omówiła problemy związane z dystrybucją przez ZUS świadczeń emerytalno-rentowych na rachunki bankowe. Podkreślenia wymaga fakt, iż tylko w ok. 30% przypadków możliwe jest dokonanie wypłaty emerytury lub renty w drodze bezgotówkowej.
  2. omówiła program działań mających na celu eliminację papieru z rozliczeń międzybankowych. Ten ambitny zamiar sektora bankowego ma szansę być zrealizowany m.in. pod warunkiem dokonania znacznego postępu we wdrażaniu standardowych formularzy dokumentów rozliczeniowych, standardu numeru rachunku bankowego (NRB) oraz upowszechnienia polecenia zapłaty jako formy przewidzianej dla regulowania stałych płatności o relatywnie niewielkich kwotach,
  3. zapoznała się z funkcjonowaniem tzw. "ucinania" czeków z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i omówiła perspektywy rozszerzenia jego zakresu o pozostałe rodzaje czeków,
  4. oceniła aktualny stan funkcjonowania systemów rozrachunku skarbowych papierów wartościowych i omówiła propozycje rozwiązań na przyszłość,
  5. zapoznała się z przygotowaną przez Departament Systemu Płatniczego NBP analizą dostosowania polskiego systemu płatniczego do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej,
  6. pozytywnie zaopiniowała sporządzony przez Departament Systemu Płatniczego NBP harmonogram dochodzenia do spełniania przez NBP określonej w rekomendacjach Europejskiego Banku Centralnego zasady ustalania opłat przez bank centralny na poziomie pełnego pokrywania kosztów.

Rada ustaliła, że termin następnego posiedzenia zostanie określony w trybie roboczym.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję