Umowa między
Narodowym Bankiem Polskim a Bankiem Francji

Dotychczasowa współpraca Narodowego Banku Polskiego z Bankiem Francji

Współpraca NBP z Bankiem Francji rozpoczęła się już w 1998 r., kiedy w ramach kontraktu finansowanego przez Unię Europejską, francuscy eksperci dokonali systemowej analizy ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych uwarunkowań działalności NBP oraz ich wpływu na przebieg procesów integracyjnych. Ponadto analizie poddano działalność NBP w świetle procesów dostosowawczych do wymogów UE. W efekcie podjętych działań Bank Francji przedłożył Zarządowi NBP wnioski (tzw. policy recommendations) odnośnie dalszych koniecznych działań integracyjnych NBP. Wykorzystując powyższe wnioski, a także z uwagi na rozwijającą się współpracę z Bankiem Francji, Zarząd NBP podjął decyzję o przystąpieniu do finansowanego ze środków unijnych programowania Phare 2000.

Przesłanki dla wyboru Banku Francji jako partnera współpracy bliźniaczej; konsorcjum banków.

W efekcie podjętych działań powstał projekt zat. "Dostosowanie Narodowego Banku Polskiego do funkcjonowania w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych" (ang. Adjustment of the National Bank of Poland to operation within the European System of Central Banks). Zważywszy na doświadczenia Banku Francji, w szczególności w zakresie nadzoru bankowego i regulacji bankowych, statystyki monetarnej, rachunkowości oraz systemu płatniczego, naturalnym partnerem NBP w planowanych działaniach dostosowawczych stał się właśnie Bank Francji. Podjął się on realizacji projektu NBP wraz z bankiem centralnym Włoch, tworząc tym samym konsorcjum bankowe.
Bardzo ważny był również fakt udziału Banku Francji, w charakterze banku wiodącego, w realizacji umowy konsorcjalnej z Bankiem Rumunii, w ramach Phare 1998 oraz wynikające z tej współpracy pozytywne doświadczenia praktyczne. Udział Banku Włoch był bardzo pożądany z uwagi na wysoki profesjonalizm i duże doświadczenie tego banku w zakresie m.in. technik informatycznych. Program realizowany będzie ze środków pomocowych Phare 2000 Unii Europejskiej oraz współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Podpisywana w dniu 12 lipca br. umowa ma charakter umowy bliźniaczej zawartej pomiędzy NBP a Bankiem Francji reprezentującym konsorcjum.

Główny cel projektu

Celem projektu jest pełne dostosowanie NBP do wymogów stawianych członkom Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Członkostwo NBP w ESBC nastąpi automatycznie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Realizacja programu umożliwi również wywiązanie się przez Polskę z zobowiązań przyjętych podczas negocjacji akcesyjnych w obszarach pozostających w kompetencjach NBP: "Unia gospodarcza i walutowa", "Swobodny przepływ kapitału", "Swoboda świadczenia usług", "Ochrona konsumentów i zdrowia", "Statystyka" oraz "Finanse i budżet".

Szczegółowe cele projektu

Projekt przewiduje dostosowanie działalności NBP do standardów UE w następujących obszarach działalności banku centralnego:

 • system płatniczy - Bank Francji
 • statystyka monetarna - Bank Francji
 • monitorowanie przepływów kapitałowych - Bank Włoch
 • rachunkowość i sprawozdawczość - Bank Francji
 • nadzór bankowy - Bank Francji, Bank Włoch
 • audyt wewnętrzny - Bank Włoch
 • system informatyczny - Bank Włoch

Projekt NBP przewiduje realizację działań dostosowawczych w siedmiu komponentach:

Komponent 1 - System płatniczy

Umożliwi dostosowania polskiego systemu płatniczego SORBNET, będącego systemem RTGS (system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym - ang. Real Time Gross Settlement) do standardów Unii Europejskiej i wymogów EBC w drodze przystąpienia do unijnego systemu TARGET (ang. Trans-European Automated Real-Time Gross Settlemnt Express Transfer System).

Komponent 2 - Statystyka monetarna

Ma na celu dostosowanie statystyki pieniężnej NBP do wymogów Europejskiego Banku Centralnego w drodze przyjęcia unijnych rozwiązań dotyczących przede wszystkim sporządzania bilansu skonsolidowanego Monetarnych Instytucji Finansowych, sektoryzacji, sporządzania statystyki transakcji, zakresu zbieranych danych oraz metody ważenia w ramach statystyki stóp procentowych. Ponadto umożliwi stworzenie bazy dla statystyki emisji papierów wartościowych.

Komponent 3 - Monitorowanie przepływów kapitałowych dotyczących inwestycji portfelowych.

Usprawni metodologię zbierania i przetwarzania danych dotyczących transgranicznych transakcji portfelowych, w tym również krótkoterminowych w związku z liberalizacją kapitału krótkoterminowego. Umożliwi szybsze określanie tzw. zewnętrznej pozycji inwestycyjnej (ang. external investment position)

Komponent 4 - Rachunkowość i sprawozdawczość

Realizacja tego komponentu gwarantuje dostosowanie rachunkowości i sprawozdawczości NBP do standardów międzynarodowych i Unii Europejskiej. Zostaną opracowane wewnętrzne przepisy NBP zgodne z zaleceniami ESBC. W ich efekcie NBP będzie przygotowany do wysyłania codziennie do EBC tzw. "Dziennego raportu obrotów i stanu" począwszy od 1 stycznia 2003r.

Komponent 5 - Nadzór bankowy

Umożliwi transpozycję dyrektyw Komisji Europejskiej w obszarze nadzoru skonsolidowanego i adekwatności kapitałowej dla działalności handlowej do polskiego porządku prawnego, wraz z ich pełnym wdrożeniem i doskonaleniem narzędzi NBP potrzebnych dla oceny sytuacji indywidualnych banków.

Komponent 6 - Audyt wewnętrzny i kontrola

Umożliwi unowocześnienie oraz dostosowanie audytu wewnętrznego NBP do standardów audytu europejskiego. Będzie to osiągnięte poprzez doskonalenie rodzajów i metod wewnętrznego audytu NBP oraz poprzez odpowiednie szkolenia pracowników NBP.

Komponent 7 - System informatyczny

Ma zapewnić niezawodny poziom ciągłości usług systemu informatycznego NBP w stopniu porównywalnym do systemów funkcjonujących w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC).

W ten sposób zostaną także w istotny sposób podniesione kwalifikacje zawodowe pracowników NBP zaangażowanych w proces dostosowawczy.

Forma realizacji projektu

 • wizyty studyjne pracowników NBP w Banku Francji i Banku Włoch,
 • szkolenia krajowe,
 • raporty kwartalne i raport końcowy oceniający dostosowanie NBP do standardów ESBC.

Okres realizacji projektu

Projekt będzie trwał 24 miesiące. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2003 r.

Doradca Przedakcesyjny

We wszystkich projektach umowy bliźniaczej uczestniczy pełnoetatowy ekspert z kraju członkowskiego, określany mianem Doradcy Przedakcesyjnego (DPA), który będzie pracował w kraju beneficjenta oraz pomagał w koordynacji poszczególnych działań.
Doradca Przedakcesyjny odpowiada za doradztwo w sprawach organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, przestrzegania zasad proceduralnych, wprowadzenie systemów monitorowania czynności i przekazywania informacji. Doradca Przedakcesyjny będzie wspomagał NBP i Konsorcyjnego Kierownika Projektu w ocenianiu i organizowaniu misji na miejscu oraz seminariów i szkoleń. Będzie także odpowiadał za ocenę wyników i zapewnienie płynnej realizacji projektu, będzie proponował niezbędne zmiany po zasięgnięciu opinii NBP i Banku Francji.

Finansowanie projektu

Całkowita kwota projektu wynosi 6 485 000 EUR, z czego:

 • wkład Phare (budżet umowy bliźniaczej) -
  2 000 185 EUR zgodnie z Memorandum Finansowym,
 • zakupy sprzętowe (finansowane przez Phare) -
  1 495 000 EUR,
 • współfinansowanie NBP - 2 990 000 EUR.

Umowa wejdzie w życie po parafowaniu przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję