Program konferencji naukowej
"Polska droga do euro"

***
POLSKA DROGA DO EURO

Falenty, 22 - 23 października 2001 r.
- program konferencji naukowej


***


22 października 2001 r.

Sesja 1.
Strategie akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej
- przewodniczący prof. dr hab. Marek Dąbrowski

10.00 - 10.30 - otwarcie konferencji
- Prof. dr hab. L. Balcerowicz - Prezes NBP

10.30 - 10.50
R. Hausmann (Harvard University, John F. Kennedy School of Government): Jak dolaryzować

10.50 - 11.10
D. Gros (Centre for European Policy Studies): Przyszłość złotego - pomiędzy euro a walutą gospodarki wschodzącej

11.10 - 12.00 - pytania, dyskusja

12.00 - 12.30 - przerwa na kawę

12.30 - 12.50
F. Coricelli (University of Siena): Korzyści i koszty jednostronnego wprowadzenia euro

12.50 - 13.10
S. Gomułka (London School of Economics): Polska droga do euro - przegląd opcji.

13.10 - 14.00 - pytania, dyskusja

14.00 - 15.00 - przerwa na obiad

15.00 - 16.00
A. Bratkowski, J. Rostowski (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych): Dlaczego opcja jednostronnej euroizacji ma sens w przypadku (niektórych) krajów akcesyjnych - odpowiedź, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

K. Lutkowski (Szkoła Główna Handlowa): W poszukiwaniu optymalnej strategii dla Polski na drodze do euro

E. Pietrzak (Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową): Kiedy euro zastąpi złotego?

K. Szeląg (Narodowy Bank Polski): Proces etapowego dochodzenia Polski do euro

C. Wójcik (Narodowy Bank Austrii): Czy jednostronna euroizacja w Polsce jest właściwą drogą do osiągnięcia integracji monetarnej z UGiW?

16.00 - 16.30 - pytania, dyskusja

16.30 - 17.00 - przerwa na kawę

17.00 - 18.00 - dyskusja

19.00 - uroczysta kolacja
***

23 października 2001 r.

Sesja 2.
Adekwatność kryteriów monetarnych dla krajów akcesyjnych
- przewodniczący dr Bogusław Grabowski

9.00 - 10.30
G. Fagan (Europejski Bank Centralny): Źródła dywergencji inflacyjnych w krajach strefy euro

R. Koenig (Deutsche Bundesbank): Czy kryteria z Maastricht powinny zostać zmodyfikowane?

W. Orłowski (Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych, Zakład Badań Statystyczno - Ekonomicznych GUS i PAN): Możliwość spełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji EMU

F. Schardax (Narodowy Bank Austrii): Realna konwergencja, realne kursy walutowe i inflacja w krajach Europy Środkowo - Wschodniej

K. Marczewski (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego): Efekt Samuelsona - Balassy a sektor realny w Polsce

A. Simon (Narodowy Bank Węgier): Konwergencja w Europie Środkowo-Wschodniej a euro.

10.30 - 11.00 - pytania, dyskusja

11.00 - 11.30 - przerwa na kawę

11.30 - 13.00 - dyskusja

13.00 - 14.00 - przerwa na obiadSesja 3.
Korzyści i koszty przystąpienia do strefy euro
- przewodniczący prof. dr hab. Dariusz Rosati

14.00 - 15.10
J. Durán (Europejski Bank Centralny): Polityka fiskalna w Unii Europejskiej - wnioski dla krajów akcesyjnych

H. F. Jensen (Centralny Bank Danii): Korzyści i koszty systemu ERM II. Doświadczenia duńskie.

M. Góra (Szkoła Główna Handlowa): Konsekwencje uczestnictwa w UGiW dla polskiego ryku pracy

J. Borowski (Narodowy Bank Polski): Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do UGiW

D. Tymoczko (Narodowy Bank Polski): Renta mennicza po akcesji do UGiW - korzyści, czy koszty?

15.10 - 15.40 - przerwa na kawę

15.40 - 16.50 - dyskusja

16.50 - 17.00 - zamknięcie konferencji

17.00 - kolacja


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-04-18
1 EUR4,1820
1 USD3,0265
1 CHF3,4293
1 GBP5,0789
100 JPY2,9549

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Numizmatyka