Komunikat NBP
w sprawie wprowadzenia modyfikacji w systemie operacji otwartego rynku
na 2002 rok

Zgodnie z Założeniami polityki pieniężnej na 2002 r., od lutego br. Narodowy Bank Polski wprowadza zmiany w systemie operacji otwartego rynku. Narodowy Bank Polski będzie prowadził operacje otwartego rynku:

  1. podstawowe, polegające na regularnej (raz w tygodniu) emisji bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego z 28-dniowym terminem zapadalności. Operacje będą prowadzone w każdy piątek, a w przypadku, gdy będzie to dzień wolny od pracy, banki zostaną poinformowane o dniu przeprowadzania operacji z wyprzedzeniem.
  2. dostrajające, prowadzone doraźnie (bez określania regularnych terminów) w celu łagodzenia wpływu znacznych zaburzeń płynności na rynkowe stopy procentowe, polegające na:
    • emisji bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego z terminem zapadalności od 1 do 7 dni,
    • zasilaniu systemu bankowego w płynność, w drodze zakupu od banków (w trybie przetargowym) skarbowych papierów wartościowych na okresy wynoszące od 1 do 7 dni (transakcje typu repo),
    • przedterminowym wykupie bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.

Zasady prowadzenia operacji otwartego rynku określa uchwała nr 1/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 stycznia 2002 r . Operacje nadal będą dostępne dla banków pełniących funkcję dealera rynku pieniężnego. Rentowność operacji podstawowych i dostrajających nie będzie niższa niż określony w uchwale Rady Polityki Pieniężnej poziom stopy referencyjnej dla operacji podstawowych, obowiązującej w dniu przeprowadzania operacji. Aktualnie (poczynając od 31 stycznia 2002 r.) wysokość tej stopy wynosi 10,0% - zgodnie z uchwałą nr 2/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w Narodowym Banku Polskim.

Operacje otwartego rynku typu podstawowego, scharakteryzowane w pkt. 1, oraz operacje dostrajające, wymienione w pkt. 2 lit. a i c, będą przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski w trybie i na zasadach określonych w uchwale nr 35/2000 Zarządu NBP z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego oraz obrotu tymi bonami.

W odniesieniu do operacji dostrajających, o których mowa w pkt. 2 lit. b, ma nadal zastosowanie zarządzenie nr A/3/97 Prezesa NBP z dnia 10 października 1997 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu aukcyjnego obrotu bonami skarbowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami".


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję