Informacja z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 17-18 grudnia 2002 r.

W dniach 17-18 grudnia 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej
W okresie, jaki minął od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej pojawiło się niewiele nowych danych charakteryzujących rozwój sytuacji gospodarczej. W listopadzie dwunastomiesięczna inflacja uległa obniżeniu do poziomu 0,9% z 1,1% w październiku. Poziom cen w listopadzie w stosunku do października obniżył się o 0,1%, na co wpłynął przede wszystkim spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz spadek cen napojów alkoholowych. Należy zaznaczyć, że średnioroczną inflację w Polsce w październiku br., liczoną wg metodologii stosowanej w Unii Europejskiej (HICP), szacować można na 2,4% (w porównaniu z 2,0% w UE).

Potwierdziły się dobre wyniki polskiego handlu zagranicznego, aczkolwiek w porównaniu do poprzedniego roku dynamika obrotów jest wolniejsza. Najnowsze badania koniunktury GUS wskazują na poprawę klimatu w przemyśle przetwórczym. Dane te uzupełniają ocenę sprzed miesiąca o stopniowej poprawie aktywności gospodarczej. Po decyzjach szczytu w Kopenhadze, kończących negocjacje Polski w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, należy spodziewać się, że dalszemu ożywieniu gospodarczemu sprzyjać będą procesy integracyjne w ramach UE.

W listopadzie 2002 r. w gospodarce nadal występowały zjawiska sprzyjające utrwalaniu się niskiego poziomu inflacji:
  • oczekiwania inflacyjne osób prywatnych i analityków bankowych utrzymują się na niskim poziomie,
  • utrzymuje się niska roczna dynamika podaży pieniądza ogółem, ustabilizowała się dynamika pieniądza gotówkowego, a roczna dynamika kredytów pozostaje na niskim poziomie,
  • umiarkowany wzrost płac nie zagraża wzrostem presji inflacyjnej.

Biorąc pod uwagę, że nie w pełni ujawniły się efekty dotychczasowych obniżek stóp procentowych, konieczne jest zachowanie ostrożności w prowadzeniu polityki pieniężnej. Nie zmniejszyło się ponadto znaczenie czynników mogących utrudniać stabilizację inflacji na niskim poziomie:
  • istnieje zagrożenie wyższego, niż planowano w projekcie ustawy budżetowej na 2003 r. deficytu ekonomicznego sektora finansów publicznych,
  • nadal ma miejsce spadek depozytów gospodarstw domowych w bankach,
  • wciąż utrzymująca się groźba konfliktu zbrojnego z Irakiem oraz przedłużający się strajk w Wenezueli sprawiają, że ropa naftowa na rynkach światowych, po październikowych spadkach cen, ponownie drożeje,
  • wraz z poprawą dynamiki wzrostu gospodarczego może pojawić się presja inflacyjna.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać podstawowe stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie oraz utrzymać neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

Kontynuowano prace nad średniookresową strategią polityki pieniężnej. Ponadto Rada omówiła bilans płatniczy za 3 kwartały 2002. Rada podjęła także uchwałę w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, skracającą termin podstawowych operacji z 28 do 14 dni.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 28 - 29 stycznia 2003 r.


  Opis  plik .pdf - 101KB


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję