Informacja z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 22-23 października 2002 r.

W dniach 22-23 października 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

W październiku obserwuje się utrwalenie niskiego poziomu inflacji. Utrzymują się czynniki ograniczające wzrost inflacji w przyszłości:
 • bieżąca stopa inflacji oraz wszystkie miary inflacji bazowej ustabilizowały się na niskim poziomie,
 • utrzymała się niska skala zagrożeń dla przyszłej inflacji ze strony czynników monetarnych: wyraźnie obniżyła się roczna dynamika podaży pieniądza ogółem oraz roczne dynamiki pieniądza gotówkowego w obiegu; niska jest dynamika kredytów,
 • nastąpiła poprawa oczekiwań inflacyjnych zarówno osób prywatnych, jak i analityków bankowych,
 • umiarkowany wzrost płac - przy wysokim poziomie bezrobocia - nie zagraża wzrostem presji inflacyjnej,
 • prognozy wzrostu gospodarki światowej, w tym zwłaszcza gospodarki niemieckiej, wskazują, że należy oczekiwać wolniejszego ożywienia gospodarczego.

Obraz sytuacji makroekonomicznej nie jest jednoznaczny. Część danych, przede wszystkim dane o wrześniowej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, wskazuje, że powinno następować stopniowe ożywienie gospodarcze. Obecnie nie są jeszcze jednak dostępne dane o aktywności inwestycyjnej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw po III kwartałach W tej sytuacji trudno o definitywną ocenę skali i trwałości ożywienia w przedsiębiorstwach i perspektyw przyspieszenia wzrostu gospodarczego w następnych kwartałach.

Utrzymują się czynniki mogące zagrażać stabilizacji inflacji na niskim poziomie oraz ograniczać wzrost potencjału produkcyjnego:
 • utrzymuje się niepewność co do wyników budżetu w bieżącym roku i - pośrednio - w przyszłym roku,
 • utrzymują się wysokie ceny ropy naftowej na rynkach światowych oraz ryzyko ich wzrostu,
 • we wrześniu pogłębił się spadek depozytów gospodarstw domowych w bankach,
 • mimo, że dynamika agregatów monetarnych jest bardzo niska - trudno jest precyzyjnie ocenić jaka będzie ich opóźniona reakcja na już podjęte decyzje o obniżkach stóp procentowych, które w stosunku do 2001 r. są na radykalnie niższym poziomie.

Rada Polityki Pieniężnej uznała, że z punktu widzenia przyszłej inflacji czynniki ograniczające presję inflacyjną mają jeszcze - w świetle obecnych przewidywań - większy wpływ niż czynniki zagrażające stabilizacji inflacji i postanowiła:
 • oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje obniżone z 10,0% do 9,0% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli zostaje obniżona z 8,5% do 7,75% w skali rocznej;
 • Narodowy Bank Polski będzie prowadził 28-dniowe operacje otwartego rynku o stopie rentowności nie niższej niż 7,0% w skali rocznej;
 • stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez NBP wynosi 5,0% w skali rocznej;
Rada utrzymuje neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.
Rada Polityki Pieniężnej przedyskutowała wstępne założenia średniookresowej strategii polityki pieniężnej na lata 2004 - 2006. RPP podkreśliła, że w celu zapewnienia przejrzystości polityki monetarnej konieczne jest opracowanie tego dokumentu w ciągu najbliższych kilku miesięcy, gdyż - biorąc pod uwagę opóźnienia reakcji gospodarki na decyzje dotyczące stóp procentowych NBP - będzie on stanowić podstawę polityki monetarnej w 2003 i wpływać na sytuację monetarną w latach następnych. średniookresowa strategia polityki pieniężnej oparta będzie na uzgodnionych wspólnie z rządem założeniach strategii integracji z Unią Gospodarczo-Walutową, które ustalają, że Polska w 2005 r. powinna spełniać nominalne kryteria konwergencji z Maastricht, w tym kryterium inflacyjne.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2002 r.  Opis  plik .pdf - 100KB

[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję