Informacja z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 24-25 września 2002 r.

W dniach 24-25 września 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

We wrześniu obserwuje się utrwalanie niskiego poziomu inflacji. Wzmocniły się czynniki ograniczające wzrost inflacji w przyszłości:
 • oczekiwany w perspektywie 12-tu miesięcy poziom inflacji uległ dalszemu obniżeniu,
 • obniżeniu uległa bieżąca stopa inflacji oraz wszystkie miary inflacji bazowej,
 • spadła dynamika podaży pieniądza M3,
 • znacząco obniżyła się dynamika kredytu dla gospodarstw domowych oraz dynamika kredytów dla przedsiębiorstw,
 • umiarkowany wzrost płac - przy wysokim poziomie bezrobocia - nie zagraża wzrostem presji inflacyjnej,
 • obniżyły się prognozy wzrostu gospodarki światowej, w tym zwłaszcza gospodarki niemieckiej.

Z gospodarki nadal napływają niejednoznaczne sygnały. Pozytywne informacje o wzroście wartości kosztorysowej inwestycji noworozpoczynanych mogą być zapowiedzią nadchodzącej poprawy popytu inwestycyjnego. Oceniamy, że sierpniowe dane o produkcji sprzedanej przemysłu, choć nieco słabsze niż powszechnie oczekiwano, potwierdzają, że nastąpiło przełamanie spadkowego trendu produkcji i należy się spodziewać, że w III kwartale nastąpi wzrost wartości dodanej w tym dziale. Sygnały te świadczą o tym, że tempo wzrostu gospodarczego w nadchodzących kwartałach będzie wzrastać. O tym, czy powolny wzrost gospodarczy znacznie przyspieszy i czy przyspieszenie to będzie trwałe zadecydują czynniki popytowe a przede wszystkim popyt zagranicy. Prognozy wzrostu popytu zagranicy nie są jednak optymistyczne. Za ostrożnością w ocenie możliwości przyspieszenia dynamiki popytu inwestycyjnego przemawia także wzrost ryzyka wybuchu wojny z Irakiem.

Umiarkowane tempo ożywienia gospodarczego zdaniem Rady nie stwarza obecnie zagrożenia dla realizacji celu inflacyjnego w 2002 i 2003 r., wskazuje jednak na potrzebę zachowania ostrożności w podejmowaniu decyzji o tempie i skali rozluźniania polityki monetarnej.

Utrzymują się czynniki mogące zagrażać stabilizacji inflacji na niskim poziomie oraz ograniczać wzrost potencjału produkcyjnego:
 • pogłębia się spadek rocznej dynamiki depozytów gospodarstw domowych
 • utrzymuje się duża niepewność dotycząca kształtowania się cen paliw,
 • projekt Ustawy budżetowej na rok 2003 nie stanowi realizacji składanych wcześniej przez rząd deklaracji o podjęciu działań trwale poprawiających sytuację finansów publicznych. W projekcie brak jest zasadniczych rozwiązań systemowych, wpływających na ograniczenie dynamiki wydatków budżetowych i zmieniających ich strukturę. Perspektywa utrzymania wysokiego deficytu sektora finansów publicznych w warunkach prognozowanego, szybszego wzrostu gospodarczego w 2003 r. oznacza dalsze rozluźnienie polityki fiskalnej.

Rada Polityki Pieniężnej uznała, że z punktu widzenia przyszłej inflacji czynniki ograniczające presję inflacyjną mają - w świetle obecnych przewidywań - większy wpływ niż czynniki zagrażające stabilizacji inflacji i postanowiła:
 • obniżyć minimalną stopę rentowności 28-dniowych operacji otwartego rynku z 8,0% do 7,5%;
 • obniżyć stopę redyskontową weksli z 9,0% do 8,5%;
 • obniżyć stopę kredytu lombardowego z 10,5% do 10,0%;
 • obniżyć stopę depozytową z 5,5% do 5,0%;
 • utrzymać neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniu 3 października 2002 r.  Opis  plik .pdf (94KB)


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję