Informacja z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 26-27 listopada 2002 r.

W dniach 26-27 listopada 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

W październiku 2002 r. w gospodarce nadal dominowały zjawiska sprzyjające utrwalaniu się niskiego poziomu inflacji:
 • obniżeniu uległy wszystkie miary inflacji bazowej,
 • oczekiwania inflacyjne zarówno osób prywatnych, jak i analityków bankowych ustabilizowały się na tym samym, co miesiąc wcześniej, niskim poziomie,
 • wyraźnie obniżyła się roczna dynamika podaży pieniądza ogółem, ustabilizowała się dynamika pieniądza gotówkowego, a roczna dynamika kredytów pozostaje na niskim poziomie,
 • umiarkowany wzrost płac - przy wysokim poziomie bezrobocia - nie zagraża wzrostem presji inflacyjnej,
 • prognozy wzrostu gospodarki światowej, w tym zwłaszcza gospodarki niemieckiej, wskazują, że ożywienia gospodarczego należy oczekiwać dopiero w drugiej połowie 2003r. i będzie ono wolniejsze niż przewidywano jeszcze miesiąc temu.

Obraz czynników decydujących o wzroście gospodarczym - i pośrednio o tendencjach inflacyjnych - w 2003 i 2004 r. raczej potwierdza wcześniejsze dane o stopniowej poprawie aktywności gospodarczej.
 • W III kwartale br.:
  • wzrosła wartość dodana w przemyśle,
  • zmniejszył się spadek wolumenu produkcji budowlano-montażowej,
  • potwierdziły się dane o poprawie sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
  • utrzymała się wysoka dynamika sprzedaży w działach zaliczanych do usług rynkowych.
  Wyższe tempo wzrostu PKB w III kwartale jest pozytywnym sygnałem, zwłaszcza na tle pogarszającej się koniunktury w Niemczech.

 • W październiku:
  • produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż w analogicznym miesiącu ub.r. o 3,2%,
  • wzrosła dynamika sprzedaży detalicznej, była ona nominalnie wyższa o 5,1% niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego
Nadal jednak utrzymuje się niepewność co do trwałości ożywienia:
 • Pogłębił się natomiast spadek produkcji budowlanej (z 6,1% do 8,8%).
 • Ostatnie wyniki badań koniunktury GUS wskazują na pogorszenie klimatu w przemyśle przetwórczym, budownictwie i w handlu detalicznym.
 • Mimo poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw nakłady inwestycyjne w cenach stałych po trzech kwartałach były - podobnie jak w I półroczu br. - o 15,5% niższe niż w analogicznych okresie 2001 r. (spadek ten dotyczył jednak przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników, wobec czego nie przesądza o skali spadku inwestycji w ujęciu rachunków narodowych).
 • Najnowsze prognozy ponownie przesuwają w czasie moment ożywienia gospodarczego w Niemczech, co pociąga za sobą przesunięcie na drugie półrocze 2003 r. okres przyspieszenia wzrostu polskiego eksportu.
W sumie należy jednak ocenić, że tempo wzrostu popytu krajowego w ciągu najbliższych kwartałów będzie stopniowo rosło. Do przyspieszenia wzrostu inwestycji będą przyczyniać się procesy integracji z UE, zwłaszcza w 2004 r. i w latach następnych.

Nadal utrzymują się czynniki mogące utrudniać stabilizację inflacji na niskim poziomie:
 • Mimo, że ceny ropy naftowej na rynkach światowych w październiku obniżyły się, to niepewność związana z konfliktem wokół Iraku powoduje, że należy liczyć się z możliwością ponownego ich wzrostu.
 • W październiku, już trzeci miesiąc z rzędu wystąpił spadek depozytów gospodarstw domowych w bankach, częściowo wynikający ze spadku oprocentowania oraz wprowadzenia podatku od dochodów odsetkowych,
 • Mimo, że dynamika agregatów monetarnych jest bardzo niska, trudno jest precyzyjnie ocenić jaka będzie ich opóźniona reakcja na już podjęte decyzje o obniżkach stóp procentowych, które w stosunku do 2001 r. są na radykalnie niższym poziomie.
 • Istnieje zagrożenie wyższego, niż planowano w projekcie ustawy budżetowej na 2003 r. deficytu ekonomicznego sektora finansów publicznych, przede wszystkim na skutek większego niedoboru jednostek tego sektora poza budżetem państwa.
 • Wzrost cen sprzedaży w przemyśle w 2002 r. świadczy o wysokiej wrażliwości tych cen na zmiany kursu złotego. Wraz z poprawą dynamiki wzrostu gospodarczego można spodziewać się pogłębienia deficytu na rachunku bieżącym bilansu płatniczego, co osłabiło by złotego. Nie można więc wykluczyć, że w II połowie 2003 i 2004 r. dojdzie do skumulowania dwóch czynników zwiększających presje inflacyjną: wzrostu popytu wewnętrznego i spadku kursu złotego.

Dlatego, choć nie widać obecnie poważnych zagrożeń dla realizacji celu inflacyjnego w 2003 r., nie da się wykluczyć wzrostu presji inflacyjnej pod koniec 2003 r. i w 2004 r.

Rada Polityki Pieniężnej uznała, że z punktu widzenia przyszłej inflacji czynniki ograniczające presję inflacyjną mają większy wpływ niż czynniki zagrażające stabilizacji inflacji i postanowiła:
 • oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje obniżone z 9,0% do 8,75% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli zostaje obniżona z 7,75% do 7,50% w skali rocznej;
 • Narodowy Bank Polski będzie prowadził 28-dniowe operacje otwartego rynku o stopie rentowności nie niższej niż 6,75% w skali rocznej;
 • stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez NBP wynosi 4,75% w skali rocznej;
Rada utrzymuje neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

* * *

Rada Polityki Pieniężnej zatwierdziła plan finansowy NBP na 2003 rok oraz kontynuowała dyskusję nad średniookresową strategią polityki monetarnej na lata 2004-2006. Rada przyjęła także Raport o inflacji w III kwartale 2002 r.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2002 r.

  Opis  plik .pdf (103KB)


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję