Informacja z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 27-28 sierpnia 2002 r.

W dniach 27-28 sierpnia 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, w zakresie płac i świadczeń społecznych, podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych, w sektorze finansów publicznych oraz kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

W sierpniu obserwuje się utrwalanie niskiego poziomu inflacji. W porównaniu do sytuacji przed miesiącem uległy wzmocnieniu czynniki ograniczające wzrost inflacji w przyszłości:
 • oczekiwany poziom inflacji uległ dalszemu obniżeniu;
 • obniżyły się wszystkie miary inflacji bazowej;
 • dynamika podaży pieniądza M3 spadła do poziomu 1,2 proc;
 • znacząco obniżyła się dynamika kredytu dla gospodarstw domowych, utrzymuje się niska dynamika kredytów dla przedsiębiorstw;
 • umiarkowany wzrost płac nie zagraża wzrostem presji inflacyjnej;
 • ograniczenie usztywnień rynku pracy - dzięki częściowej liberalizacji kodeksu pracy - sprzyjać będzie utrzymaniu inflacji na niskim poziomie;
 • oddala się perspektywa przyspieszenia wzrostu w USA i Unii Europejskiej.
Przy mniej optymistycznych perspektywach wzrostu gospodarki światowej, w Polsce potwierdziły się sygnały ożywienia gospodarczego:
 • produkcja w przetwórstwie przemysłowym wzrosła w lipcu o 7,8%;
 • wyższe od oczekiwanych były dochody budżetu z tytułu podatków pośrednich;
 • nadal rosły wpływy z eksportu;
 • odnotowano istotny wzrost nowo rozpoczętych inwestycji;
 • sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w lipcu o 8,6%.
Umiarkowane tempo ożywienia gospodarczego zdaniem Rady nie stwarza obecnie zagrożenia dla realizacji celu inflacyjnego.

Utrzymują się czynniki mogące zagrażać stabilizacji inflacji na niskim poziomie:
 • następuje spadek rocznej dynamiki depozytów gospodarstw domowych przy jednoczesnym utrzymaniu się wysokiej dynamiki pieniądza gotówkowego w obiegu;
 • perspektywa utrzymania wysokiego deficytu sektora finansów publicznych w warunkach założonego wzrostu gospodarczego w 2003 r., wraz z zapowiadanym zwiększeniem skali udzielanych poręczeń i gwarancji, oznacza dalsze rozluźnienie polityki fiskalnej; brak jest do tej pory konkretnych propozycji reform w systemie wydatków publicznych, które pozwoliłyby na trwałe i skuteczne ograniczenie obecnego wysokiego poziomu deficytu budżetowego;
 • utrzymuje się niepewność dotycząca kształtowania się czynników podażowych, zwłaszcza cen paliw.
Biorąc pod uwagę te argumenty Rada Polityki Pieniężnej postanowiła:
 • obniżyć minimalną stopę rentowności 28-dniowych operacji otwartego rynku z 8,5% do 8,0%;
 • obniżyć stopę redyskontową weksli z 10,0% do 9,0%;
 • obniżyć stopę kredytu lombardowego z 11,5% do 10,5%;
 • pozostawić na niezmienionym poziomie stopę depozytową (5,5%);
 • utrzymać neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.
Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 24-25 września 2002 r.

  Opis  plik .pdf (94KB)


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję