Europejski Komitet Nadzorców Bankowych (CEBS)
publikuje dokument konsultacyjny dotyczący stosowania Procesu Analizy Nadzorczej
w ramach Filaru 2

data publikacji: 2004-05-24

W dniu 24 maja 2004 r. Europejski Komitet Nadzorców Bankowych (CEBS) opublikował dokument konsultacyjny dotyczący stosowania Procesu Analizy Nadzorczej w Filarze 2 Nowej Umowy Kapitałowej, znanej pod nazwą Bazylea II.

Przewodniczący CEBS, José-María Roldán, stwierdził:

"Niniejsze Ogólne Zasady (High Level Principles - HLP) dotyczące Procesu Analizy Nadzorczej odzwierciedlają aktualne stanowisko CEBS w sprawie wprowadzania Filaru 2. Przedstawiciele środowiska bankowego od pewnego czasu proszą o bardziej szczegółowe wytyczne na ten temat. Cieszy mnie, że CEBS może wnieść swój wkład w tę debatę. CEBS opracował niniejsze zasady, mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu konwergencji oraz stworzenie podstaw dla tekstów prawnych opracowywanych w ramach projektu dyrektywy UE. Zasady HLP łączą stosowane obecnie najlepsze praktyki z nowymi, uwzględniającymi elementy Nowej Umowy Kapitałowej. Ważne, aby rozpatrywać je w ogólnym kontekście nadzoru ostrożnościowego opartego na ryzyku".

Dokument konsultacyjny, składający się z pięciu rozdziałów, określa zasady Procesu Analizy Nadzorczej (Supervisory Review Process - SRP) i jego dwóch elementów - Wewnętrznego Procesu Oceny Adekwatności Kapitałowej (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) oraz Procesu Analizy i Oceny Nadzorczej (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). W dokumencie określono, czego organy nadzorcze oczekują od instytucji w zakresie prowadzonej przez te instytucje oceny adekwatności ich funduszy (ICAAP), oraz przedstawiono zasady dotyczące obowiązków organów nadzoru w ramach SREP i sposobów ich wykonywania.

Ponieważ trwają dyskusje i prace nad tekstem Dyrektywy, określone w niej zasady HLP wraz z terminologią mogą w przyszłości ulec zmianie, odzwierciedlającej późniejsze modyfikacje wprowadzone w ostatecznym tekście Dyrektywy. CEBS uważa jednak za ważne, aby już na tym etapie przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami. Ułatwi to dialog i sprzyjać będzie przejrzystości dyskusji prowadzonej między organami nadzoru a środowiskiem bankowym.

CEBS zachęca do zgłaszania komentarzy do omawianego dokumentu konsultacyjnego do 31 sierpnia 2004 r. (CP03@c-ebs.org). Komentarze te (o ile autorzy nie zastrzegą sobie inaczej), a także objaśnienia dotyczące najważniejszych poruszonych zagadnień zostaną opublikowane w serwisie internetowym CEBS (www.c-ebs.org).

Dokument konsultacyjny dostępny jest pod adresem http://www.c-ebs.org/25802/35802.html.


Uwagi:

  1. CEBS został utworzony na mocy decyzji Komisji Europejskiej i rozpoczął działalność 1 stycznia 2004 r.(Tekst Decyzji jest dostępny w Internecie pod adresem www.europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_003/l_00320040107en00280029.pdf)
  2. CEBS będzie pełnić funkcje Komitetu Poziomu 3 dla sektora bankowego w zakresie stosowania procesu Lamfalussy'ego. Komitet ma za zadanie:

    • doradzanie Komisji, zwłaszcza w zakresie przygotowywania środków służących wdrożeniu projektu w zakresie czynności bankowych;
    • pomoc w zapewnieniu spójności wdrażania dyrektyw Wspólnoty oraz konwergencji praktyk nadzorczych;
    • rozwijanie współpracy między organami nadzoru obejmującej m.in. wymianę informacji.

  3. W skład CEBS wchodzą przedstawiciele wysokiego szczebla władz nadzoru bankowego oraz banków centralnych krajów Unii Europejskiej. Kraje EEA, które nie są członkami UE, będą uczestniczyć w komitecie jako obserwatorzy.
  4. Przewodniczącym Komitetu jest José-María Roldán (Banco de España, Hiszpania). Przewodniczącego wspiera wiceprzewodniczący oraz Biuro składające się z 3 członków Komitetu. Siedzibą Sekretariatu Komitetu będzie Londyn, Wielka Brytania.

Kontakt:
Mr. Ricardo Fernandez
Media Relations
Banco de España
Tel: (+34) 91 338 5318
Email:comunicacion@bde.es

Serwis WWW:
www.c-ebs.org
[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję